Болонският процес и реформата в бъларското висше образование


Категория на документа: Други


 Югозападен университет " Неофит Рилски"

Философски факултет

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Болонският процес и реформата на българското висше образование

Изготвил: Гергана Найденова Проверил:
Спец. Социални и културни политики на ЕС Доц.д-р Г.Апостолов

Благоевград 2014

Съдържание:

Увод.........................................................................................................................................3

I. Политиката на ЕС в сферата на образованието.................................3

1. Начало на европейската образователна общност...............................................3

1.1. Институции в ЕС, подпомагащи постигането на общите цели в образованието.......5

2.Основни приоритети на европейската политика в областта на образованието...........5

3.Болонският процес.....................................................................................6

II. Болонският процес и българското висше образование.....................8

1.Висшето образование в България в края на XX................................................8

1.1. Проблеми и предизвикателства..................................................................9

2.Промените в структурата на българското висше образование свързани с Болонският процес......................................................................................................10

Обобщение................................................................................................12

Литература................................................................................................13

Увод

В началото на XXI век живеем в свят, който е наситен с динамизъм, неопределеност, противоречия и много предизвикателства, пред които са изправени милиони хора на планетата. Човечеството е навлязло в търсене на нова форма на общество, чиито духовни стълбове са: познанието, културата, демократичността, толерантността и хуманизмът като универсални човешки ценности. Живеем във време, в което хората вече проумяват, че прогрес, благоденствие и оцеляване ще донесе най вече образоваността на индивида. Взаимозависимостта между държавите и нациите се проявява не само в икономиката и политиката, но също така и в духовната сфера, като намира своето отражение във все по- голямата интензивност на културния, научния и образователен взаимообмен.

Бъдещото общество се утвърждава като общество на познанието, като неминуемо се изисква от индивида сам да изгражда своята професионална квалификация, както и да обедини натрупаните до момента знания, умения и компетенции. Процесите, които текат и се наблюдават в обединяваща се Европа засилват потребността на учители и ученици от европейски тип образование. Европа днес е повече от една Европейска икономическа общност и културата, творчеството, образованието и възпитанието са не по- малко важни от технологиите, търговията и икономиката. Икономическото обединяване и сближаване върви ръка за ръка с културното и образователното. Настоящата работа има за цел да представи усилията и последвалите резултати от тях, които са положени от европейската общност за развитие в сферата на образованието. Като част от европейското образователно пространство разглеждам промените, настъпили в България в областта на висшето образование в контекста на Болонския процес.

I. Политиката на Европейския съюз в сферата на образованието

1. Начало на европейската образователна общност

Европейският съюз като международно обединение на суверенни държави няма за цел уеднаквяване на националната идентичност на държавите- членки. Тази идентичност традиционно е свързана с бита, езика и образованието. Ето защо образованието е сфера, регламентирането на която е от изключителната компетентност на държавите, които членуват в Съюза. Въпреки, че образователната политика на ЕС няма задължителен характер, страните членки полагат усилия за сближаване на своите национални образователни системи по отношение на общите принципи, да се модернизират по посока на получаване на повече знания, усвояване на чужди езици, развитие на модулното обучение, трансфер на кредити, стандартизиране на статистическата информация на образованието и др. Всичко това има за цел образователната система да е в синхрон с модерните тенденции, да се превърне в по- конкурентоспособна и ориентирана към нуждите пазара на труда, както и към нуждите и изискванията на модерната икономика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болонският процес и реформата в бъларското висше образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.