Цени и ценови редове от представителен международен пазар на сребро


Категория на документа: Други


-8.44 %
Jun 2012
2 798,36
-3.12 %
Jul 2012
2 744,00
-1.94 %
Aug 2012
2 876,96
4.85 %
Sep 2012
3 360,85
16.82 %
Oct 2012
3 318,74
-1.25 %
Източник: "http://www.cmegroup.com/market-data/settlements/ "
Според данните от Таблица №2 през разглежданния период най-ниска стойност на цената на среброто се отбелязва през месец юли 2012г.- 2744 цента за тройунция, най-високата стойност се регистрира през септември 2012 - 3360,85 цента за тройунция. Средната месечна цена за целия разглеждан период е 3113,43 цента за тройунция ( По изчисления на автора). Според тази стойност спот цените през октомври и ноември 2011г., февруари,март, април 2012г., септември и октомври 2012 са над средното ниво тъй като я надвишават. Обратно на тях цените през декември 2011 и януари 2012г., май, юни,юли, август 2012г. са под средното ниво, т.к. стойностите им са по-ниски от нея. Най-големи месечи разлики се отбелязват в периода между януари 2012 и февруари 2012 г., нарастване на цената с 11,04 %, както и Август 2012 и септември 2012, увеличение с 16,82 %. Най-висок месечен спад е този през периода ноември 2011- декември 2011- 9,42 %. Разликата между най-високата и най-ниска цена е 22,%, което е рязка промяна в предвид стойностите , които са в период от 3 месеца (юли -сештември 2012г). Рязката променливост в цената на среброто е характерна черта за пазарите на тази стока. Основната тенденция на движение на цената на среброто в разгледания период може да бъде характеризирана като редуване на повишения и спадове в цената през период от 1 до 4 месеца.
Диаграма №2 "Спот/ сетълмент/ цена на среброто в периодa октомври 2011г.- октомври 2012г. на COMEX /NYMEX/"

Източник: Таблица№ 2

4.1. Факторите, влияещи на цената на среброто в периода 2011/2012 г. са няколко основни групи. Докато световната икономика започва бавно възстановяване и опити за реализация на икономически ръст , търсенето и инвестициите в благородни метали като среброто непрекъснато се увеличават. Благородните метали остават сигурен актив с добра възвръщаемост на средствата. В допълнение слабият щатски долар особено в началото на периода допринася за увеличаване стойността на среброто и другите благородни метали, като по-ниски рискови актви. Обратното твърдение също е валидно за цената на среброто в момента на поскъпването на щатския долар, инвестициите в благородни метали рязко падат. Увеличаването на цената на среброто се дължи на факта че макар и благороден метал то е много по-евтино от златото и затова се предпочита от дребните инвеститори с по-малки възможности. Доказателство са това повишено търсене на среброто, съответно и скок в цената му е съотношението между цената на златото и среброто. През 2009г. това съотношение е 64:1 , а през 2011 достига 54:1 / За 2012 година се очаква съотношението да достигне интервала 50/52 :1. / По данни на Thomson Reuters GFMS/ .Годишната цена през 2010г. достига 2019,95 цента за тройунция , увеличение от 150 % спрямо 2007г., а през 2011 г. това увеличение е 263% до 3526,42 цента за тройунция.
Други фактори определящи цената на среброто са постоянно увеличаващотото се търсене и ресурсното ограничено предлагане. Въпреки че на пазара на сребро съществува излишък / по данни на World Silver Survey - 2012/ , този излишък е лимитиран, поради факта че среброто е изчерапаем ресурс, докато потребностите от него растат неограничено. По-високата инфлация повишава цената на среброто, защото инвеститорите трансформират своите парични средства или ценни книги в злато или сребро под различна форма/ кюлчета , монети и др./ Състоянието на икономическа несигурност и липса на позитивна прогноза за развитие повишават цените на сребърните фючърси. Политическата нестабилност в главните страни -производителки на сребро / Мексико, Чили, Перу, Китай, Австралия / също може да увеличи неговата цена. Взимайки в предвид изключителната бързина с която цената на среброто се изменя, спекулации и слухове също са едни от факторите, който може да доведе до резки спадове или повишения в цената на метала.
Най-силно влияние върху движението на цената на среброто оказва цената на щатския долар.
Графика №1 " Движение на USD спрямо еврото в периода декември 2011г. -декември 2012г."

Източник: www.x-rates.com

По данните от графика №1 и диаграма №2 се вижда че точно в периодите, когато цената на среброто рязко намалява , щатския долар се увеличава ( ноември 2011/ януари 2012г. и април/ август 2012г.) През месец юли 2012г. среброто бележи най-ниската си цена в целия разглеждан период от 2744 us/c за troz , а щатският долар своята най-висока спрямо еврото- 0,828 EUR/USD. И обратно в пиковите месеци с най-висока цена на среброто Февруари 2012г. и септемрви/октомври 2012г. , щатският долар достига най-ниската си цена спрямо еврото- 0,734. -24.02.2012г.
Фактори, причина за понижаването на цената на среброто в разглеждания период / в частност периода април/август 2012г./ са:

-Влошаващата се ситуация на несигурност в Европейската икономика , продиктувана от задълбочаване на испанската и гръцката дългови кризи;
- Решението на ЕЦБ да намали ОЛП до 0,75;
- Обезценяването на основните световни валути, включително и еврото , особено в началото на месец юли;
-Негативни новини на забавянето на икономическия растеж в икономиката на САЩ, включително: нисък растеж в пазара на труда в САЩ, спада в Индекса на промишлено производство.
Фактори, причини за косвеното или пряко увеличение на цената на среброто в разглеждания период /в частност най-голямото % повичение периода август/октомври 2012г./:
- Текущото обещание на Федералната комисия по отркития пазар да запази лихвите ниски поне до края на 2014г.
-Решението на централната банка на Япония да разшири своя план за стимулиране на икономиката чрез вливане на 10 трилиона йени в нея.
-Очакванията от Китай за създаване на допълнителни облекчения а подпомагане своята икономика;
-Ръстът в търсенето на злато и сребро в Индия, като най-голям потребител в света, със сезонен характер -поради годишния фестивал и сватбения сезон и в допълнение - поскъпването на рупията;
-Очакванията на пазара от ЕЦБ да въведе програма за закупуване на обезпечени облигации, така че банката ще започне да изкупува испански облигации;
- Федералния дефицит на САЩ се разшири до 190 млрд. през септември 2012 г. - най-високият месечен дефицит от март 2012 г., това разширяване увеличава до известна степен несигурността на пазара;

Използвана литература:

1. GFMS - Thomson Reuters - Annual Siver market report
2.http://www.silverinstitute.org/site/
3.World Silver Survey 2012
4.http://www.cmegroup.com/market-data/settlements/
5. www.kitco.comСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цени и ценови редове от представителен международен пазар на сребро 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.