Бизнескореспонденция


Категория на документа: Други


 Бизнескореспонденция - теми

Тема 1 Теоретични аспекти на БК

1. Същност - БК обхваща аспекта на общуването м/ у хората в деловата сфера, която е фактор за ефективността на деловите контакти. От страните се изисква да разменят инфо по м/ у си, да проявяват нагласи, които благоприятстват извършването на взаимоизг. реш-я, взаимно да разбират своите потребности, мотиви, интереси.

2. Принципи на БК:а) Винаги да се отчита единство на рационалното и ирац. Поведение на човека;б) Ситуативност;в) Стремеж към повиш-не на обективността на представата ни за партньора;г) Хуманизъм на комуникац. Среда/ изразява се в осигур-не на отмосфера на зачитане на чуждото мнение;д) Отчитане на развитието на субекта на общуването и динамиката на псих- те процеси на съст-то му.

3. Осн. Понятия - модел на Луис:а) Осмисляне на интерпрет-та на инфо, която комуникаторът трябва да предаде чрез кодиране идеите се превръщат в с-ма от символи, така посланието се изпраща във вербална или невербална форма;б) Предаване на инфо до получателя;в) Получ. На инфо;г) Предприемане на действия на база получ-не на инфо

4. Осн. Цели за комун. според модел на Луиз:а) Осигур-не на ефективен обмен на инф;б) Усъвърш-не на м-уличностни отнош-я;в) Създаване на инфо канали за обмен;г) Регулиране и рационализ-не на информац-те потоци;д) Изграждане и разв-е на конкретни умения за извършване на процедури от всеки етап от комуникац. Процес.

5. Методи за комуник. :а) лични/ предаване на инфо чрез директен контакт/ ;б) нелични-използв. На разл. Матер-ни носители и посредници с цел предаване на значимост да аудиторията.

6. Осн. Функции на БК:а) информираща - замяна на взаимоизгодна инф-я;б) интегрираща-саздава организ. единство и координация. Интегриращите процеси служат, за да очертаят границите на организацията. чрез комуник-та се регламентира предаването на инфо и на властта.

7. Офиц. Канали за реализ. На инф-я:а) Наредби за документооборот;б) Проверка на висш мениджмънт;в) Годишни доклади;г) Мотивац. Функция/ БК трябва да въздейства в/ у хората за изпълн. На опред. Действия и вземане на конкр. реш-я, -емоционална-размяна на настроение/ ;д) контролна/ изясняване на задълж-та, правата и нормите в деловите отнош-я/

8. Комуникац. Умения и компетентности:а) вербализиране - да се намери точната езикова форма за предаване на собств. Отнош-е при соц. взаимод-е;б) тематизиране -да се формулира и предложи като тема на разговор дад. Проблем;в) търсене на алтернативи-предл. На варианти съвместно с деловия партньор, -ефект-възприемане и изпращане на инфо, съпричастно слушане.

Тема 2 Форми на БК

1. Презентация-офиц. Представяне на неизвестен или малко известен факт пред заинтер. Аудитория. Тя е неотменим атрибут за налагане на фирма, личност или продукт на пазара

2. Цели и атрибути-чрез нея се убеждават потенциални клиенти в нуждата на дад. Продукт или услуга. Сценария се разработва от PR-а. Важно е да се обърне внимание на индивид-те качества на презентатора. Подготвят се допълнит. Дискове за аудиторията. Първо впечатление-външния вид на водещия, пози, жестове. Най-важно е умението за говорене-първите изреч. Трябва да са подробни, вербалното съдърж-е да демонстрира лектическа грамотност, рекламни подаръци.

3. Методи на ефект. Презентация:а) кинетично/ ч/ з матер-ли/ аудио-визуални ср-ва, демонстр. движ-е/ ;б) емоционално/ хумор, дискусия/

4. Подходи за ефект. През-я:а) комплиментен;б) показване на образци;в) демонстрация/ възможност да се види, пипне/ ;г) драматичен;д) задаване на въпроси;е) подчертаване на изгодата;ж) подход помощник/ използват се свързващи фрази/

5. Невербална комуник. Признаци на безпокойство:мърдане с част на тялото, треперене на ръцете, ходене напред-назад, изпращане послание ч/ з израз на лицето/ усмивка, намръщване/, стойка на тялото

6. Осн. признаци на аудио-виз. Ср-ва:а) контраст/ обекта на внимание да се отличава от останалите/ ;б) подреденост/ ред и визуална връзка м/ у елементите/ ;в) ритъм/ повторение на някои елементи в презент. / ;г) правило на онагледяване/ слайдовете тр. Да се допълват, не да повтарят думите от презент. /

Тема 3 Комуникация по време на криза

1. Кризисно планиране-осн. Техника, при която се съставя план програма, която включва предвиждането, систематизирането и съставянето на възможни кризисни ситуации за реализирането на целите на компанията.

2. Осн. причини:а) вътрешни-промяна на ръководството, финансови кризи, закриване на опр. отдел, поява на нов продукт, стачка на служителите, аварии;б) външни-смяна на бизнес партньори, земетресение, бедствия.

3. засегнати целеви групи:а) вътрешни/ мениджъри, служит. На компанията/ ;б) външни/ инвеститори, акционери, бизнес партньори, банкери, потреб-ли, медии, профсъюзни организ-ии, организ-ии с идеална цел, регулаторни органи.

4. Изисквания при изготвяне на програма:Всяка фирма трябва да има подробно разработен план с необх. Разчети, графици, отговорници за реакция при извънредни обстоятелства. Целта на тези програми е да осъществи ефективна двустепенна непрекъсната комуник-я с разл. Целеви групи. Един от мениджърите на комп-та е специалиста по PR имащ за цел да информира всички останали мениджъри за обхвата на кризата. Той също така е длъжен да създаде и своя програма, която е част от програмата на организ-та. в областта на комуник-та. В областта на комуник-те се спазват 2-а осн. Принципа:а) за пълно разкриване на фактите;б) единен глас в организ-та.

5. Видове кризи според времето на тяхното протичане:а) постоянно възникващи/ кризи, при които има по-голямо време за извършване проучване и изследване, но при тях не може да се предвиди кога пак ще ескалират/ ;б) внезапно възникващи/ не могат да се правят проучвания и изследвания-престрелка на раб. Място/ ;в) устойчиви/ проявяват се през опр. Етап от време във връзка с дад. мероприятие, предизвикани от слухове и манипулации/.

6. Осн. фази при протичане на криза:а) латентна/ скрита-кризата е възникнала, но организацията не е осъзнала това/ ;б) остра фаза/ кризата достига своя пик, организ-та прави всичко възможно за нейното преодол-не;в) хронична фаза/ орг-та се стреми да обхване всички целеви групи, обхванати от фазата на затишие, кризата е изцяло овладяна, но се взимат мерки да не се предизвиква нова криза.

По време на кризата трябва да се реализират сл. Дейности:централизиране на комуник. функции и контролиране на инф-та, която влиза излиза от организ-та;да не се прикриват лошите новини и да се представят всички реални факти, свързани с кризата;да се комуникира колкото е възможно по-бързо, за да не се загуби инициативата;общуване със всички медии.

7. Осн. задълж-я на специалистите по време на криза:а) съставят се съобщения до мениджъра на орг-та и се информират служителите;б) съставят се съобщения за регулаторните органи, бизнеспартньори, юридически органи и задължит. Трябва да има съобщ-я за семействата на пострадали служители;в) подготвят се к-кт с м-ли, включващи автобиографични данни на мениджърите, техните зад-я, защото това може да се изисква;г) в рамките на 1-н час се предават първите съобщ-я по медиите, а до 24ч се описва мащаба на кризата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнескореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.