Бизнескореспонденция


Категория на документа: Други3. Стойност на добрата репутация-когато мнението на компанията е високо, тя може да се възползва от повече възможности и дейности като се превръща в по-продуктивна и ефективна

4. Добрата рупт. Помага:а) добавя допълн. Психолог. Ст-ст на продуктите;б) помага на клиентите да изберат м/ у сродни продукти и услуги;г) повиш. Удоволствието на служителите от работата им;д) повиш. Ефективността на рекламата и насърчава продажбите;е) подп. представянето на нови продукти, ж) действа като предупред. знак за конкурентите, з) дава достъп до най-качествени и проф. услуги, е) осигур. се втори шанс в кризисни ситуации.

5. Осн. показатели за подобр. На корпорат. Имидж:а) качествено управл-е на продукти, б) развитие и запазване на ключови служители, в) финансова стабилност, г) новаторски отговаря на нуждите на клиентите, отговорност към о-вото и ок. среда, д) компания, на която конкурентите подражават.

6. Имиджова мрежа:Набл. Се пряка връзка м/ у имиджа на дад. Държава, нейните индустрии, компании и марка. Имиджът на 1-на орг-я може да се повлияе от имиджа на нейната държава, т. е. като част от някакъв контекст.

Тема 9. Управление на връзките с обществеността

1. Основни виждания в тази област - едно от вижданията за PR е, че това е наука, но други изследователи казват, че това е професия. Връзките с обществеността са важни за нашата съвременност поради 3 основни причини: глобализацията на обществото, развитие на ИТ и необходимостта на хората от определена информация.

Фондацията по PR изследвания и образование определя PR като отличителна управленска функция, при която се реализира двустепенната комуникация като се създава сътрудничество между една организация и всички нейни публики, от което зависи провала или успеха на съответната организация. В областта на PR-а се отчитат резултатите и се преодоляват кризите, като специалистите в областта държат мениджмънта информиран и отчитат общественото мнение, за да достигнат до водещи целеви групи.

Един от видните представители по PR Едуард Бернайс дава своето виждане за тази професия - "Изкуство, обърнато към социалната наука, при което се отчитат обществените интереси, като финансовите остават на втори план. "

Авторите на книгата "Ефективен PR" (библията на PR-а) го определят като мениджърска функция, при която се създават взаимноизгодни отношения между организацията и нейните публики, от които зависи нейния провал или успех.

2. Основни характеристики:а) целта на PR-специалистите е да представят дейността на дадена организация, така че тя да бъде възприета от обществеността;б) PR-дейността се реализира във всички сфери на обществения живот;в) PR-ът се създава въз основа на реални дадености, да отговарят на реалността;г) чрез PR-ът се реализира двустепенната комуникация (специалистите първо правят проучване, след това реализират дадена програма, въз основа на нея се извършват дейности и след това се прави мониторинг - до къде е достигната тази информация - например до каква степен е била ефективна дадена реклама) ;д) PR-специалистите използват медиите както по хоризонтала, така и по вертикала (вертикала - вестници, телевизии, радиа; хоризонтала - всички вестници, всички телевизии, всички радиа).

Професора по комуникации Джон Марстън определя формулата на PR-a като race: research - изследване, проучване; action and planing - действие и планиране; communication - комуникация; evaluation - оценка.

3. Основни виждания:а) изразяване на позиция;б) съществува като убеждаваща комуникация (но не го налага, както пропагандата) ;в) мениджърска функция.

4. Изисквания към подготовката и дейността на PR-специалистите - трябва да имат познания в различни области, за да могат да работят пълноценно. Познанията са в областта на социология, психология, маркетинг, мениджмънт, журналистика, комуникации и много други. Елитно изследване направено в САЩ посочва, че разбирането за PR е различно в различните организации: напр. в някои компании се свързва с изграждането на имидж, представяне на нови стоки и услуги, в областта на банковото дело - създаване на взаимоотношения с клиенти на компанията, но едно от водещите разбирания за PR е изграждане на благоприятни взаимоотношения между отделните служители на организацията.

5. Основни функции на PR-а:а) посредник между представителите на една организация и нейните целеви групи;б) изразител/ говорител на основните виждания на организацията - напр. при кризисна ситуация е изключително важно как точно се говори;в) осъществяване на пълноценна комуникация с медии и масмедии;г) създател и организатор на специални събития за реализиране на корпоративни цели;д) водещ комуникатор за преодоляване на кризисна ситуация;е) основен мениджър, който създател на PR-програми, които са част от програмите на дадена организация.

Тема 10 Видове БК. Външнофирмени. Взаимоотн. с клиенти

1. Опред. -Комуникация, която вкл. Създаване на взаимоотн. За външна на организ-та публики. БК, която може да се превърне в масова комуник-я. Външните комуник-ии имат за цел да промотират опр. Стоки и услуги, да създават нови пазари, да изграждат взаимоотн. С бизнес партньори и най-вече полож. Имидж за компанията.

2. Осн. комуникац. Канали:а) PR, б) реклама, в) насърчаване на продажбите/ дейност или материал, които действат като директна. подбуда и предлагат стимул към стоката, насочена към препродавачи, търг. представители, купувачи. Осн. цел:повиш. на желанието и скоростта за извършване на пок-та. Видове:разраб. на мостри, купони, намал. на цени, стока в повече, конкурси/, г) лични продажби/ производитeля установ. Контакт с търговеца или крайния потреб-л, чрез който продавачи, търг. представители, агенти преговарят с потенц. Купувач. Осн. характеристики:да не се използва масови комуник-ии, осъществяване в реално време, проява на гъвкавост по отнош-е на съобщенията, получ-не на обратна връзка/, д) директен маркетинг според Котлърд/ чрез директен контакт м/ у компанията и нейните клиенти или потенц. Такива, за които е характ. Използването на данни, както и постигането на реален р-тат във вида на отговорна реакция от страна на клиентите/.

3. Външни публики:инвеститори, акционери, банкери, клиенти, правителств. органи и служители, медии, служит. освободени от работа.

4. Комуник-ии с външна публика:а) инф. Писма до инвеститори и акционери, в които се обяснява осн. Права и задълж-я на фирмата, б) изпращат се писма до дилъри на комп-та, в) прес-информация/ подготвя се от PR-ите, г) оформят се офиц. отчети от финансистите, предназн. За регион. Банки/, д) писма до освобод. Служители, е) уведом. Писма до правителств. организ-ии, обвързани с дейността на компанията.

Тема 11 Делови срещи и съвещания.

1. Същност-Дел. Съвещание е форма на БК за обсъждане на бизнес въпр., които предпол. Колективно осмисляне и решение. Комуникиращи са ръководител и др. сътрудници. Деловата среща е близка по цели и процедури до съвещанието. Синоним-заседание, оперативка. Отнасят се до бр. на участниците и продължителността. Дел. Среща:2-5 участника, 10-30мин. Съвещанието е по-дълго и с повече хора.

2. Видове делови срещи:а) според периодичността/ редовни, извънредни/ ;б) според формата на дискусията/ разпоредителни, информационни, дискусионни;в) според целта:за разработване и вземане на реш-я, за анализ и оценка на р-тати.

3. Процес на организиране на съвещание:а) опред. На целите/ очаквания р-тат/ ;б) формиране на дневен ред/ писмен документ, който се опред. от инициатора на съвещ-то и се представя предварително на участниците;в) фиксиране на връзки за провеждане;г) опред. На участниците

Неумението да се спазва график на срещите се счита за белег на ниска управленска и комуникац. култура.

Тема 12 Видове БК. Вътрешни взаимоотнош-я/ ВВ/
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнескореспонденция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.