България Еър


Категория на документа: Други


◊ Наличието на проблеми, свързани със сливането на "България Ер" с "Хемус Ер"

След закупуването на "България Ер" от "Балкан Хемус Груп" започна процес на сливане на двете авиокомпании, което включва единна търговска и техническа политика. Това предполага зареждане на тафирите и цените на двете авиокомпании в резервационнните системи, които се иззползват от офисите и агентите. Освен това самолетите на авиокомпаниите се групират по типове, например "България Ер" със всички самолети "Боинг", а по-малките остават засега към "Хемус Ер". Тенденцията е полетите до Европа и Азия да се изпълняват от "България Ер", а локалните от "Хемус Ер". Сливането предполага и преструктуртиране на двете авиокомпании, което е дълъг и сложен процес, което за момента го превръща в слаба.

◊ Няма полети по дълги отсечки

Към момента "България Ер" опрерира до почти всички европейски пунктове, а също и до Тел Авив и Дубай. Обаче авиокомпанията не извършва полети до Америка, Далечния Изток и Африка, което ограничава в голяма степен пазара. Има сключени специални прорейтни договори, както беше отбелязано по-горе, но за по-добра конюктура на всяка авиокомпания е необходимо да има поне един-два полета до горе посочените пунктове.

◊ Няма собствени сгради за head office и предствителствата в Българиа и чужбина

От момента на създаването на компанията съставът беше настанен в държавна сграда, а офисите на летище София и в центъра на града бяха наети за ползване за определен период. "България Ер" няма и собствени сгради в чужбина, всички офиси са в помещения, взети под наем.

Организационна структура на ''Bulgaria Air''

Съгласно устава ''Bulgaria Air''АД има едностепенна система на управление. Тя се управлява от Общото събрание на акционерите, което избира Борд на директорите, който е постоянно действащ орган. Той се състои от 5 члена и възлага прякото управление на един от своите членове, който става изпълнителен директор.

> Общо събрание на акционерите - в компетенциите на Общото събрание на акционерите влизат следните дейности: изменя и допълва устава на Дружеството; увеличава и намалява капитала; преобразува и прекратява Дружеството; избира и освобождава членовете на Борда на директорите и определя начина на възнаграждението им; одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител (регистриран одитор); решава издаването на облигации; назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на Борда на директорите; решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и устава.

> Борд на директорите - той е висшият административен орган на компанията и се състои от 5 члена, избирани от Общото събрание на акционерите. Членовете на борда се избират за срок от 3 години. Бордът на директорите осигурява общата стратегия за развитие на дружеството, стратегическите насоки за управлението му, отговаря за финансовата стабилност и мащабните инвестиционни проекти. Създава и поддържа контролна среда и дисциплина за постигане на целите, желания растеж и рентабилност. Упражнява контрол върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи пред дружеството и акционерите. Изгражда етичните ценности, единството и философията на управлението, определя правомощията и отговорностите в дефинираната управленска структура, разработва стратегическите, оперативните и годишните финансови и управленски отчети и годишния бюджет.

> Главен изпълнителен директор - на основата на нормативните актове, ръководи цялостната дейност на предприятието; изпълнява решенията на Борда на директорите; насочва дейността за постигане на устойчиви темпове на развитие на производството, за повишаване на производителността на труда, за своевременно внедряване на нови техника и методи, на научна организация на труда и управлението; взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване; грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; съдейства за развитието и инициативата на работещите; подписва всички финансово-счетоводни имуществени и административно управленски документи; назначава, преназначава и освобождава работещите; сключва договори; изпълнява задълженията към държавния бюджет; използва морални и материални стимули за изпълнение на задачите.

> Ръководител по качество - длъжността е пряко подчинено на изпълнителния директор; осъществява контакти с представители на контролни органи и институции, доставчици, клиенти; ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори; съставя документи по договаряне с клиенти; документи по избор на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия; преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на фирмата;

> Ръководител безопасност - отговаря за вреди, причинени на работодателя от аварии и трудови злополуки, настъпили в резултат на лоша организанция и занижен контрол по спазване на националното законодателство за осигураване на безопасност и здраве при работа; носи отговорност за неизпълнение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на територията на предприятието.

> Технически ръководител - осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на поверения му отдел; контролира и координира работата на подизпълнителите; изготвя мероприятия за снижаване на себестойността; следи за качественото и срочно изготвяне на отчетните документи; подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
* Инженери - изготва идейни проекти, скици и технически задания на нови детайли и машини.
* Механици - поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.

> Главен счетоводител - ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на предприятието и осигурява най-рационалното им използване. Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ анализ за дейността на предприятието.
* Счетоводител - извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря. Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.

> Човешки ресурси - организира управлението и формирането, използването и развитието на персонала на дружеството на основата на максимална реализация на трудовия потенциал на всеки служител; ръководи дейността по формиране на кадровата политика в съответствие със стратегията на фирмата; организира реализацията на плановете и програмите, свързани с дейността по набиране, подбор, адаптиране, обучение, развитие на персонала в организацията.

> Директор маркетинг - организира маркетинга и участва в рекламирането на продукцията; следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги. Извършва маркетингови проучвания на пазарите, подготвя и предоставя периодично информация за състоянието им и тенденциите за развитието им; проучва данните за конкурентите.

> Ръководител летателна експлоатация - следи за дейностите по осъществяване на обслужване на въздушното движение във въздушното пространство и осигурява ефективност и безопасност на полетите.
* Полетни диспечери - предполетна поготовка; планиране на сезонни разписания и разрешения за прелитания и кацания; следене и контрол на цялостния процес на подготовка и фактическо изпълнение на даден полет.
* Пилот - управлява летателното устройство.
* Стюардеси- обслужващ персонал в самолетите.
> Ръководител наземно обслужване - следи за изпълнението на следните дейности: товарене и разтоварване на багаж, карго и поща; кабинно почистване на въздухоплавателното средство; администриране на екипажите; осигуряване на въздушен стартер и самолетни влекачи; обслужване на специални категории карго, в това число на опасни товари, живи животни, и т.н.
* Координатори - координира извършване на дейностите при наземното обслужване.

Етапи на вземане на решение

Проблем: Повишаване на цените на авиационното гориво.
Симптоми: Увеличение на разходите на авиокомпанията, увеличаване цените на самолетните билети; двойно по-високи лизингови такси за самолетите и летищни такси.

Причина:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
България Еър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.