Българската народна банка. Наредбите на Българската народна банка като източник на правото.


Категория на документа: Други


-------------------------------------------------------------------------------------------------

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФAКУЛТЕТ
СПЕЦИAЛНОСТ ПРАВО
КУРСОВА РАБОТА
ПО
ФИНАНСОВО ПРАВО
на тема
Българската народна банка. Наредбите на Българската народна банка като източник на правото.

2013г.

Съдържание:
Първа глава: Причини за съществуването на нормативни правомощия на Българската Народна Банка спрямо банковата система..........................стр. 3
Втора глава: Българската Народна Банка - устройство и система..........стр.4
Трета глава: Наредбите на Българската народна банка........................стр.6
Заключение..................................................................................................стр.9
Използвана литература.............................................................................стр. 10

1. Причини за съществуването на нормативни правомощия на Българската Народна Банка спрямо банковата система.

Банките и банковото дело в съвременния си вариант водят началото си от периода на италианския Ренесанс, когато се основават първите подобни кредитни структури, като банката на Медичите във Флоренция и банката Monte dei Paschi в Сиена, която продължава дейността и до днес. През няколкото столетия от своето съществуване те са оказвали сериозно влияние върху икономическото, правното и обществено развитие, първоначално в Европа, а след Индустриалната революция и създаването на единен световен пазар и в глобален мащаб.

Първоначално нивото на правно регулиране на банките и банковата система е било много ниско, като правилата и стандартите в тази област са се утвърждавали главно посредством търговския обичай. Постепенно в края на XIX век започва постепенно да навлиза и законодателство в тази област, като икономическите и финансови кризи, например "Голямата депресия" от 1929г. са били събитията, показали нуждата от по-голям и обхващащ нормативен контрол върху дейността на кредитните институции. В България подобен ефект има финансовата и икономическа криза от 1996 - 1997г., след която броя и обхвата на наредбите, издавани от Българската Народна Банка се увеличава.

В съвременната икономическа действителност, където световния пазар е с високо ниво на взаимосвързаност, а банките са основна и неразделна част от националната и глобалната икономика, обширната и изчерпателна нормативна уредба е задължителна за поддържането на стабилност и предсказуемост в областта на банковото дело. Именно затова законодателят е отредил ролята на пазител и контрольор на банковата система на Българската Народна Банка и ѝ е предоставил правомощията на издава наредби които са задължителни за всички учреждения, занимаващи се с банково дело в страната. Тази роля се осъществява посредством наредби, издадени от БНБ, в условията на оперативна самостоятелност, съобразени както с разпоредбите на законодателството, така и с икономическите условия в даден момент.
2. Българската Народна Банка - устройство и система.

Българската Народна Банка е създадена през 1879г., като след икономическите и политическите промени след 1989г. нейната дейност се увеличи неимоверно. Юридически, нейните правомощия са уредени в Закона за Българската Народна Банка, в Закона за Кредитните институции и други. Тя е централна банка на РБ и с оглед на мястото й в банковата система, притежава правомощия, неприсъщи за търговските банки. Тя е в положение на надмощие спрямо тях - издава разрешително за създаването им и упражнява контрол върху дейността им. Основната задача на всяка централна банка е да провежда паричната и кредитната политика на държавата и на тази база да въздейства на вътрешната и външната стабилност на националната валута.

Българската Народна Банка се управлява от управителен съвет, състоящ се от седем души - управителя на банката, трима подуправители, съответно отговарящи за трите основни направления в банката - Емисионно, Банково и Банков надзор и още трима членове. Управителя се избира от Народното събрание, подуправителите се избират от Народното събрание по предложение на управителя, а останалите членове се назначават от президента на републиката. Този метод за формиране на управленското тяло на банката несъмнено прави отчетността по-добра, като същевременно запазва независимостта на органа и банката. Основната задача на всяка централна банка е да провежда паричната и кредитната политика на държавата и на тази база да въздейства на вътрешната и външната стабилност на националната валута. Именно затова тя е независима от влиянието на МС и другите държавни органи от изпълнителната власт при изпълнението на дейността си. В тази връзка могат да възникнат противоречия между изпълнителната власт и централната банка. Затова финансовата политика в общия случай се води чрез съгласуване и от двете страни.

Статутът на БНБ се разглежда от няколко гледни точки - като емисионен център, като държавен орган, като гражданско правен субект в България - паричен съвет (валутен борд).

Правомощията на БНБ като емисионен център са уредени в чл.2(5) ЗБНБ и доразвити в чл. 25-27. от същия закон. Българската народна банка има изключителното право да емитира банкноти и монети в страната и това право не може да се делегира на друг държавен орган или банка. Издадените от нея банкноти и монети са законно платежно средство и задължително се приемат безусловно при плащане. Българската народна банка е автономна и независима при пускане в и изваждане от обращение на пари. Всяко решение, взето от банката във връзка с емисионната дейност се обнародва в Държавен вестник.

БНБ е държавен орган в сферата на банковата система, която по своя характер е частноправна. Тя е специализиран финансов орган и има съществени и много на брой правомощия.

БНБ провежда паричната и кредитна политика в държавата, която е задължителна за всички субекти и регулира паричното обръщение. Едно от най-важните правомощия на банката е издаването подзаконови нормативни актове, регулиращи дейността на търговските банки и индивидуални финансови актове. Централната банка издава и отнема разрешения за упражняване на банкова дейност, доколкото банковата дейност започва с разрешителен режим. Тя определя лихвената политика чрез основния лихвен процент, като методиката е свързана с доходността на държавните ценни книжа. Българската народна банка влияе върху дейността на търговските банки и упражнява надзор върху банковата дейност. Също така по силата на чл. 102 от Закона за кредитните институции тя притежава и санкционни правомощия спрямо търговските банки. Българската народна банка притежава и правомощия с реализиране на административно-наказателна отговорност - чл. 152 ЗКИ.

Българската народна банка действа и като касиер на държавата. Чрез нея се осъществява касовото изпълнение на държавния бюджет, а информация за изпълнението се предоставя на Министерство на финансите. Тя прави това чрез търговските банки, които обслужват проходите и разходите по бюджета. Българската народна банка организира задължително фонд резервен, който се попълва с отчисления на годишното превишаване на приходите над разходите и се ползва за покриване на разходите. След като се заделят и суми за други фондове, остатъкът се внася в държавния бюджет. Затова БНБ има специфичен финансов режим.

По изключение БНБ влиза в правомощия като гражданско правен субект. Централната банка може да участва в правоотношения и в качеството си на търговец, както останалите банки, но в тези случаи тя участва като равноправен субект.

В България БНБ действа и като паричен съвет. Той представлява парична система, при която емисията на националната валута (монетарните пасиви на БНБ) е покрита с чуждестранна резервна валута, в случая на българския лев - еврото. До валутен борд се стига, когато традиционните финансови институции не са в състояние да провеждат стабилна финансова политика и съществува високо ниво на инфлацията. Възможно е функциите на валутния борд да се възложат на специален орган или на Централната банка - в България това е БНБ. Основни проявления на валутния борд:

- Паричната маса, която ще бъде в обращение трябва да съответства на конвертируемата валута, към която е прикрепена националната. Така се ограничават емисионните функции на БНБ.

- Забрана за кредитиране на бюджета с цел да се ограничава инфлацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българската народна банка. Наредбите на Българската народна банка като източник на правото. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.