Цени и ценообразуване


Категория на документа: Други


12. Информационна система на цените

Информационните системи на цените трява да съчетава средствата и методите за постоянно и планомерно набиране, съхраняване и обработка и анализ на ценова информация. В най-общ план тя може да включва:
* Оценка на информационнит нужди за вземане на ценови решения, вкл. 2 вида ценообразуващи фактори:
- външни - съотношение междъ търсене и предлагане, конкуренция на съответния пазар, държ.регулиране в областта на цените
- вутрешни - разходи за производство, организация на цнообразуването в предприятието, общи маркетингови и ценови цели на предприятието
* вътрешна отчетност - осигурява систематизирането на на вътрешна ценова информация за: приходи, разходи, себестойност, запаси и пр.
* Текуща външна информация - обобщава текущата информация за пазара и социално-икономическата среда
* Ценови проучвания
* Прогнозиране и анализиране на цените - бази от статистически данни и комплекс от аналитични средства за обработване на първичните данни и генериране на варианти за цени
* Разпространение на ценова информация

Основни канали за достъп до необходимата ценова информация:
- вторични - финансово-счетоводни документи; пласментни звена; проспекти, ценови листи, каталози и др.
- Първични - всички търговци на едро и дребно, потребители, собствени пазарни проучвания
13. Ценови проучвания

Основни правила при изследване на цените:
* Критичен процес на покупка
* Неравностойни методи за изследване на цените
* Да се разбере как клиентите възприемат цените
* Използване на проучването за "продажба" на цената, а не само за определянето й
* Сегментиране в смисъл на определяне на бизнес партньорите
* Ценови сравнения

Изнучаването на цените съчетава качествения и количествен анализ. На по-ниско
йерархично ниво количественият аспект има превес в проучванията, но на по-високи управленски равнища нараства значението на качествените обобщения на обработената информация. Обект на количествен анализ са 2 вида ценови сравнения: абсолютни (изследват динамиката на цените) и относитенли (разкриват съотношенията на цените).
Основни съставляващи на цените във времето и пространството:
- тренд - тенденция на развитие на цените за сравнително дълъг период от
време
- циклични колебания - зависят от цикличното развитие на стопанството и отраслите му
- сезонни колебания - краткосрочни изменения на цените в рамките на 1 година
- случайни колебания - резултат от случайни фактори, породени от социални, природни, икономически и др. сътресения

P(t) = f(t) + c(t) + S(t) + E(t), където :

P(t) - цената във времеви период
f(t) - тренд
c(t) - циклични колебания
S(t) - сезонни колебания
E(t) - случайни и спекулативни колебания

По този начин се сравняват и изследват абсолютните изменения на цените. Те очертават промените в равнищата на цените и степента на тяхната нестабилност, която може да се определи с методи на динамичен анализ. Абсолютните изменения в цените влияят и върху техните относителни изменения.

Относителните изменения на цените се определят чрез ценови съотношения, които разкриват степента на неравномерност на цените, която често води до диспропорции в системата на цените. Относителни ценови съотношения са:
- вертикални - съотношения на цени и продукти, свързани пряко и последователно в процеса на производство (цени на едро и дребно)
- хоризонтални - съотношения на цени на взаимозаменяеми продукти , с които се удовлетворяват едни и същи потребности

14. Разходи на предприятието като ценообразуващ фактор

От гледна точка на ценообразуването най-голямо значение има разделянето на разходите по икономически елементи и по статии на калкулация. Видове разходи съгласно Националния сметкоплан:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.