Цени и ценообразуване в туризма


Категория на документа: Други


При третият предлагат се куверти с фиксирани цени. Кувертът има две основни части - част, която покрива разходите за обслужване и развлекателни услуги и част, която покрива стойността на определен размер консумация- ядки, напитки, ястие и др. Използването на конкретния подход зависи от заведението13.

10.Заключение

Ценообразуването е един от определящите фактори, от които зависи функционирането на системата от туристически услуги. Определяйки подходящи и съобразени с пазарните условия цени туристическите предприятия дават възможност на своя продукт да бъде забелязан от потребителите и да започне да се реализира на пазара. Тъй като туристическите услуги са нематериални, то цената е главният показател за качеството на туристическия продукт. Затова е задължително установяването на логична взаимовръзка между цената, качеството и количестовото на продажбите на предлаганото изделие.

Използвана литература(1) :

1. Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, изд. Стопанство, София, 2010
2. Тадаръков, Д., Д.Терзийска, Теория и практика на туризма, Изд. ПъблишСайСет- Еко, София, 2002,
3. Рибов, М., и колектив, Основи на туризма, УИ "Стопанство", УНСС, 2007
4. http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/12_22.html
5. http://www.weforum.org/pdf/ttcr09/Chapter%201.6.pdf
6. http://www.bg-ikonomika.com/2010/11/6_16.html
7. http://www.allfn.com/index.php/uchilishte-i-univeristet-vishe-obazovanie/173-2013-08-26-17-41-58
8. http://bgconv.com/docs/index-634.html

Използвана литература (2):

1. Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, изд. Стопанство, София, 2010 - стр. 188 - стр. 199.
2. Тадаръков, Д., Д.Терзийска, Теория и практика на туризма, Изд. ПъблишСайСет- Еко, София, 2002 - стр. 107 - стр. 135
3. Рибов, М., и колектив, Основи на туризма, УИ "Стопанство", УНСС, 2007 - стр. 56

1

 Владимирова, Й., Цени и ценообразуване, изд. Стопанство, София, 2010

2

 http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/12_22.html

3

 http://www.weforum.org/pdf/ttcr09/Chapter%201.6.pdf

4

 Тадаръков, Д., Терзийска, Д., "Теория и практика на туризма", Изд. ПъблишСайСет- Еко, София, 2002, стр 132

5

 http://www.allfn.com/index.php/uchilishte-i-univeristet-vishe-obazovanie/173-2013-08-26-17-41-58

6

 http://bgconv.com/docs/index-634.html

7

 Тадаръков, Д., Терзийска, Д., "Теория и практика на туризма", Изд. ПъблишСайСет- Еко, София, 2002
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценообразуване в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.