Цени и ценностна комуникация


Категория на документа: Други


 Университет за национално и световно стопанство

Реферат
на тема:
Цени и ценностна комуникация

Изготвили :

София 2012

Цел на разработката:
Да представи същността на съставните части на комуникационния микс и тяхната връзка с цената на продуктите

Задачи за постигане на целта:
1.Да се даде определение за ценностна комуникация.
2. Да се характеризират PR и рекламата и връзката им с цената на стоката.
3. Да се представи дейността по осъществяване на личните продажби и да се дадат примери за тях- как влияят те върху цената на продуктите и върху обема реализирани продажби
4. Да се характеризират средствата за насърчаване на продажбите и тяхното въздействие по отношение цените на продуктите, които засягат

Изводи:
1. Цената е надежден комуникационен носител , който проектира предлагането и търсенето на пазара и от друга страна е резултат от взаимодействието им.
2. Маркетинга и рекламите са важен аргумeнт при определянето на цената.
3. Личните продажби са най-скъпият комуникационен елемент и като такъв те оказват влияние върху цените на продуктите, но за сметка на това чрез тях се привличат клиенти за дългосрочни периоди. В повечето случаи те повишават цените на продуктите, но има и изключения, при които чрез тях(отстъпка от комисионната на дистрибутора) цената на продуктите се намаля и така те стават по-достъпни и реализируеми.
4. Насърчаването на продажбите се извършва под много и различни форми, а въздействието на тази техника е насочено към това да предизвика незабавна реакция у купувача. Най-лесно се въздейства върху съзнанието на потребителя чрез средствата за насърчаване на продажбите, засягащи цената на продуктите- купоните , отстъпките от цените на стоките, връщането на пари.

Използвана литература:
1. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство" 2008
2. Ценообразуване при лекарствата- теоритични основи и практика, Доц. Г.Петрова,МУ София
3. Маркетингът в спорта, проф. Йордан Калайков
4. Сайт на Media Marketing- Лични продажби;Насърчаване на продажбите
5. Успешни лични продажби и CLTV- Явор Янкулов, доктор по икономика

Цените представляват стойността на продукта, както за продавача, така и за купувача.Цената е надежден комуникационен носител , който проектира предлагането и търсенето на пазара и от друга страна е резултат от взаимодействието им. Планирането на цените е системна дейност, свързана с всички аспекти на цените на фирмата; включва материални и нематериални фактори, условията на покупка и непаричната размяна на стоки и услуги. Ценовите решения трябва да бъдат вземани в съответствие с другите елементи на маркетинговия микс. Цените обикновено са свързани с жизнения цикъл на продуктите, равнището на обслужване на клиентите и други специфични маркетингови и фирмени променливи. Субективно възприеманите цени биха могли да бъдат дори по-важни от действителните.

Ако ,,Пепси кола"разчиташе само на вкуса на питието , на приемливата му цена , на удобното място и желаното време за продажба , то комуникационният валяк на ,,Кока Кола" щеше просто да я смачка. В съвременния живот символиката , която се съждава в процеса на комуникация има не по-малко значение от самата стока (продукт или услуга). Обществените комуникации пресатавляват обмен на информация между отделни групи и лица в конкретна обществена среда. Всеки човек , в зависимост от своите ценности , разум и емоции възприема само определена част от обективния свят. Това разкрива огромното пронстранство на ефективната комуникационна политика. Тя решава въпросите на фирмата: 1) какво да каже ; 2) по какъв канал ; 3) на кого да го каже и 4) какъв ще бъде ефектът от казаното. Според формите на въздействие комуникационната политика притежава четири основни части : връзки с обществеността , реклама , насърчаване на продажбите и лични продажби.

Ако с помощта на различни маркетингови средства търсенето на фирмената продукция стане по-нееластична и пряката ценова конкуренция бъде избегната, това би осигурило на фирмата по-голяма свобода в ценообразуването. Целта на ценовата политика на фирмата е да определи и да осигури постигането на такива продажни цени, които да са "разумни" за потребителите и оптимални за фирмата от гледна точка на конкурентните пазарни условия и нейните финансови, производствени и пласментни позиции и възможности. Едно или друго изменение на продажните цени на фирмата може веднага да повлияе върху търсенето , обема на продажбите, приходите и доходите от реализацията, може незабавно да активизира конкурентите и техните ответни реакции. Вземането на решения за равнището на цената и за ценови изменения е един от най-сложните и деликатни въпроси при разработването и провеждането на ценова политика на фирмата.

Колкото повече продуктът е полезен и необходим на клиента, толкова по-голяма e неговата ценност. Колкото е по-ценен продуктът за клиента, толкова повече той е готов да заплати за него по-висока цена. Под "съобщение за цени" в контекста на настоящото изложение следва да се разбира всяко публично обявление, свързано с цената на предлагана от търговец стока или услуга, насочено към привличане на клиенти и което може да повлияе върху преценката им относно стойността, която трябва да заплатят при покупка, респективно да повлияе върху решението им за покупка. Без значение какво средство е използвано за целта - печатни издания, телевизия и радиокомуникации, чрез e-mail, интернет пространството, реклама на местата за продажба , каталози, брошури и др.

Съобщенията за цени и особено тези, свързани с промоции или намаления, имат важно значение за потребителите и влияят силно върху решението им да закупят или не даден продукт. Тези форми на търговска комуникация са и един от ключовите елементи на ценовата конкуренция. Когато съдържат точна, ясна и коректна информация, съобщенията са полезни за потребителите и им помагат да намерят най-добрата за тях оферта.

Връзки с обществеността
В най-общ смисъл връзките с обществеността са неотменима част от управлението , на която и да било организация във всяка дейност , по всяко време и на всяко място. Връзките с обществеността обхващат всички аспекти на комуникациите на една организация или отделна личност. Цел на връзките с обществеността е двустранно общуване между управленските органи на организацията и нейните собственици , купувачи , персонал , агенти и сътрудници. Методът на ценностното ориентиране е основен метод за въздействие върху широката общественост при престижната реклама и връзките с обществеността. Той се прилага за емоционално въздействие върху такива целеви групи или масови аудитории, които са еднородни в ценностната си ориентация имат еднакви или сходни възгледи по основни въпроси и проблеми, общи морални принципи и цели, вследствие на което реагират по сходен начин на съответния дразнител. Ценностната ориентация се осъществява въз основа на много принципи, които намират широко приложение при обработката на общественото мнение.

Средствата на пъблик рилейшънс могат да се разделят условно на: а) средства за масово въздействие: комюникета, пресконференции и пресбеседи, организиране на научни сесии, конференции, симпозиуми, конгреси, изложения, представителни изложби, заводски музеи, юбилейни тържества, конкурси и викторини, различни документални, информационни, научнопопулярни и учебни филми, издаване на периодичен печат и печатни рекламни издания, годишни отчети, баланси и доклади, нагледна агитация и т.н.; б) средства за индивидуално въздействие: различни курсове за квалификация и специализация към фирмата, разглеждане на заводи, лаборатории и институти, придружаване на клиенти и други гости, организиране на делови срещи, вечери, коктейли; изпращане на благодарствени писма, дипломи и свидетелства; връчване на фирмени медали, почетни знаци, значки, знамена и други награди, изпращане на картички и честитки, поднасяне на фирмени подаръци и др.
Функции на PR :
- Информираща функция - предава информация за дейността на фирмата
- Престижна функция - съдейства за изграждане на престиж на фирмата
- Коригираща функция - коригиране на създадено лошо мнение за фирмата, като целта е убеждение
- Бариерна функция - блокира дейността на конкурента на пазараСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценностна комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.