Цел на физическото възпитание в предучилищна възраст


Категория на документа: Други


ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Общата цел на възпитанието и особеностите на физкултурната дейност определят целта на физическото възпитание в предучилищна възраст - поставяне основите на физическото съвършенство на детето, разбирано като:
1. Подобряване на здравното състояние, закаляване и физическо развитие на детския организъм.
2. Развитие на моториката и дееспособността чрез овладяване на двигателни знания, умения и навици и развитие на физически качества.
3. Личностно формиране на детето чрез използване на всички потенциални възможности на физическата култура за умствено, нравствено, трудово и естетическо формиране на детската личност.

Понятието физическо съвършенство е исторически обособено и се обогатява съобразно обществените потребности и общата цел на възпитанието. Постигането на физическо съвършенство при цялостното развитие на детето, разгледано в тези три аспекта, е възможно, само ако в процеса на физкултурната дейност се осъществява единство между: познание и дейност; обучение и възпитание; съзнание и поведение; развитие и саморазвитие.

Осъществяването на целта се реализира чрез система от задачи, насочени към - укрепване здравето, закаляване на организма на детето, хармонично физическо развитие, овладяване на богат фонд от двигателни умения и навици, развитие на физически качества, възпитаване на нравствени, интелектуални, трудови и естетически качества. Тези основни задачи условно могат да се систематизират в три групи: (хигиенно - оздравителни, образователни и възпитаелни), с оглед по-точното им и пълно разглеждане.

1. Хигиенно - оздравителни задачи

Задачите на физическото възпитание от тази група са насочени към морфофункционален, адаптационно-възстановителен и профилактичен ефект. Чрез средствата на физическото възпитание и системните занимания с физически упражнения се постига устойчивост на детския организъм срещу неблагоприятното влияние на вътрешната среда, повишават се терморегулационните му способности, при което се осъществява закалителен ефект. Укрепва се здравето на детето, като чрез закаляването се увеличават съпротивителните сили срещу простудни и инфекциозни заболявания. Повишава се жизнения тонус на организма. Чрез система от целенасочени физически упражнения детето се приучава към правилно телодържане, самоконтрол на телесната стойка и възпитаване на хигиенни навици, свързани с физкултурната дейност. Всичко това подобрява общото здравословно състояние и повишава работоспособността на детето.

Системното изпълнение на разнообразна двигателна дейност подпомага оптималното развитие на подрастващия детски организъм. Настъпват качествени и количествени промени във физическото развитие на детето, като се осигурява неговият нормален и хармоничен растеж.

Чрез различните форми на работа по физическа култура се осигурява ежедневно оптимално натоварване, което води до значителни промени в дейността на отделните системи. Повишават се техните функционални възможности, подобрява се дееспособността на организма и на тази основа се усъвършенстват физическите качества (ловкост, бързина, издържливост, сила).

В тази възраст физическото възпитание трябва да осъществи и някои професионални задачи, които имат по-специална значимост.

Предотвратяването или лечебното коригиране на възможни смущения в опорно-двигателния апарат - телесни изкривявания, плоскостъпие, телесна стойка, регулиране на телесната маса и други.

2. Образователни задачи

В процеса на физкултурната дейност се изгражда система от разнообразни двигателни умения и навици, развива се моториката, обогатява се двигателната култура на децата.
В ситуациите по физическа култура се извършва целенасочено обучение, овладяват се разнообразни физически упражнения (естествено приложни, строеви, ритмични, общоразвиващи, спортно-подготвителни), които след това децата използват самостоятелно в другите форми на работа при вариативни и игрови условия. Развиват се двигателните способности.

Изграждането на гъвкав, динамичен стереотип и формиране на трайни двигателни навици се осъществява, когато децата овладеят знания за техниката на упражненията, за значимостта и предназначението на отделните упражнения, за техния оздравителен ефект, за съдържанието, организацията и правилата на подвижните и спортно-подготвителните игри.

Съзнателното овладяване на физическите упражнения, тяхното многократно повторение става основа за формиране на обобщени двигателни умения, за приучаване децата към планиране и регулиране на двигателните си действия и поведение, изгражда се отношение към физкултурната дейност.

Спецификата на физическата култура дава възможност за осъществяване на интеграционни връзки с другите дейности, като се разширяват и обогатяват знанията, представите и понятията. Развива се сензорният опит на децата.

3. Възпитаелни задачи

В единство с процеса на изграждане на двигателните навици и развитие на физическите качества, физическата култура осъществява и социална функция - формиране на черти от характера и личностни качества (интелектуални, нравствени, естетически и трудови).

В процеса на физическото възпитание се осъществява социална адаптираност на децата - чрез развитие на колективните взаимоотношения и съблюдаване на определени правила и изисквания за дейност и поведение. Възпитават се умения за съвместно договаряне, реципрочност при избор на партньор, умения за самостоятелно изпълнение и организиране на физическите упражнения и подвижните игри. Изграждат се умения за взаимодействие с възрастните и другите деца (дружелюбност, отзивчивост, контактност, взискателност, колективизъм).
Целенасоченият възпитателен процес във физкултурната дейност поставя пред децата ценностно нормативни изисквания, насочени към проява на волеви (организираност, дисциплинираност, настойчивост, инициативност, самостоятелност и други) и нравствени качества (честност, справедливост, чувство за отговорност, трудолюбие и др.). развива се самоинициативата чрез повишаване изискванията към другите и себе си. Възпитава се съревнователно поведение, като за активизиране на двигателната и социална активност се използват съревнователни мотиви.

Посредством разнообразните средства на физическото възпитание се изгражда ценностна ориентация у децата, възпитават се нравствено-естетически чувства и отношение към красивото, хармоничното и етичното в поведението и дейността. Възпитава се отношение към труда и обществената собственост.
Системата от задачи, които условно се разделят, са насочени към възпитаване на интерес, потребност и умение за системни занимания с физически упражнения, за да навлезе активната двигателна дейност в бита на подрастващите, като им осигури здравословен начин на живот.

Задачите на физическото възпитание в предучилищна възраст се уточняват и конкретизират във всяка възрастова група. Реализират се чрез съдържанието, организацията и условията на възпитателно - образователния процес на физическо възпитание и в единство с другите дейности в детската градина; чрез създаване на необходимите реални предпоставки и възможности за целенасочено дейностно и личностно развитие на детето и подготовката му за училище.

Сложният комплексно-интегрален подход на всестранно и хармонично развитие на детето налага единство и взаимопроникване на всички задачи при осъществяването на целта на физическото възпитание.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цел на физическото възпитание в предучилищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.