Цените на лекарствата


Категория на документа: Други


ЮЗУ " Н. Рилски"
Стопански факултет
Катедра "Маркетинг и мениджмънт"

Доклад на тема:

"Проблеми при цените на лекарствата на българския пазар"

Изготвил: Проверил:
Весела Стоянова - 0980009 д-р Янева
Сп.Маркетинг
Съдържание:
Въведение
Особености на формирането на цените на лекарствата......стр.4
Системи за формиране и контрол на цените на лекарствата на ниво търговия на едро и дребно..........стр.4
Наредба за контрол на цените и структура на цените в България.....стр.5
Предложения в новата наредба и структура на цените....стр.6
Ролята на държавата за определяне цените на лекарствата в ЕС...стр.9
Мнения и анализи.....стр.13
Заключение

Въведение
Фармацевтичният сектор е третият бранш, който би могъл да извади България от кризата според доклада на Световната банка. През 2011 г. пазарът му достига 2.098 млрд. лв. Разходите за лекарства са 2.45% от БВП, а прогнозите са, че този пазар ще расте с около 9.1% за година. Експертите отчитат като голямо предимство силните традиции и географската близост до пазарите на Близкия изток и ОНД. Пречките за развитието на сектора са свързани с голямата конкуренция, скъпите проучвания и производството и той се нуждае от финансова подкрепа - както държавна, така и от еврофондовете.

Особености на формирането на цените на лекарствата
Формирането и контролът на цените на лекарствата се основават на използването и на двете групи подходи (пазарни и стойностни), но те са с различен успех през различните периоди от време и в различните държави.
В структурата на цената на лекарствата се включват различни елементи, като производствена цена, митнически разходи, данъци, такси обслужване, надценки (3 нива-вносител, ТЕ, аптека) и др. Тези елементи подлежат на самостоятелно формиране и контрол.
В литературата съществуват редица доказателства, че законодателният контрол и развитието на конкурентен пазар, чрез въвеждане на генерична лекарствена политика, водят до съществено намаление на цените, а свързано с тях и задържане на растежа на разходите за лекарства. По данни на СЗО в държави, в които има законодателен контрол цените на лекарствата намаляват до 6 пъти за 10 годишен период, а при липса на контрол се увеличават близо 2,5 пъти за същия период. При наличие на генерична конкуренция за пет годишен период цените на лекарствата намаляват до 3 пъти, а при липса на такава остават почти непроменени.
Някои изследователи считат, че цената на лекарствата е близка до реалната пазарна цена, когато на пазара един продукт ( като INN) се предлага от поне пет производители. Разработването на мерки за стимулиране на генеричната лекарствена политика (обучение, предписване и отпускане по международно непатентно име на лекарствата, икономически и законодателни стимули за производство и употреба на генерични лекарства, образователни кампании за населението и др.), позволява удовлетворяване на нуждите от лекарства на 40% от населението с едва 10% от стойността на лекарствените разходи. Това позволява отделяне на повече средства за по-скъпо лечение на действително нуждаещите се, тогава когато няма други алтернативи.

Системи за формиране и контрол на цените на лекарствата на ниво търговия на едро и дребно

Формирането и контролът на цените на ниво търговия на едро и дребно се основава обикновено на варианти на приложението на формулата "разход+", като следните:

Цена на придобиване + фиксиран % - ТЕ и аптеките добавят фиксиран % надценка към покупната цена.

Цена на придобиване + намаляващ % - надценките са различни, обикновено регресивно намаляващи по отношение на покупната цена.

Цена на придобиване + фиксирани надбавки - надбавките са фиксирани като цена на фармацевтичната услуга.

Цена на придобиване + диференцирани надбавки - надбавката зависи от вида на лекарството, напр. по-висока е при генерични лекарства.

Пределно разрешени цени - продажната цена е фиксирана или ограничена чрез пределна стойност. Този метод може да се комбинира с който и да е от предходните.

Различните подходи формират различни интереси. Например добавянето на фиксиран процент стимулира разпространението на скъпи лекарства, тъй като брутната сума, която разпространителя получава при тях е по-висока. Приемането на регресивна скала на надценките зависи от разпределението на лекарствата в отделните ценови категории и има за идея да стимулира разпространението на по-евтини лекарства, като едновременно защити крайния потребител на лекарства от по-високи производствени цени. Добавянето на такса за разпространение вместо надценка стимулира съхранението и разпространението на лекарства с по-ниски цени, поради необходимостта от по-малко оборотен капитал. Ако таксите са диференцирани, обикновено интереса се определя от идеята на диференциацията, например по-висока такса за генерични лекарства, стимулира разпространението на лекарства под INN.

Наредба за контрол на цените и структура на цените в България

За лекарствата, които се отпускат по рецепта се определя пределна цена при продажбата им на дребно, а тези които се отпускат без лекарско предписание се регистрира от МЗ цената на дребно, предложена от производителя.

За образуването на пределната цена производителят или притежателят на разрешението за употреба, съответно упълномощени техни представители, представят в Комисията по цените на лекарствата към МЗ декларация, придружена със справка, относно цената на производителя на лекарствения продукт в съответната валута/ евро в страната на производството, както и CIP цена на производителя на лекарствения продукт в съответната валута/ евро в Румъния, Русия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Португалия, Испания и Австрия. Цената, която МЗ утвърждава е най-ниската цена от посочените. На практика това е система за външно референтно ценообразуване. За целите на НЗОК се провежда отделно договаряне, в което касата може да поиска по-ниска от регистрираната от МЗ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цените на лекарствата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.