Целеви публики в PR


Категория на документа: Други


Целеви публики - тема 2

Терминът "целеви публики", познати още като "таргет групи", представлява групи от хора, които имат общи интереси и често разрешават общи проблеми. Определение за целеви публики дава Джеймс Груниг, според който това са общности от хора, обединени от общ проблем, който трябва да се разреши. Джон Деуей пък определя таргет групите като социални единици, които са еднакво засегнати от конкретен проблем, намират се в сходна ситуация и с общи усилия трябва да разрешат проблема.

В зависимост от гледната точка за общия проблем се разграничават няколко вида целеви публики:
#Латентни - хора, които знаят за проблема, имат информация, но тя не е изчерпателна и не предприемат действия за разрешаването му, проявяват апатичност.
#Осъзнати - имат задълбочени познания за дадения проблем, но не желаят да се включат активно.
#Активни - осъзнават проблема и действат активно за разрешаването му.
#Активистки публики - въведена от Бентеле за хора, които могат да изпълняват лидерска роля, да организират и ръководят останалите публики за решаването на проблема.

Най-често при комуникацията с публиките се използва модела на двустепенната комуникация - комуникаторът, който дава идеята се обръща към лидерите на общественото мнение, а те към целевите публики от своята област. Лидерите биват формални - лица, назначени на ръководни длъжности и неформални - лица, които не са назначени, но се ползват с авторитет и влияние в дадена организация.

При PR кампаниите съществена роля имат "стратегическите публики" - хора от различни организации и възрастови групи, но с общи интереси и възможност за участие в съответната кампания. Демографските показатели имат роля в таргетирането в рекламата, но не и при кампаниите.

Целевите публики се делят още на външни (публ. извън организацията - партньори, конкуренти, потребители, медии, властови структури) и вътрешни (публ. в организацията). При вътрешните публики системата Human Relations има за цел да изгради и поддържа доверието на вътрешните публики към организацията. За пръв път са въведени през 30те години в САЩ като част от експеримент на Уестърн Илектрик за създаване на добър производствен климат.

В HR влизат квалификационни и преквалиф. курсове, тиймбилдинг, фирмени партита, командировки, инсент туризъм, consumer relations (практики към външните публики за да се поддържа интереса им към продукта, марката или дейността на организацията). Системата включва различни методи на комуникация с целевите публики - пресконференции, конференции, срещи с граждани, обновяване на марката (продукта), промяна на логото, ориентиране към нов модел на работа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Целеви публики в PR 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.