Бонитиране на едродивечово стопанство


Категория на документа: Други
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет: Горско стопанство

Катедра: Ловно стопанство

Дисциплина: ОУЛС

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Бонитиране на дивечовите местообитания. Допустим запас.

София
2013г.

Бонитиране на едродивечови местообитания

Район: ДДУ "Валеста скала", ДГС Сандански
Дивечопригодна площ: 2196,8 ha

Благороден елен/Cervus elaphus/
Типове местообитания:
1. Насажденията смесени - бук, дъбове, трепетлика, габър, ясен, кленс и др. Петна от иглолистни култури. Наличие на подраст. Откритите пространства над 10 % и с богат тревен състав. Площ : 140,4 ха. I БОНИТЕТ
2. Насажденията са смесени - бук, дъбове, трепетлика, габър, ясен, клен и др., но подрастът е по-беден, на петна и откритите пространства под 10 %. Площ : 232,7 ха. II БОНИТЕТ
3. Насажденията са разновъзрастни, склопени с богат подраст. Равномерно разпределени сечища. Откритите площи са над 10 %. Редовно плодоносене. Площ: 125,7 ха. I БОНИТЕТ
4. Насажденията са разновъзрастни, склопени с богат подраст. Равномерно разпределени сечища, но откритите площи са под 10 % и сечищата са неравномерно разпределени. Площ: 430,4 ха. II БОНИТЕТ
5. Насажденията са несклопени; наличие на подрастен етаж; боровинков чим и богат тревен състав; равномерно разпределени сечища с много издънки и къпинови формации; открити площи над 10 %. Площ : 312,9 ха I БОНИТЕТ
6. Насажденията са несклопени; наличие на подрастен етаж; боровинков чим и богат тревен състав. Сечищата и откритите площи под 10%. Площ : 426,1 ha. II БОНИТЕТ
7. Насажденията са добре склопени с богат боровинков чим и тревен състав; откритите пространства над 5 %; наличие на сечища. Площ: 70,0 ха. II БОНИТЕТ
8. Насажденията са добре склопени с богат боровинков чим и тревен състав. Само част от насажденията са склопени. Площ: 407,5 ха. III БОНИТЕТ
9. Насажденията са склопени; подрастно-подлесен етаж - единичен; откритите площи под 5 %. Площ: 51,1 ха. IV БОНИТЕТ
Определяне на среден бонитет:
Кср =(140,4*1+232,7*2+125,7*1+430,4*2+312,9*1+426,1*2+70,0*2+407,5*3+51,1*4)/2196,8 = 2,0
Допустим запас на 100 ha - 1,7 броя
Допустим запас на 2196,8 ha - 37 броя
Коефициент на прираст - 0,6

Елен лопатар/Cervus dama/
Типове местообитания:
1. Смесени буково-габърови и буково-горунови гори до 1000 m н.в.; редовно плодоношение; богат подлесен етаж и тревна покривка; откритите пространства над 10 %. Площ : 140,4 ха. II БОНИТЕТ
2. Чисти букови гори и с примес от иглолистни до 1300 m н.в.; склопеност до 0.8; редовно плодоношение; богат подлесен етаж и тревна покривка; откритите пространства над 10 %. Площ: 1502,6 ха. III БОНИТЕТ
3. Насажденията са предимно зрели и дозряващи, с равномерен склоп и единичен примес от бук, трепетлика и др. Открити площи от 10 % до 30 %. Почвената покривка - средно гъста, от житни и боровинки. Площ: 184,7 ха. III БОНИТЕТ
4. Насажденията са предимно зрели, с разкъсан склоп след главна сеч. Открити площи от 10 % до 30 %. Почвената покривка - гъста, от житни и боровинки. Площ: 145,4 ха II БОНИТЕТ
5. Насажденията са предимно млади и средновъзрастни, склопени. Открити площи под 10 %. Почвената покривка - рядка, от житни и боровинки. Площ : 223,7 ха. III БОНИТЕТ
Определяне на среден бонитет:
Кср =(140,4*2+1502,6*3+184,7*3+145,4*2+223,7*3)/2196,8 = 2,9
Допустим запас на 100 ha - 2,9 броя
Допустим запас на 2196,8 ha - 64 броя
Коефициент на прираст - 0,6Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бонитиране на едродивечово стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.