Цени и ценообразуване


Категория на документа: Други


Окрупнената калкулация включва две основни групи : постоянни и променливи.Променливите биват преки и условно променливи.Постоянните разходи не зависят, или до определени граници зависят, от обема на производството.Преките разходи са пропорционални на бройките на 100%.Условно променливите зависят от бройките, но се променят непропорционално.Предимство на окрупнената калкулация е,че се премахват някои трудно разрешими проблеми свързани главно с постоянните разходи.Вторият структурен елемент при тези разходни методи е печалбата.Тя може да се определи като абсолютна сума или % към себестойността.При метода на контролната точка можем да правим цени с определен обем печалба за цялата продукция.Третият структурен елемент на цената е ДДС, който е определен нормативно.
Разходно-калкулативен метод за ценообразуване
При него се фиксира обем годишно производство според проучване на пазара и се прави цена на единици изделие като последователно се калкулират (събират) елементите на цената на единица изделие.Този метод на пръв поглед е удобен,разбираем и приложим.Той беше основен при плановото стопанство.При метода възникват редица затруднения:
1. Той не е пазарен метод, разчета се на всепоглъщащ пазар.Ако пазарът не приеме тази продукция се инкасират загуби.Също лош вариант е ако пазарът иска още, губи се печалба.
2. Някои от калкулативните елементи при метода се определят просто според стандарта на производство, а много от разходите,които са общи.Те се определят като годишните разходи (очаквани) се разделят на годишния обем на производството и се получава съответната стойност за единица продукция, т.е. пак се работи с фиксиран обем производство.
3. Нарича се "грешката на главния счетоводител", защото при калкулацията счетоводителите закръгляват към по-голямата цифра.Тази грешка води до увеличаване на цената.Посочените методи се изглаждат до известна степен с другите два разходни метода: метода на пълните разходи и метода на преките разходи.
При метода на пълните разходи, разходите се определят общо на групи, а именно: преки разходи,частично променливи разходи и постоянни разходи.Тяхната сума представлява пълните разходи.Към тях се прибавя необходимата печалба.Този метод изисква добре да се познават нормативите за разходи, за материали,за труд,постоянни разходи.В зависимост от обема на производството, например при увеличаване на обема, цената ще бъде по-ниска.

Метод на преките разходи
В основата на този метод се залага групата разходи,която най-лесно се определя,а именно преките разходи.Те могат да се определят на базата на производствения стандарт.Към тази група на преките разходи се прибавят т.нар. маржинална печалба, нарича се добавена стойност.Тя представлява ,от икономическа гледна точка, сума, която покрива останалите разходи и осигурява печалба.Този метод също разчита на фиксиран обем продажби и по този начин не излиза от сковаността на разходните методи за ценообразуване по отношение на пазара.
Най-пазарен характер има разходният метод наречен метод на пресечната точка.Чрез него можем да определим пресечната точка, която показва при дадени постоянни и променливи разходи, какъв минимален обем производство трябва да осигурим за да не сме на загуба, при съответна цена.Ако знаем какъв обем производство ще поеме пазарът,чрез метода, можем да определим долния праг на цената,чрез който се осигурява покриване на разходите и преходите.С помощта на метода можем да определяме при дадена пазарна цена какъв обем трябва да произведем с известни постоянни и променливи разходи така, че да получим определен обем печалба.

Видове цени в земеделието
Индивидуални цени на производител - изразяват паричните разходи и печалбата, които формира всеки производител.Разходите зависят от добивите.При растениевъдната продукция производителят калкулира разходите на единица площ (декар).Той получава съвкупните разходи от цялата площ засята с дадена култура.Като ги раздели на целия добив се получават разходите за единица количество (обикновено на тон).Обикновено в отделните региони разходите за единица количество са приблизително еднакви и затова в земеделието съществуват т.нар. регионални цени, които по територията на страната могат значително да се различават.Пазарът не се интересува от индивидуалните разходи на земеделците.Той налага пазарната цена към конкретен момент.Важен индикатор за състоянието на пазара и годишното производство са борсовите цени на земеделската продукция.У нас те са под влияние на цените на световните стокови борси, където чрез цените на фючърси се знае след определен период от време какви ще бъдат световните цени на земеделската продукция.
Много важни цени в земеделието са т.нар. изкупни цени на едро (цени на заготвител).Наричат се така защото се определят от страна на изкупвачите на земеделската продукция, които са частни фирми и кооперации.Изкупните цени се определят за всеки сезон и година като най-важният фактор е годишният добив в страната.При по-слаби добиви изкупвачите определят по-високи цени.За да има стабилност на цените държавата може да се намеси като определя долни граници на изкупните цени, главно за основните продукти.Също така, тя може да определя квоти за износ или внос и да провежда адекватна митническа политика.
Изкупвателните организации от своя страна определят свои продажбени цени, които се образуват на основата на изкупните цени и се отчитат направените разходи на организацията за транспорт,съхраняване,товарене,разтоварване и др.

В земеделието често се използват изкупни цени по споразумение за бъдеща реколта.Наричат се още цени на зелено.Те са форма на кредитиране на земеделските производители,защото те получават по договор предварително част от договорената цена за бъдещата реколта.При цените на зелено трябва да се отчетат важни разходи, свързани със застраховане на продукцията, разходите по транспорта,лихвата и др.
Разновидност на цените на едро и на дребно на земеделската продукция са комисионните цени.Това са цени по договаряне.Производителят предоставя с договор на търговец-посредник своята продукция,които ще я продава.За услугата посредникът получава комисионна в сума или процент от продажбите.Важен момент в договора е срокът за продаване и възможности за коригиране на продажбената цена, особено при слабо търсене.
Ценообразуване на хранителна продукция
Цените в този бизнес са тясно свързани с цените на земеделската продукция.В някои случаи цената на хранителния продукт е силно зависима от цената на суровината.Относителният дял на суровините и материалите в структурата на разходите на тази продукция е над 80%, а в отделни производства над 95%.Качеството на изкупните суровини, в голяма степен, предопределя качеството на хранително-вкусовите продукти.В производството на тези продукти,суровините често имат многокомпонентен характер, т.е. от една суровина се получават много продукти.Прякото отчитане на разходите при отделните производства е много трудно.Затова се използва специална система от коефициенти.
При ценообразуването на тази продукция често се използва и т.нар. рандеман.Това е количеството готова продукция, която се получава при преработка на 100кг. суровина.Колкото е по-нисък рандемана ,толкова е по-голям процентът на участие на цената на суровината в цената на готовата продукция.Продукти с нисък рандеман имат висока цена.Стойността на материалните разходи се определя като цената на суровината се раздели на рандемана и се умножи по 100.
При много хранително -вкусови продукти се използват т.нар. трансферни цени.Те са за определяне на цените на допълнителните материали.Съществуват два вида трансферни цени:
- на база разходи - когато фирмата производител сама може да произведе допълнителната суровина.Фирмата прави разчет на реалните разходи за допълнителната суровина.
- на база текущи пазарни цени - когато фирмата ги закупува от пазара.
При определянето на цените на хранително-вкусовите продукти производителят се съобразява с цените на конкуренцията и по възможност най-пълно цената му трябва да отговаря на реалното качество и потребителят да бъде информиран за това.

Потребителят трябва да диференцира цените се според качеството.Крайната цена при тези продукти зависи от разфасовките и опаковките.

Ценообразуване на търговските услуги и ресторантьорската продукция
Търговията осъществява важни икономически функции в качеството си на посредник между производството и потреблението.Този отрасъл има два подотрасъла,а именно търговия на едро и дистрибуция и търговия на дребно.Първият подотрасъл изкупува на едро стоки от производители и вносители и осъществява тяхната дистрибуция.Търговецът на едро със своя капитал обслужва множество производители и вносители.Той изпълнява две важни функции
- формира търговския асортимент като изкупува продукция и я съхранява
- дистрибуторска - по заявка на търговците на дребно
Те от своя страна изпълняват следните функции:
- Трансформират търговския асортимент в потребителски,като изучават потребителското търсене
- Обслужват крайната реализация на стоките

Търговците, предимно на едро, осъществяват и производствени функции, защото има процеси, които са продължение на производството.Например: разфасоване,нарязване,опаковане и др.За тези услуги търговците получават специфични цени.Те са няколко вида:
- Търговски отстъпки - цени на търговските услуги,които се предлагат от производителите и вносителите като част от продажбената цена.По този начин те провеждат своя фирмена ценова политика и цените на техните стоки са еднакви навсякъде
- Търговски надбавки - те се определят от самите търговци в абсолютна сума или процент към доставните цени
- Комисионни цени - договарят се между търговците посредници от една страна и производителите и вносителите от друга

Природата на всички цени на търговските услуги е една и съща:
1. Да покриват разходите за обращение
2. Да носят печалба на търговците

Суровини и материали + Средства за работна заплата + осигуряване + амортизации + общопроизводствени разходи + извънпроизводствени разходи = пълна производствена себестойност

пълна производствена себестойност + печалба = цена на производител

цена на производител + ДДС = продажбена ценаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.