Борсова търговия


Категория на документа: Други


Възникване и развитие на борсите (Б) и борсовата търговия (БТ)

1.Исторически преглед на световното развитие -Б. Е институция, която е възникнала отдавна във времето. Първата съвременна борса е Амстердамската фондова борса, която възниква в Амстердам през 1605г. На нея се търгуват акциите на първото АД -Холандската Източно индийска компания. (Stock Exchange). Праобраза на борсата се намира в средновековието, започнало е още на площад Romerberg през 1585г на способ открита дискусия по отношения цена , своеобразни тържища. Средновековните панаири организирани във Венеция формират голяма част от обичайте,приемани са като вид организирани пазари. 12-13 век търговията е съсредоточена по крайбрежието, то през 13-14 ти век се преместват във вътрешността -град в Белгия Антварпен. Там се е смятало, че започват пълните форми на търговия. Град Брюге -търговците са се срещали в къщата на Бюрст -фирмен герб със символ означаващ бурса. (Брюге -Burs-Borse).
Stock Exchange -фондова борса
Commodity Exchange -стокова борса
17ти век възникват много борси, поради протичащата индустриална революция. Борсите са пазари , на които се търгуват стоки качествено еднородни, с ниска степан на обработка. Б. са продукт на индустриалното развитие ....
В Холандия през .... една луковица на лале стига до цена 76 хил. долара. В този случай държавата разбира колко опасни могат да бъдат тези пазари , затова се налага държавна регулация.
1691г. се смята за начало на Лондонската стокова борса. Във всички европейски градове възникват борси. Появява се борсово сдружение Euronext -NYSE Euronext 2009г -Deutshe Borse Group
NYSE -Ню Йорк Стокова Борса
Центъра на 19ти век борсата започва да се диктува от Америка. Най-голямата фондова борса е създадена през 1792г. Ню Йоркската Фондова борса (NYSE).
Първите срочни борси се намират в Америка, последните години Азия, Тихоокенаския район са едни от водещите. 1848г -Чикагската борса, Чикагския съвет за търговия -Chicago Board of Trade (CBOT) -2009г. CME Group
NYMEX -търгуват се фючъри на балгородни метали -злато, диамант, платина, фючъри на петрол
2. Възникване и развитие на борсите и БТ в България -края на 19ти век българското стопанство започва да изпитва нужда от тази форма на пазар. Българските зърнопроизводители са започнали да сключват сделки. Първата възникнала борса е Варненската стокова борса през 1910г. (голям град, морско пристанище, най-големия зърнопроизводител Добруджа)
1912 -се създава борса и в Бургас -Бургаската стокова борса -специализира се също за зърно
1926г -Софийска стокова борса (ССБ) -търговията има по-универсален характер
Първата четвърт на 20ти век се оформят
1914-се учредява Софийската фондова борса.
1946г. с един указ са закрити всички борси.
Първия закон, който учредява борсите е приет през 1995г -закона за ценните книжа, фондовите борси, ЗЦКФБИД
През 2000г. се приема по съвременен закон в сила и до днес -закон за публичното предлагане на ценни книжа -ЗППЦК.
IPO -директно се набира капитал, емитира акции.
Free Float -държи се от мажоритарния собственик 50+.
През 2008г -по силата на членство на Българив в ЕС -директива MiFID -се приема закон за пазари и финансови инструменти регламнтира борсите като пазар на фондовите борси.
2007г -Закон срещу търговията с вътрешна информация и пазарните злоупотреби с финансови инструменти
1996г -приема се закон за стоковите борси и тържища, който продължава и до днес . Въвежда се лицензионен режим.
Софийска СБ, Пловдивска СБ, Русенска СБ
* Промяна в статута на борсовата институция -все повече борси стават
* Трансформация в начина на осъществяване на борсовата търговия -от търговия на пода (нарича се pit-мястото, където се срещат участниците )преминава на екраните на компютъра
* Консолидация на борсовите пазари -да се привлечат колкото се може повече участници

Обща характеристика и класификация на борсовите пазари (БП)
Същност и основни характеристики на БП

1.Организирани пазари (ОП) -същност и видове. Организираният пазар е обобщаващо наименование на пазар, постоянно или периодично действащ на определено място в устанвено време и съгласно законни изисквания и/или обичайно приет ред и начин за сключване на сделки за покупко-продажби на стоки и/или услуги.
Самите ОП имат различни представители:
* Аукцион -от латинското auctio, което означава наддавам. Аукционен търг
* Търг за привличане на оферти
* Борса/ борсови пазари
Неорганизираните пазари са спонтанно възникнали места, на които се сключват спонтанни сделки. За неорганизираните пазари няма правила за сключване на сделките.
2.Сравнителна характеристика на видовете пазари

Категориен признак
борса
Аукционен търг
Търг за привличане на оферти
1. обект на покупко-продажба
Еднородни, масови и напълно заменими продукти /селскостопански непреработени и полупреработени произведения, метали, нефт и др./ валути, финансови инструменти
-стоки със специфични характеристики;
-недвижима собственост /поземлени участъци и сгради/
-експлоатираща техника и движимо имущество
Универсалност по отношение на обекта:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борсова търговия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.