Борси и сорсови посредници


Категория на документа: Други


Стандартизираните фишове за поръчки, които притежават брокерите, на практика покриват постоянната част на борсовия договор, което позволява след постигането на конкретна договореност брокерът да попълни само номера на контрагента, договорената цена, броя на оттъргуваните контракти, часа и минутата на сключване на сделката и за узакони тази информация със собствения си подпис. Всички останали формалности по изработване и предвижване на контрактите се изпълняват в борсовата администрация и брокерската къща, към която принадлежи брокерът.

Накрая трябва да споменем и хеджирането, т.е., застраховането срещу неблагоприятни колебания в цените на борсови сделки.

Борсата по същество гарантира спазването на стандартизираните условия за качество на доставяните стоки и условия на доставка. Контролната функция на борсата покрива и цялостния процес на подготовка, сключване и реализация на сделките, като обхваща и стриктното изпълнение от участниците на всички изисквания и правила, формулирани в правилника за дейността на борсата и произтичащи от решенията на нейните органи.

г/ финансово-инвестиционна функция на борсата

В редица случаи чрез извършваните операции, съответно придобитите контракти или стоки, също така и акции или облигации, се правят изгодни краткосрочни / дългосрочни/ инвестиции, представящи допълнителни възможности за участниците в борсовата търговия;

д/ функция по създаване и поддържане на подходяща инфраструктура за успешен бизнес.Същността на борсовата търговия, нейните цели и потенциални възможности сап свързан с осигуряването на необходимата материално-техническа и технологична база за ефективно участие в борсовата търговия : сгради, техника, комуникационни средства, транспортни възможности, складови помещения, административно обслужване и др. за целите на ефективното приключване на процеса на договаряне, регистриране, реализация и заплащане на сключваните контракти.

Борсовите пазари могат да се класифицират на основата на определени критерии. Според спецификата на активите, които се търгуват на тях, те се делят на стокови и фондови. На съвременния етап тази класификация, поне за големите в световен мащаб стокови борси, вече е твърде условна.

Според големината на пазарите борсите са с международно, регионално, национално и местно значение.

Материална основа за осъществяване на борсовата търговия са компонентите на нейната инфраструктура, влизащи в състава на различни системи, които обезпечават безпроблемното протичане на дейността и .

С най-голямо значение са следните:

Първо, информационна система - тя създава, набира и обработва цялата информация, съпътстваща борсовата търговия - поръчки за продажби и покупки, сключени сделки, борсови цени и др. Нейна задача е да извършва анализи на борсовата търговия и на различните пазари и да прави прогнози за състоянието и динамиката на търсенето и предлагането на тях; да изготвя

борсови бюлетини за протеклите борсови сесии. Платформата COBOS позволява да се следят котировките в реално време и клиентите да се включват онлайн в търговията на Българска фондова борса;

Второ, комуникационна система - чрез нея се осъществяват връзките между участниците в борсовата търговия и отделните системи на борсата. За да може това да става безпроблемно, е необходимо борсата да е осигурена в достатъчна степен с необходимите средства за комуникации - телефони, телекси, факс апарати, компютризирани електронни мрежи.

Трето, регистрационна система - нейната роля се изразява в регистрацията на поръчките за продажби и прокупки, на сключените сделки, а също на обяви и оферти, които дават информация за протичането на борсовата търговия ;

Четвърто, експертно-оценъчна система. Това е системата за контрол върху качеството на участващите в борсовата търговия стоки;

Пето, квалификационна система - на борсите сделките се сключват с посредничеството на брокери, които обикновено са предварително лицензирани от авторитетни държавни или други институции. Независимо от това всяка борса се отличава с определена специфика и затова изгражда свои собствени системи за непрекъснато повишаване на квалификацията на своите брокери;

Шесто, система за приемане на оферти. Тя използва възможностите на другите системи на борсата - особено на комуникационната и информационната.Предназначението и е да приема офертите и да ги насочва към брокерите, които са с най-голям опит при изпълнението на сответен тип поръчки.

Седмо, арбитражна система - чрез нея на доброволна основа и съгласие на всяка една отстраните се осъществява решаване на възникнали в процеса на търговията спорове.

Осмо , експтертнооценъчна система следи бектите на борсова търговия да отговарят на стандартнто качество;

Съществено значение за борсовата търговия има клиринговата къща /разчетно-уравнителната палата/. Тя може да е елемент на борсовата инфраструктура, но може да обслужва и няколко борси.Подобно на борсата тя се изгражда като акционерно дружество. Основното и предназначение е да осъществява финансово-счетоводното обслужване на борсовата търговия. Дейността и се основана на комплектоването за всеки борсов ден на всички покупки и продажби една срещу друга и заплащане само на разликата в цената от губещата страна и съответно начисляване на печалбата от разлика в цените по сметките на печелившите страни.

С оглед осигуряването на достатъчна надеждност и гаранции при осъществянането на борсовата търговя участниците откриват сметки при своя брокер с определени наличности, обикновено в процент спрямо стойността на сделките. Брокерите/респ.брокерските къщи/, имат също такива сметки при клиринговата къща. Прилагат се няколко вида депозити, чиито характеристики и величини се колебаят за различнвите борси.

Първоначалният депозит, който се внася от брокерите,зависи освен от обема насделкте, както стана дума по-горе, оше и от величината на лихвения процент, колебанията на цените и др.

Гаранционният депозит се изисква като предварително условие, за да може борсовият член да стане член на клиринговата къща. Част от него може да бъде внесена и под формата на държавни ценни книжа. Натрупаният на тази основа гаранционен фонд се използва при необходимост за покриване на загубите на кой да е член на клиринговата къща.

Вариационният депозит / маржин/ се внася всеки път, когато в резултат на натрупани загуби се падне под нивото на първначалния депозит.

Гаранция срещу оттегляне на офертите и неаргументиран отказ от признаване на сключени сделки е т.нар. Пи - бонд, чийто размер е в рамките до 5 % от стойността на офертата.

Клиринговите членове плащат и такси за клиринговане на контрактите всеки месец. Те се натрупват в т.нар. остатъчен фонд.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борси и сорсови посредници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.