Брак. Семейство. Човешка репродукция.


Категория на документа: Други


МЕЖДУНАРОДЕН СЛАВЯНСКИ ИНСТИТУТ ГР. МОСКВА
ДИСТАНЦИОННО-ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Р. БЬЛГАРИЯ

РЕФЕРАТ
на
Йорданова Силвия Пламенова

ФАКЛ. № 122 705

Направление: Мениджмънт
по

Дисциплина: Социология
на
ТЕМА

Човешка репродукция. Семейство и брак. Пол. Социални роли и социален статус на личността

Проверил:
Доц. Д-р. Манов, Б

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Човешка репродукция -Семейство и брак............................стр.4-6
2. Пол, социална роля и социален статус на личността...............стр.7-8
3. Социални роли........................стр.9
4. Социален статус на личността..............................стр.10

Използвана литература

Социологията изследва условията за формиране, подържане и промяна на социалния ред, както и условията, протичането и резултатите на социалната дейност. Според Норбет Елиас, за да разберем социологията трябва да "удържаме" две противоположни гледни точки, осмисляйки себе си и като индивиди, и като неразделна част от обществото. Социологията изучава основните, най-важните, повтарящи се и съществени връзки и зависимости в социалните системи. Нейните задачи са широк диапазон от изследователска проблематика, задълбочено изучаване на социалната действителност. Основната функция на всички социологически и психологически науки е тази на човека. Той е в самото "ядро" на изучаване било то като субект или личност. В тази връзка искам да ви запозная по-обширно с Човешката репродукция, семейството, брака, както и със социалните роли и социалния статус на личността.

1. Човешка репродукция-Семейство и брак

Възпроизводството на хората е важна обществена потребност. Без био-социалното възпроизводство(раждането и отглеждането на децата)и създаване на условия за заместване на възрастните хора с млади е невъзможна съществуването на обществото. Био-социалното възпроизводство на хората в едно общество исторически и традиционно се свързва със семейството на социалната институция. Семейството като социална структура със специфични функции и механизми за влияние върху човека и обществото е сравнително устойчива социална среда, в която човека търси и намира подкрепа, сигурност и стабилност. В исторически и цивилизован контекст семейството е изправено пред натиска и предизвикателствата на науката, техниката и технологиите и предизвиканите от тях промени в организацията и управлението на производство в цялостната социална наука. Семейната структура може да е различна в различните общества. Семейството може да се характеризира и изучава като социокултурна структура от гледна точка на критериите:
►модел на избор на брачния партньор, модели на местоживеене на новосъздаденото семейство, модели на авторитет в семейството. В зависимост от авторитета семейството може да бъде:
►семейство, в което решенията на проблемите се вземат при зачитане волята и авторитета на бащата;
►матриархално- в което решенията на проблемите се вземат при зачитане волята и авторитета на майката;
►егалитарно- в което решенията на проблемите се вземат при равно поставяне авторитета на бащата и майката.

Някой изследователи виждат в жизнеността на нуклеарното семейство средство за ограничаване на тотална конкуренция сред мъжете, водещи борба за жени, както и сред жени съревноваващи се с мъжете. Когато отношенията между мъжа и жената станат стабилни техният съюз получава обществено признание. Символ на това признание обикновено става стъпването в брак. Основната функция в семейството в най общ социокултурен план е свързан с репродукцията, с раждането, отглеждането и подготовката на децата за ролите им в живото, с био-социалното възпроизводство на хората в едно общество. Във връзка и за осъществяване на тази си функция семейството организира голямо разнообразие от действия и дейности в границите на известна условност могат да се характеризират като:
●личностни, социални и вътрешно-иституционални.

►Във вътрешно-иституционален план- семейството осъществява дейности свързани с формирането и развитието на материалните, социокултурните, психо-емоционалните условия и предпоставки за своето собствено съществуване, възпроизвеждане и съхраняване.
►В личностен контекст- семейството "предлага"роли за човека -съпруга, баща, майка,син, дъщеря. То е "училище" за модели и стандарти на полево поведение, за културни модели.

►В социален план-функциите на семейството са свързани с осъществяването на връзките с обществото и семейството в конкретно исторически социален контекст. Чрез реализацията на основната си репродуктивна функция и свързаните в нея дейности семейството се превръща и изявява като фактор във функционирането и развитието на обществото. Тези връзки могат да се реализират от семейството като сравнително трайни отношения между мъжа и жената, социално регулирани и санкционирани чрез през правни, нравствени и религиозни норми в брака и семейството. Хората задоволяват различни свои потребности.
2. Пол социална роля и социален статус на личността

Популярната култура винаги е "тиражирала" идеята, че мъжете и жените са различни. За разлика от културния източник строгата литературна научна литература категорично твърди, че социално-половите разлики между мъжете и жените не са чак толкова големи, колкото популярната литература представя. Във всички общества очевидната биологична разлика се използва Като оправдание за различните социални роли, които ограничават и деформират техните нагласи и поведение. В нашето общество момчетата от малки са учении да бъдат мъжествени, за да могат да добият социално-доминиращи позиции. Мъжката социална роля е създадена, за да насърчава мъжествеността, а женската женствеността. За да разберем правилно понятието социално-полови разлики най-напред ще обясним разликата между пол в биологичен и социален смисъл.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брак. Семейство. Човешка репродукция. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.