Борсовата търговия на Чикагска стокова борса през 2012 г.


Категория на документа: ДругиБорсовата търговия на Международна стокова борса "Чикагска стокова борса" през 2012г.

Съдържание:

I. Същност, особени характеристики и управление на Чикагската стокова борса

В най-големия борсов център в света - Чикаго се поставя началото на борсовата търговия през 1848 г., когато официално се учредява Съветът по търговия на Чикаго. А през 1856г. започва дейността на съвременната Чикагска стокова борса вече като асоциация на търговците, която и до днес регулира дейността на борсата. На Чикагската стокова борса се котират най - вече зърнени храни, масла и маслодайни семена, соя, фуражи и др. През 1960г. за първи път започват да се търгуват фючърси за жив едър рогат добитък и замразено свинско месо, а десет години по - късно се задейства и търговията с фючърсни контракти за световни валути. Днес обема на търговете достига до 524,7 млн. контракта.

Чикагската търговска асоциация в най - общ план представлява самоуправляваща се организация, оглавявана от Борд на директорите. Той се състои от председател и заместник - председател, които биват определени чрез избор, петнадесет директори в качеството на членове и, рабзбира се, президент на борсата. Администрирането на борсата се осъществява от изпълнително бюро, начело на което стои назначен президент и изпълнителен вицепрезидент. Асоциацията избира също така и секретар и административен апарат. Обслужващият административен персонал наброява близо 380 служители.

Съществуват 33 комитета, разпределени в три групи, които отговарят за изпълнението на основните функции на Чикагската стокова борса.
> Комитети на Съвета на директорите - тук спадат следните комитети: изпълнителен, котировъчен, финансов, комитет по членство, комитет по правилата на борсовата търговия и др.;
> Функционални комитети - към тази група принадлежат арбитражен, апелативен, ревизионен, комитет по съблюдаване на правилата на борсовата практика, комитет по жалбите и др.;
> Стокови комитети - наричат се още отраслови. Тук спадат комитетите, разпределени съответно по основните стоки, които се търгуват на Чикагската стокова борса.

Към системата на борсата е изградена т.н. клирингова къща, чиято дейност се ръководи от деветима управляващи борсови членове, които се избират за период от три години. Тази клирингова корпорация започва своята дейност от 1925г.

Ролята на Клиринговата къща се изразява в изпълнението на няколко основни дейности:

Управление на риска - Към Клиринговата къща на борсата съществува изградена патентована система, наречена SPAN. Това е световен индустриален стандарт, предоставящ споразумението, че следи пазарната дейност, както на големи, така и на концентрирани позиции, извършва два пъти дневно "маркиране" на пазара на отвореите позиции, разделя активите на клиента от тези на фирмите.

Финансово управление на обезпеченията - Клиринговата къща приема широк диапазон от обезпечения за депозит в търговски сметки, включително в щатски долари.

Доставки - Отделът Доставки, изграден към Чикагската стокова борса, управлява всички аспекти на процеса на физическата доставка на стоките, търгувани на борсата, като например селскостопански стоки и чуждестранна валута.

Като всяка една световна борса, и на тази съществуват правилници за регулиране на пазара. CME, CBOT, NYMEX и COMEX са независими борси, всяка от които поддържа свой собствен набор от правила. Въпреки че всички четири борси се сливат, за да образуват Чикагската стокова борса, всяка остава отделна саморегулираща се организация.

II. Развитие на търговията на Чикагската стокова борса през 2012г.

1. Основни продукти, търгувани на борсата

Сред стоките, които се котират на Чикагската борса, с най - съществено значение през последната година са соята, пшеницата, царевицата. Освен тях важна роля играят валутните еврови контракти и австралийският долар.

Контрактите за соя са част от земеделския сектор и се търгуват на Чикагската Фючърсна Борса (CBOT), която е част от обединената Чикагска стокова борса. Тези контракти са за 5 000 бушела соя и се котират за цент за бушел. Цените на контрактите през 2012г. се движат с минимална стъпка 1/4 цента и имат определени ограничения за дневното им движение. По правило контрактите за соя се търгуват за следните месеци, в които изтичат: Януари, Март, Май, Юли, Август, Септември, Декември. Контрактите спират да се търгуват последния работен ден, който предхожда петнадесетия ден от месеца - в този ден те изтичат. Контрактите се уреждат чрез физическа доставка на стоката. Факторите, влияещи върху търсенето и предлагането на соя, съответно и на нейната цена, са систематизирани в таблицата по-долу.

Фактор
Влияние
Годишно време
Сеитба, цъфтеж, жътва
Увеличено предлагане
В зависимост от географското положение
Увеличаване на населението
Увеличено търсене
Постоянно
Суша
Намалено предлагане
Неизвестно
Намалена площ на разпространение
Намалено предлагане
НеизвестноСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борсовата търговия на Чикагска стокова борса през 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.