Бизнескореспонденция


Категория на документа: Други


11. Реквизитът е задължителен елемент, съставна част на документа, с точно определено местоположение за вписване на конкретна информация и данни. Всеки реквизит има определено съдържание и определено значение. Броят им е строго определен от БДС. В писмената практика се използват следните реквизити: Адресант (наименование и адрес на фирмата-подател), Адресат (получател), Относно (поводът за създаване на документа), Приложение (я) (прилагани документи), Наименование на селище и дата, Подпис (и) ; Съставител (и) (инициалите на автора на документа и на този, който го е оформил технически) и др.

12. Писмото е най-често срещаният и употребяван документ. Съдържа съобщения от различен характер, адресирани както към служителите вътре в организацията, така и към адресати вън от нея.

13. Стопанските писма са носители на финансова, юридическа и организационна отговорност, което изисква точно придържане към установени образци и форми на писане. Типът на стопанското писмо зависи от ситуацията, от мотивацията, от определени потребности.

Стопанските писма са различни по вид и предназначение. Независимо от тяхното съдържание, писмата биват: писмо-запитване; писмо-отговор; заявка; оферта. Те са свързани с различни дейности на фирмата, определящи и вида им: доставка на стоки, уреждане на договорни отношения, заявки, рекламации, оферти, външно фирмени връзки, отношения със служители и др. Писмото представлява нещо повече от думите, които съдържа. То трябва да бъде изпратено навреме. Стопанското писмо трябва да бъде кратко и делово. Спазването на принципа за краткост изисква известно усилие.

Тема 6. Имидж и идентичност. Технологии за изграждане на имидж. Видове имидж.

1. Същност на имиджа. Понятието имидж възниква в литературата значително по-късно, понеже организациите не са съзнавали, колко е важно да изградят един добър имидж. Имиджът е изкуствено създаден образ, който може да бъде манипулиран в съзнанието на хората, така както обществеността очаква да го възприеме, а не така както в действителност съществува даден продукт, стока или услуга. Хората, които градят имидж са имиджмейкъри, PR-и или специалисти по комуникации. Имиджът може да бъде моделиран и модифициран - моделиран означава да се създава определен модел, а модифицирането включва промяна на различните качества, с които се свързва даден продукт, но не и неговата същност.

Понятието имидж произлиза от лат. дума imago - имитирам, подражавам.

2. Видове имидж:а) огледален имидж - представата на организацията за самата нея, която си мисли, че е създала;б) текущ имидж - представата на конкурентните организации за дадената организация;в) множествен имидж - образува се от останалите два - нашата представа и представата на конкурентите;г) желан имидж - имиджа, към който се стреми дадена организация;д) оптимален - т. нар. недостижим, възможно най-доброто представяне на дадена организация в обществеността;е) корпоративен имидж - изобщо представата за дадена организация.

3. Медиен имидж - създаване на определена представа за една личност, организация, продукт, стока, услуга чрез техниките и технологиите на връзките с обществеността и инструментите средствата за масова информация, който трябва да бъде внедрен в съзнанието на голям брой хора.

4. Имидж и реклама - понятието имидж се появява в областта на рекламата през 1858 г. със следното значение - внедряване на определен продукт, стока, услуга в съзнанието на потребителите в областта на маркетинга.

5. Идентичност - съвкупност от всички реални качества относно даден продукт, стока, услуга. Тези качества могат да се докажат от определена институция и да бъдат демонстрирани в точно определено време.

6. Корпоративна идентичност - символите и номенклатурата, с които дадена организация се представя и успява да утвърди в различните етапи на своето съществуване. Тук се има в предвид всички основни видове константи:- фирмено име - то трябва да бъде кратко, точно, ударно;- фирмен цвят;- фирмен слогън - кратко название, което е оформено от специалисти по комуникации и има за цел да отведе потребителите до дадена организация/ личност. Подобна ф-я изпълнява фирмения девиз.

Други константи са: фирмен транспорт, офиси, документи, подаръци. Всички те формират идентичността на фирмата.

7. Основни етапи на съществуване на имиджа:а) разпространение на продукта - означава за първи път да се заговори за даден продукт, дадена личност (в областта на политиката) ;б) въвеждане на продукта - за първи път продукта или личността присъства на пазара;в) растеж - това означава кулминационния момент до който достигат продажбите на даден продукт;г) насищане - наблюдава се спад на продажбите - на пазара излизат други аналози;д) спад - загуба на интереса към продукта, услугата, личността.

Характерно за имиджа е, че той трябва непрекъснато да бъде ъпдейтван и ъпгрейдван - да се прибавят нови качества, за да предизвикват интерес. Когато става въпрос за определена личност може да се получи бумерангов ефект, т. е. загуба на интерес.

8. Основни грешки при изграждане на медийния имидж:а) смесване на хуманната и партньорската функция - специалистите по комуникации, които имат за основна цел изграждане имиджа на определена организация, трябва да създават благоприятни взаимоотношения с представителите на определените медии и масмедии. Медиите имат определена целева аудитория, те искат да достигнат до нея, предавайки й определена информация, тази аудитория взаимодейства с медията. PR-специалистите също имат целева група. Не винаги аудиторията на медията и целевата група на PR-специалистите съвпада, затова тези специалисти трябва да се стремят към медия, чиято аудитория съвпада с целевата им група;б) преекспониране на медийния образ - в някои случаи създателите на имидж може да се стараят да преувеличат качеството на продукта, личността, която лансират - например прекалено често подаване на информация в публичното пространство за личността (продукта), което може да доведе до бумерангов ефект;в) минимизиране на медийния образ - за дадена личност или организация се говори възможно най-малко;г) неадекватно медийно присъствие - политическия лидер излиза да говори, но няма подходяща визия, подходяща реч, адекватно държание.

Тема7 Същност на рекламата. Осн. принципи. Видове реклама.

1. Същност:а) в широк смисъл/ всяко 1-о взаимод-е, което се оказва в/ у потреб-ля, въз о-ва на което трябва да се внедри опр. Инфо. Тя трябва да бъде възприемана. Крайната цел на рекламата е да се реализира опр. Действие от страна на потреб-ля;б) в тесен смисъл/ осн. Елемент на комуникац. подсистема на маркетинга, при който се оказва опр. Въздействие, с цел реализ-не на продажба и разпространение на опр. Стока и услуга/.

Според Роър Рийвс рекламата и изкуство за внедряване на изкл. предложение за покупка в съзнанието на голям бр. хора за възможно най-малко разходи.

2. Осн. характеристики на рекл. :а) Рекл. е индиректна, нелична комуник-я;б) в голяма част от случаите е платена и се реализира с помощта на ср-ва за масова инф-я. Рекл. не е платена, когато е свързана с кауза;в) рекламодателят трябва да се разкрие по необходимост;г) всяка една реклама е плод на убеждаваща инф-я.

3. Осн. принципи на рекл. :правдивост, съотв-е м/ у рекламен текст и клип, персонализация, актуалност/ сезонност/.

4. Осн елементи на рекл. 4-ъгълник:а) рекламодател/ организ-я, която авансира рекл. И опред. Кога, къде и как да бъде излъчена;б) рекл. агенция/ PR агенция-изработва самата реклама/ ;в) рекламен канал/ медия, масмедия-представя рекл. / ;г) потребителя, който възприема рекл.

5. Видове реклама:а) според сферата на обществения живот/ стокова, професионална, политическа/ ;б) според жизн. цикъл на продукта/ информираща, поддържаща-която не се излъчва често, но има за цел да предава нови качества, напомняща-има за цел да напомня на потреб-ля за съотв-я продукт и да не позволява внедряване на продукти от конкурентна оганиз-я/ ;в) според осн. цел на рекламата/ -групова реклама-2-е или повече организ-ии, които рекламират свои продукти, но не се конкурират, а рекламират съвместно. Реализира се по време на празници;-инстуционална-от разл. Институции;-колективна стокова рекл. / ;г) според медията/ -печатни медии-силно обвързващи медии-въздействат със слово и снимков м-л;-радиоелектронни-използват се в областта на масовата комуник-я за оказване на въздействие в/ у голяма целева група, но голяма част от рекламните разходи не се използват пълноценно;-телевизия-царицата на медиите-най-силно въздействие, използва 3 елемента:слово, звук, картина, единствената медия, която може да направи демонстрация на продукт, но тази медия се ползва с най-големи рекл. Разходи, които може да не бъдат използвани пълноценно/ ;-реклама в интернет-достига се до повече потребители.

Тема 8 Корпоративна репутация и имидж

1. Осн. дефиниции:а) корп. идентичност-символи и номенклатура, която 1-а организ-я използва, за да се идентифицира пред публиката, б) корпорат. Имидж-начинът, по който1-а организ-я се представя в о-вото/ вкл. Общата оценка, разл. мнения на отд. публики/ в) копорат. Репутация-всички осн. Ценности, с които се свързва 1-а организ-я/ достоверност, отговорност, откровеност, кор. идентичност/, г) корпоративен super brand/ доверието, сигурността и подкрепата, които могат да се предизвикат от 1-на водеща за компанията марка/.

2. Осн. причини за загуба на коропорат. Репутация:а) неразбиране на соц. отговорност, б) конкр. събития и аварии, в) лош маркетинг, г) законова дерегулация, д) непрекъснат стремеж към повиш. на печалбите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнескореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.