Борси и сорсови посредници


Категория на документа: Други


 Възникване, същност и функции на борсите

В условията на все по-глобализиращия се свят националните икономики, независимо от своите мащаби и възможности, в нарастваща степен усещат въздействието на световните икономически процеси. Най-чувствителният барометър за пулса на икономиката e борсата - пазарът на пазарите .
1. Възникване на борсовата търговия

Борсата е високоорганизиран пазар, възникнал на определен етап от развитието на стоково-паричната размяна. Размяната първоначално е имала случаен характер, без ясно изградена представа за еквивалентност в разменните отношения. Постепенно това се преодолява с включването на все повече участници и налагането на регулярност в стоково-разменните процеси.

С разделението на труда обменът на продукти и дейности между хората се задълбочава. На определен етап търговията се обособява като дейност, с която се занимават хора, натрупали специфични знания и умения.

В населените места се появили средища за търговия, където вече по-голям брой участници - продавачи и купувачи, са могли да се срещат, и съответно всеки е могъл да защити по-добре своите интереси - съответно купувачите за по-качествени, разнообразни и евтини стоки, а продавачите - за по-голямо търсене.

Налагането на парите в качеството на разменно средство стимулирало на свой ред появата на професионалните заемодатели и банкери.

Търговските пазари на класическите цивилизации на Гърция и Рим след навлизането на приложението на "твърдите" пари, търговските кредити и постоянното разширяване на търговията по морските и сухоземните маршрути са изисквали по-висока степен на организираност при разпределението не само на чуждестранните, но и на местните продукти. Както Гърция, така и Рим са се превърнали в значителни износители, а също така и вносители на международно разпространени суровини и готови продукти. В Атина Агората, започнал първоначално като търговски пазарен център, се превръща по-късно в политически център на морската мощ на древна Гърция.

Известният Римски форум също започва като търговски център. През времето на разцвета и могъществото на Римската империя по суша и вода в Рим е имало деветнадесет такива търговски пазара, които са се специализирали в предлагането на специфични стоки, като голяма част са били доставяни от далечни страни.

Много от търговските обичаи,закони, концепции и принципи , както и търговската практика, които управляват съвременния ни живот, водят

началото си от дейността на гръцките агора и римските фора, които от своя страна са се облагодетелствали от опита на търговците от по-древните империи.

Концепциите за съвременните корпорации, законите за контрактите и продажбите, както и принципите на инструментариума за договаряне най-напред са били разработени и доусъвършенствани от тези класически цивилизации след възприемането им от по-древните империи на Асирия, Персия, Египет, Картаген и др.велики сили.

С упадъка и окончателното загиване на римската империя политическият, икономическият и социалният живот изпадат в хаос. След ранното средновековие в средните векове законността и порядъка постепенно се възвръщат. Растящата численост на населението и на призводителността на труда съдействат и за възраждане на търговията. Продължително време странстващите търговци предлагат стоките си от врата на врата.Постепенно практиката довежда до установяването на постоянни търговски центрове, което предизвиква необходимостта от съгласието и съдействието на властите в съответните населени места. Така се създава и основата за панаирите. Постепенно те се превръщат във високоорганизирани и ефикасни институции за предлагане на местни и чуждестранни продукти по цяла Европа и Британските острови.

За осигуряване на бързо и ефикасно функциониране и управление на панаирите, без да се влиза в конфликти с местните и държавните разпоредби, са били учредени търговски сдружения, които са действали по своя собствена инициатива, но и със съгласието на оторизираните органи и са налагали свои собствени правила и разпоредби, отнасящи се до поведението и провеждането на трансакции от страна на всички, които са вземали участие при продажбите или закупуването на стоки.

Постепенно се оформят средища на търговци в определени сфери на дейност на територията на основни административни и пристанищни центрове. За целта се създават и развиват постоянно действащи представителства на производителите и търговците, на обслужващите ги транспортни и транспортно-спедиторски компании и на зараждащите се банки и застрахователни институции. Това стимулира и ускорява процеса на утвърждаване на традиции, обичаи, правила на бизнеса, за да прераснат те в съвременното богато по съдържание и обхват търговско право.

Заражда се и съответната пазарна инфраструктура - административна, транспортна, застрахователна, спедиторска, банкова и т.н. Тези два процеса са взаимно обусловени.Разрастването на търговията налага постепенно и общоприети от всички пазарни участници правила и процедури за нейното осъществяване.

Най-рано тези процеси се зараждат и развиват в средиземноморските градове - държави - Венеция, Генуа и Флоренция. Откриването на отвъдокеанските територии допринася за развитие на търговията в големи размери. Непрекъснатите междуособни войни , както и съображенията за транспортно-техническо удобство водят през 15 век до изместване на

седалищата на международната търговия на север - към Брюге, Антверпен, Амстердам. Наименованието борса се свързва с името на държателя на страноприемница Van der Beurse, емблемата на чиято страноприемница изобразявала три завързани кожени торбички / burse/.

Първоначално търговията се осъществявала на открито, търгували са се разнообразни стоки и по всяко време на годината. С обособяването на националните държави и развитието на транспорта и комуникациите обемите на търговия с някои стоки се разрастват изключително бързо.

Струпването на много продавачи и купувачи на едно място и недостатъците на пазарите за налични стоки довели до търсенето на възможности за намаляване на риска и за производители, и за търговци.

В резултат на това на общите пазари започнали да се обособяват специализирани места за търговия с определени стоки, а по-късно тя започва да се осъществява при собствени правила и разпоредби в нарочно изградени сгради. В Съединените щати това става най-напред за тютюна и памука, а след това и за зърнените храни.

Борсовата търговия се обособява като особен вид търговия на едро, осигуряваща специфични гаранции и улеснения при осъществяването на търговските операции.

Смята се, че първоначална форма в еволюцията на борсите са били тържищата и аукционите.

Стоковото тържище е свързано с търговия на едро, за която е била необходима определена организация. Съгласно чл.3,ал.1 на Закона за стоковите борси и тържищата "Стоковото тържище е място, на което търговецът, организиращ тържището, предоставя за взъмездно ползване складови, хладилни, търговски площи и други материални активи на производители, вносители и търговци за продажба на едро на налични хранителни продукти и на животни, осигурява достъп на купувачи на тържището, създава необходимите условия за защита на интересите на производителите и производителите и за постигане на възможно най-нски разходи при извършването на продажби.

В България от 1997г. до 2003 г. удостоверение за разрешение от Комисията за стоковите борси и тържищата са получили над 70 дружества. През 2004 година действащите тържища възлизат на 64.

Тържището е пазар за търговия на едро със стоки, които или са произведени, или се намират в последен стадий на производство. Това по правило са стоки с недълготрайна употреба, немодни и точноокачествими. Могат да се намират в склад, транспортно средство, производствено предприятие и др. Количеството на търгуваните стоки е произволно, сделката е от типа покупко-продажба и има закрит характер, подробностите по всяка сделка се уговарят конкретно, а не на основата на типизирани контракти. Търговията е концентрирана, но до това се свеждат приликите на този пазар за търговия на едро с борсовата търговия.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борси и сорсови посредници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.