Цени и ценообразуване в туризма


Категория на документа: ДругиНезависимо от факта, че се формира по калкулативен път, общата цена на туристическото пътуване съдържа елементи на пазарното ценообразуване. Това е така, тъй като, от една страна, елементите на цената се определят при договаряне между туроператора и доставчика на съответните услуги, а от друга страна - общата цена в повечето случаи е по-ниска от сумата от цените на включените услуги.

В порцеса на договаряне върху паушалната цена могат да окажат влияние и редица други фактори като:

* валутния курс - при пътувания в други страни;

* туроператорите - със стремежа си да намалят равнището на общата цена;

* стандартизацията на туристическия продукт - води до намаляване на паушалната цена

* имиджът и марката на хотела - страни и туристически фирми с традиции формират по-високи цени, в сравнение с нови такива;

В заключение може да се обобщи, че високото прилагане на паушалната цена води до липса на разграничаване между съдържащите я съставни продукти: нощувка, храна, транспорт и други услуги.

5.Ценообразуване в хотелиерството

В основата на ценообразуването на хотелиерските услуги стои разходния подход. Основно място в него има себестойността на една нощувка и на предлаганата храна. Себестойността на една нощувка се различава в зависимост от броя на леглата в стаята. При определянето се отчитат разходите за изграждане, оборудване и обзавеждане на стаите и общите помещения в хотела. Важна особеност при калкулиране на разходите, а оттук и на цената, е отчитането на нивото на заетост на туристическия обект. То се определя като отношение на общите регистрирани нощувки и броя на дните в месеца, през които леглата на туристическия обект се използват. Едни от факторите, влияещи върху нивото на заетост са климатичните особености на дадения район, местоположението и вида на туристическия обект, както и обхвата на допълнителните туристически услуги.

Други характерни особености на разходното ценообразуване в хотелиерството са :

* Участието на туристическата такса при определяне на себестойността на една нощувка. Тя се дължи от хотелиерите за всяка реализирана нощувка в туристическия обект. Туристическата такса се заплаща от туриста и се внася от хотелиера в общинския бюджет.

* Участието на туристическата застраховка, която се включва в калкулативната цена. Тя обаче се внася от туристическата фирма в застрахователната компания.

* По-ниският размер на ДДС. Вместо единната данъчна ставка в размер на 20%, в калкулативната цена на хотелиерския продукт се начислява ДДС в размер на 9%.

6.Ценообразуване в ресторантьорството

Ресторантьорството като стопанска дейност, реализира рестораньорския продукт, който е съвкупност от стоки и услуги, предлагани на потребителите в заведенията за хранене и развлечение.

Елементи на ресторантьорския продукт са собствената кулинарна продукция (ястия, които подлежат на топлинна или друг вид обработка), други хранителни стоки (стоки, които не се подлагат на допълнителна обработка) и нестоковите услуги (допълнителни услуги, предлагани в заведенията за хранене и развлечения).

6.1.Ценообразуване на кулинарната продукция.

При ценообразуването на кулинарната продукция се използва разходният подход, който включва две стъпки - определяне на себестойността на ястията и определяне на калкулативната продажна цена.

При определяне на себестойността са от значение не само продуктите, които се влагат в производството, но и точно определеното количество на всеки от тях.Тези изисквания се отразяват в сборник с готварски рецепти. Въз основа на сборника се разработва калкулацията на разходите за производство на ястията.Обикновено тя е за 10 или 100 порции. Калкулацията включва количеството на вложените хранителни продукти за съответния брой порции и цената на придобиването им .

Калкулативната продажна цена се изчислява като към себестойността на съответното ястие се включат търговската надценка и ДДС-то.

6.2.Ценообразуване на готови стоки

Определянето на калкулативната продажна цена (за 1 брой, 1 литър и т.н.) се формира на основата на покупната цена, търговката надценка за съответната категория на обекта и начисления ДДС.

6.3.Ценообразуване на допълнителни услуги

Това са различните видове развлекателни услуги. При тях съществуват три подхода на ценообразуване .

При първият услугите се обособяват и заплащат отделно като входни и други такси. При него се прилага класическата калкулация за отчитане на отделните елементи на цената на услугата. При вторият разходите за допълнителни услуги се включат в общите разходи на заведението за хранене и се покриват от надценките на собствената кухненска продукция и на купените готови стоки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.