Цени и ценообразуване в туризма


Категория на документа: Други


7.Заключение.............................................................................................стр.17 8.Използвана литература (1)............................................................................стр.18 9.Използвана литература (2)............................................................................стр.19

1. Анотация

Настоящатата курсова задача има за цел да представи същността на ценообразуването в туризма. Обърнато е специално внимание на методите на ценообразуване, които осигуряват успешното фукциониране на целия отрасъл. Съществено място е отделено и на различните видове цени използвани в бранша - как се формират и кои са техните основни и допълнителни съставни части. Разгледани са отблизо и начините на образуване на цените, които се използват в туроператорската и турагентската дейност, в хотелиерството и ресторантьорството.

2.Ценообразуване в туризма.

2.1.Същност и роля на цените в туризма.

Всеки потребител на туристически стоки и услуги свързва цената със сумата, която трябва да заплати, за да получи съответния туристически продукт. А туристически продукт е съвкупност от материални и нематериални блага, предоставени туриста при неговото пътуване и пребиваване, заедно с всички услуги и стоки, които правят туристическото потребление възможно.1 В сферата на туризма, фирмите и организациите , предлагащи туристически продукти, следва да търсят такава цена , която да бъде по-висока от себестойността на услугата и по-ниска от онова ниво, което може да накара клиентите да се откажат от нея или да намерят заместител. За разлика от себестойността, включваща всички разходи за производството и реализацията на стоката или услугата, цената е паричен израз на тяхната стойност. 2 Определя се от търсенето и предлагането на пазара и върху нея могат да влияят редица фактори. Цените в туризма са важен фактор за избора на една дестинация, за да се реши дали и къде да се предприеме пътуването.3

2.2.Функции на цената

Цената се харастеризира и със специфични икономически и социални функции. Сред тях се откроява тенденция на засилване на едни функции за сметка на други в зависимост от факторите на средата, в която се формира тя.

Първата функция на цената е измерителна. Съвременните пазарни условия изискват цените да бъдат съобразени с очакваните приходи и разходи за производство, също така да отговарят на очкванията на потребителите за справедлив еквивалент на потребяваната стока или услуга, т.е да отговарят коректно на стойността им, тъй като по определение цената е еквивалент на стойността. Благодарение на измерителната функция на цената, стойностите на предлаганите стоки и услуги са съизмерими с разхода, който прави потребителят, за да ги получи. В същността си тази функция е основополагаща за решенията, свързани с производството и потреблението на туристически продукти.

Следваща функция на цената е пазарната функция. Благодарение на нея цената има способността да отразява промените в търсенето и предлагането. Като в тази насока функцията насочва действието си към стремеж към постигане на баланс на туристическия пазар. Пазарната функция на цените може да се раздели на две основни направления в тази насока- изравняваща и направляваща функция. Чрез изравняващата се маркират излишъците на стоки и услуги или недостигът от тях, докато направляващата редуцира излишъците в сферите на пренасищане на пазара, за да насочи инвестициите в тези, сфери, където е констатиран техният недостиг. По този начин се създават условия не само за развитие на пазара, но и се подпомага реализирането на високи печалби.

Други функци на цената са стимулиращата и санкциониращата. По този начин цените влияят както на потребители, така и на производители. Благодарение на тези функции се регулира предлагането и потреблението взависимост от техния пространствен обхват.

Цените се характеризират още и с разпределителната и преразпределителната си функция. Благодарение на нея се поддържат устойчиви механизми на действие на пазара. Чрез тях се съблюдава за разпределението на стойностите чрез цените, когато те съответствет на разменните и потребителните стойности или в частта от тях, с която се възстановяват паричните разходи за труд4.

За друга основна функция на цените се счита и информационната. Потокът на информация е двупосочен- тя достига до потребителя, и до производителя. В съвременните

условия на развитие на обществените и икономическите връзки тази функция придобива важно значение за развитието на отрасъла.

Важна особеност, свързана с функциите на цената, е тяхната взаимна обвързаност. Между тях съществуват механизми на действие и взаимовръзки, които се характеризират от икономическите показатели, състоящи в основата на формиране на цените на туристическите продукти.

2.3.Видове цени на туристическите стоки и услуги

Според класификацията на цените на туристическия пазар се разграничават няколко признака, според които се извършва разделението им.

Първият признак е използването на цените на пазара. Според него те биват фактически, формални и фиктивни. Фактическите цени са тези, които са реализирани на практика. В тяхната стойност намират отражение реални условия и факти. Формалните цени са ориентировъчни, първични. Те маркират оферта или се характеризираат с помощни функции. Чрез фиктивните цени се цели дезинформация на определени субекти, укриване на реалните пазарни нива на цените.

Вторият признак, са нивата на цените. Според него цените се делят на текущи, средни, диференцирани и вариращи. Текущите са реално действащи, диференцираните се определят въз основа на конкретен фактор, който обуславя цената, вариращите се променят в зависимост от определени условия, които са подвластни на различни влияния, а средните са статистически осреднени цени, отразяващи пазарната конюнктура.

Според поставените цели цените са стимулиращи, промоционални, разчетни и сезонни. В зависимост от това респективно дали стимулират туристопотока или туристическия интерес, дали привличат вниманието към нов продукт, услуга или пазар, дали са стабилни през отделните периоди или са съобразени със сезонните колебания. Това непостоянство от своя страна води до стремеж за привличане на туристи в периодите на понижено търсене на туристически продукти, като дейностите, чрез които се реализира този стремеж са обвързани с политика на въвеждане на отстъпки, надбавки, специални ценови скали. Последните съдържат елементи на поощрителни и вариращи цени.

Съгласно мястото на действие цените са обвързани с вътрешния или международния пазар. При цените, по които се заплаща продукта при вътрешния туризъм, се отчитат конкретните особености в ценообразуването за отделните страни. Цените, които действет на международния пазар, се взимат под внимание при пресмятане на цените на транспортните услуги, пакетите от туристически услугии. Също така към тази група спадат цените на дребно на стоки и услуги, в конкретната държава, които не са включени в пакета, но са потребени допълнително.

В зависимост от включените в цените елементи, те биват единични и паушални. Единичните цени на дребно, свързани с различните стоки и услуги за организирани и неорганизирани туристи, които могат да бъдат разчленени на цени за отделни услуги са противопоставени на формираната паушална цена. Тя представлява общата валутна цена на пътуването, която включва в себе си пакет от основни и допълнителни услуги от типа "all inclusive". По правило сборът от цените на отделнните услуги е по- висок от цената на пакета и именно поради тази причина този тип пакети се предлагат предимно от фирми, които поддържат ниски нива на общите си разходи.

От своя страна паушалните цени също се делят на три подвида- нетна цена на туроператора, комисионно възнаграждение и крайна цена на реализация. Нетната цена на туроператора е цената, по която той продава основните и допълнителните услуги на чуждестранни фирми. Нейно предимство е, че дава възможност за обособяване на цените според различни признаци. Комисионното възнаграждение включва цената на посреднически услуги и е силно зависимо от сектора, възможностите на фирмите, участващи в сделката и се отличава с висока мобилност. Крайната цена на реализация включва цените, калкулирани в останалите две разновидности на паушалната цена и цената на превоза.

Друг вид цени според разглежданата класификация са каталожните цени. Те са твърди валутни цени за крайния потребител като могат да се осъществяват с или без участието на посредници. Получават широко приложение в международния туристически обмен, като най- често включват пълен или полупансион, могат да включват и превоз, а потребителят се договаря директно с туроператора.

Следващ вид цена е дъмпинговата цена. Тя е приложима в страни с не достатъчно развит международен туристически пазар, също така в страни, чийто стандарт на живот е по- нисък. Така се формират различни цени за входящия и изходящия поток от туристи. Сегментацията на потребителите на туристически услуги има за цел да обезпечи печабла, базирана на чуждата валута. Така създадените дъмпингови цени целят привличане на потребители на туристически продукти и услуги, създаване на туристически резервати и обикновено се откроява разлика при обслужването на чуждестранни туристи.

Препоръчителните цени също спадат към видовете цени в туризма. Взависимост от законодателството на отделните държави те имат различни регламентации, като в България те са доброволни. В някои от Европейските държави този тип цени са допълнени с редица условия, а в други са напълно забранени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.