Борси и борсови орерации


Категория на документа: Други


Брокери - дилъри и маркетмейкъри. Външни елементи на борсата са :
1. Централен депозитар - клирингови къщи и борсов арбитраж. Ивидинтът е АД , което е емитирало - изадало - финансови инструменти за търговия на борсата - акции и облигации. Тези дружества се наличат публични , защото са преминали процесът на листване на борсата.
2. Борсови инструменти - основни са акциите и облигациите , но съществуват и други инструменти, които са на разположение на пазарните участници като варанти , хибридни ценни книжа, деривативни инструменти върху ЦК или върху борсови индекси - фючъри.
Варантът е ЦК ,която дава право , но е и задължение за участие на първичния пазар , но се търгува на вторичния.Чрез варантите се определя интересът към първичното публично предлагане на акции на определена емисия.
Хибридни ЦК са капиталово - дългови инструменти , т.е. нещо междинно между акции и облигации - такива са привилегированите акции, които дават право на фиксиран доход под формата на годишен гарантиран дивидент независимо от финансовия резултат на дружеството. Дават право на ликвидационен дял , но не дават право на глас в общото събрание на акционерите.
Конвентируемите облигации носят периодичен лихвен профент , но при определени условия могат да бъдат конвертирани.
3. Инвестиционни посредници- лица, които по занятие извършват дейностите по поемане и пласиране на нови емисси на ЦК на първичния пазар , както и извършване на сделки с ЦК на вторичния и третичния пазар . Те подлежат на лицензиране под комисията на фин. Надзор съгласно условията на закона за публично предлагане на ЦК.
4. Инвеститор - родово име на всяко лице - физическо и юридическо - което закупува ЦК независимо от целта на закупуването. В редица случай инвеститорите посредници влагат собствени средства в различни борсови инструменти , като по този начин те стават инвеститори.
5. Дилър - пазарен участник , който пряко купува и продава ЦК на борсата от свое име и за собствена сметка.На практика това е инвестиционен посредник , които обаче не осъществява дейността по борсово посредничество.
6. Маркетмейкър - инвеститор , който на основание на договореност с конкретен борсов участник е поел публичен ангажимент да поддържа е определени граници цената на неговите ЦК. За целта той постоянно поддържа котировки купува и продава за съответните ЦК като при това има задължението да сключи договорени ценови граници, за всяка сделка за покупка или продажба, за която някой пазарен участник проявява интерес.

Външни елементи на фондовата борса :
1. Централен депозитар - институция в която се съхранява информация за всички емисии ЦК , техните деведенти и собственици. В него се отразява ежедневната динамика , собствеността на ЦК доколкото е централния депозитар се поддържа информация относно паричните средства ма всеки участник на борсовата търговия , то прехвърлянето на всяка ЦК от продавача към купувача се извършва едновременно със заплащането на цената от купувача към продавача.
2. Клирингова къща - институция , чиято функция най - общо казано е да изравнява насрещните вземания и задължения между пазарните участници.Тя може да бъде организирана по най - различен начин , но е възможно централния депозитар да изпълнява нейните функции.
3. Борсов арбитраж - специализиран съд с особенна юрисдикция , който се произнася по спорове относно сключването и изпълнението на борсовите сделки и решенията му са окончателни.

Пазарна капитализация с фриифол и ликвидност

Пазарния капитализъм на едно дружество представлява произведението от броя на всички акции по борсовата цена на една акция. С понятието борсова пазарна капитализация се обозначава сбора от пазарните капитализации на всичка дружества лиснати на съответната борса .Трябва да се подчертае , че не съществува АД чиито акции да се търгуват в целия си обем всеки ден. От една страна броя на търгуваните акции зависи от волята на техните собственици. Има обаче един обективен ограничител , които препятства неограничена търговия с акции издадени от един емитет , т.нар. фриифол - свободно търгуване с целия дял акции изчислен в процент. По дефиниция това е дяла на общия уставен капитал на всички акции , които са собственост на лица притежаващи под 5 % от капитала. Различните борси поставят различни условия към фриифола , но общия принцип е , че той трябва да е минимум 5 % , но не по - малко от 5 милиона брой акции.
Борсовата ликвидност има две измерения - от една страна тя се свързва с намаляване на значителен брой сделки с определени инструмент за всеки борсов ден. При отсъствиета на сделки обаче ликвидността предполага наличието на поне котировки купува и продава за да могат ликвидно спекулираните спекуланти поне да продадат или закупят съответния борсов инструмент независимо от загубата , която биха инкасирали.
Реални сделки , клиринг и сетълнът , марджин покупки , къси продажби и интрадей търговия.
В случайте когато определено лце желае да купи или продаде определени цк то трябва да разполага в централния депозитар със своя сметка за ЦК които иска да продаде или с парите с които иска да заплати покупката. Тези сделки се наричат реални сделки . Процедурите чрез които в централния депозитар се извършва проверка дали продавача разполаг с ЦК, които е продал на борсата , а купувача с необходимата сума пари , както и прехвърлянето на ЦК и парите по сметките на новите преобилитатели се нарича клиринг и сетълнът. Изпълнението на реалните сделки с ЦК се извършва не по рано от следващия работен ден от датата на сделката- Т +1 - като този срок може да бъде и подълъг - Т + 2 или Т + 3.
От спекулативна гледна точка много по голям интерес представляват марджин покупките и късите продажби.Марджин покупката представлява закупуване на ЦК като заплащането им се извършва с нереални пари , т.е. пари които купувача не притежава , а взема назаем от своя инвестиционен посредник . На практика той не взема заем , а всъщност това е услуга , която посредника предлага на своите клиенти Клиента внася по сметката си при посредника само част от стойността на книжата , които би искал да закупи - напр. 10% . Това означава че с ефективно внесени 1000 лв. Този пазарен участник може да закупи ЦК за 10000 лв. Теоретично той взима останалите 9000 лв от своя посредник , н всъщност не взима нищо тъй като по дефиниция марджин покупката е спекулативна сделка и по нататъшната препродажба на закупените на марджин ЦК се извършва още преди купувача реално да ги е придобил. Този вид покупка е удачен когато цените растът тъй като в последствие активите се продават на по висока цена.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борси и борсови орерации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.