Бизнескореспонденция


Категория на документа: Други8. Най-често допускани грешки:а) конфронтация с разл. Видове публики;б) нерешителност-липса на компетентност;в) уклончивост;г) прикриване на инфо

9. Кризисен мениджмънт-/ 1962-63/ Джон Кенеди. Мнозина са авторите, които смятат, че управлението на кризата и намирането на възможности за нейното преодоляване е свързано с комплекс от антикризисни действия за навременно прогнозиране на ситуацията. Осн. задача на мениджъра е да се погрижат за минимизиране на р-тата от кризата и позициониране на организ-та след прикл-не на кризата. Проф. Пол Ардженти работи в областта на кризисното планиране като определя една от осн. Функции на БК и затова разработва 9 осн. Подфункции на БК 1-на от които е кризисен мениджмънт.

Тема 4 Специални събития. Същност и специфика.

1. Деловото или фирмено мероприятие е онова събитие, което е планирано, организирано и проведено, за да се открои по особено запомнящ се начин. Целта е да се засилят важността и значимостта на съответният момент в дейността на дад. орг-я. Очаква се да се засили интересът към продукта или услугата, които са в центъра на събитието и да се мотивират купувачите. Не винаги интересът е комерсиален. Много от събитията са с нестопанска, идеална цел, други се правят, за да се изразят уважение към личност, орг-я, доказали успех и реализация.

2. Цели на организирането на меропр-я: благотворителност, честване календарни празници, сплотяване на колектива, популяризирани на продукт или услуга, традиция на фирмата, уважение към персонала

3. Видове спец. събития:а) граждански с-я/ внушителни тържества, свързани с важни, значими, истор. събития и поводи/ ;б) изложения и панаири/ фестивали и панаири/ ;в) срещи и конференции/ научни, образователни, професионални/ ;г) събития, свързани с насърчаване на продажбите/ микс от промоция, реклама и публичност

3.1. Подвидове и форми:търговски шоу-спектакли, изложения, панаири, бизнес срещи, презентации, бизнес закуски, обеди, официални вечери, семинари, кръгли маси, конференции, бизнес-форуми, симпозиуми, конгреси, годишни юбилеи, честване важни дати, спец. обиколки, посещения, турове, събития организирани от спонсори, партита, приеми, коктейли, изложения, изложби, церемонии по откриване на нови обекти, разл. Видове награждаване, развлек. програми, тиймбилдинг, нестандартни идеи.

4. Етапи на организирането:а) анализ на аудиторията и целите на събитието;б) изготвяне на стратег. план за постигане на целите;в) изготвяне на план за действие/ всеки елемент трябва да допринася за постигане на целите/ ;г) създ. на прецизен график със срокове и отговорности за подготовка;д) спец. график за деня на събитието;е) спечелване одобрението на клиента;ж) изпълнение на плана;з) задължит. Надзираване и контрол;и) анализ и оценка на събитието.

При реализирането на всеки етап се има предвид и н. нар. общи аспекти:а) количеството хора/ вътр. и външен персонал/, б) времеви и пространствени характеристики на събитието/ пространствените решения, дизайнът, украсата, особеностите на интериора и характерът на помещенията, предвидимост по отношение на метеорологичните условия, дублиране на събития. Все по-модерни стават необичайните пространства като недовършени сгради, гаражи, летища, музеи и др. ;в) финансови аспекти/ Препоръчва се бюджетът да бъде разделена на 2 части-от какво задължит. се нуждае събитието и какво би го дообогатило. Най-съществени пера са наемът и хонорарите на подизпълнителите. /

5. Умение за организ-не на събитие:а) предварит. запознаване с останалите събития за деня;б) обсъждане с журналистите с кого предварит. Биха искали да установят личен контакт;в) консултиране при търсене на говорители;г) план с потенциални проблеми/ гафове/.

5.1. Противопоказани действия:несъобразяване на събитието с др. Графици, очакване всички да дойдат, късно оповестяване на събитието, недоверие към подизпълнители, превръщане на храната в осн. Атракция.

Тема 5 Бизнес кореспонденция. Стопански писма.

В деловата сфера се е утвърдил терминът "кореспонденция" като форма и средство за писмено общуване. Тя позволява целенасочено предаване на съобщения в писмена форма между изпращача и получателя, за постигане целта на конкретния бизнес.

Кореспонденцията подпомага институции, фирми и фирмени организации в своевременното изпълнение на техните основни задачи; улеснява информационно-управленските им функции; разширява контактите и писмените взаимоотношения на държавата в различни стопански самостоятелни организационни единици. Кореспонденцията участва в социалното и фирменото управление на страната като задължителен компонент; в социалната информация във или между различните системи на обществото.

Разграничават се следните типове кореспонденция:а) лична;б) служебна (административна, стопанска, търговска) ;в) фирмена (организационна, бизнескореспонденция).

2. Предмет на деловата кореспонденция са писмените отношения (от организационно-управленско и търговско-правно естество) на фирмата (организацията) с други фирми, сдружения, обединения, делови партньори, бизнесмени и др. Тези отношения са изразени в и чрез документи и преписки.

3. Основните задачи пред кореспонденцията са свързани с:а) оказване на съдействие за установяване на конкретни делови отношения между различни институции;б) развитие и поддържане на тези отношения като перспективна възможност за целенасочена писмено-комуникативна дейност;в) осигуряване на качествено оформяне на фирмените документи в синхрон с изискванията на БДС за унифицирана документация;г) оптимизация на труда на изпълнителския състав, реализиращ практически кореспондентски продукти. За разлика от времето на своята поява, кореспонденцията днес се развива в условията на Интернет технологиите и документите се оформят не само на хартиен носител, но и като файлове във вид на електронни съобщения.

4. Основни понятия:В деловата кореспонденция се от значение са следните ключови понятия: делово общуване, бланка, документ, реквизит, регистрационен индекс, стил на документа, неговото съдържание, форма и др.

5. Делово общуване:В зависимост от средата, в която се разменя информацията и се осъществяват комуникациите, формите на делово общуване са:а) Вътрешно-фирмено общуване - включва контактите и връзките в самата фирмена структура. Това са провежданите служебни разговори, инструктажи, събрания, заседания, оперативки, отчети, заповеди и др. те засягат вътрешноорганизационния строеж и проблеми, свързани с вътрешно-фирмените комуникации;б) Външно-фирмено общуване - засяга работата с фирми и организации, хора и групи от хора, намиращи се извън конкретната трудова общност.

Те се осъществяват при постъпване на работа, попълване на документи, вземане на интервю от кандидатите,

6. Бланката е чист ненадписан лист, бъдещ носител на конкретната информация. Тя се използва за оформянето на писмо в зависимост от неговото съдържание - кратко или дълго. Фирмите използват собствени фирмени бланки, като визитни картички. Те съдържат адресите на офисите, телефон, електронен адрес, данъчен номер, Булстат. Бланката дава голяма част от информацията за фирмата.

7. Формулярите-образци се използват във финансово счетоводната практика. Те се характеризират с това, че на стандартни бланки предварително са отпечатани данни, което улеснява работата с тях.

8. Документ:удостоверява и доказва събития и факти, има юридическа стойност, служи за доказателство и е средство за защита интересите на организацията. Той е източник и материален носител на информация във времето и разстоянието, основание за вземане на решения или резултат, източник за справки, контрол и други. Това е точно определено значение, което се поставя върху документа при неговата регистрация, която задължително се спазва от съответната институция. Адресантът са предварително отпечатани върху бланката.

9. Електронният подпис е електронна версия на саморъчния подпис и той удостоверява нашето волеизявление в средата на Интернет, като гарантира автентичността на документите.

10. Регистрационен индекс:Документацията е съвкупност от документи, които съдържат сведения, факти, данни свързани със социалното (фирменото) управление.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнескореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.