Ценообразуване на стоки за износ


Категория на документа: ДругиУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ ПО
ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
НА ТЕМА

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТОКИ ЗА ИЗНОС

Проверил:

Проф. Й. Владимирова

Съдържание:
1. Въведение
2. Дефиниции за цена
3. Видове търговски ограничения
4. Условия за определяне на експортните цени
5. Видове ценови отстъпки
6. Подходи за определяне на експортните цени
7. Значение на равнището на нетната експортната цена

1. Въведение

Процесите на ценообразуване в отделните страни са винаги свързани в някаква степен с цените на външния пазар. Характерът на външното производството и по-конкретно неговата външноикономическа зависимост е важен фактор, който определя теснотата на връзките между вътрешните и международните цени.

Ако националното производството и производственото потребление са свързани във висока степен с външните пласменти и доставни пазари, това има отражение на международните цени върху процесите на ценообразуване в страната. Влиянието на външни ценови равнища и ценообразуващи фактори е по-голямо, колкото националното възпроизводство по-активно участва в международното разделение на труда.

С развитието на България в стопанско-историческо отношение, се е формирала икономическа структура, за която външноикономическите връзки са от решаващо значение. Националния продукт има високи импортни и експортни компоненти, носещи производствено-икономически структури, двупосочно свързани, по линията на вноса и износа, с външните пазари.

Вносът на суровини, материали, съоръжения, технологии и износът на продукция на националните отрасли са условия, от които зависи нормалното функциониране на цялата национална икономика.

2. Дефиниции за цена:

Цена е паричният израз на стойността на дадена стока или услуга. Тя се определя от търсенето и предлагането на пазара. Някои от факторите, които влияят на ценообразуването, са конкуренция, загуби, печалби и намесата на правителството.

Цената е паричен израз на стойността на стоката. Това е класическата и най-разпространена в икономическата наука дефиниция за цената. Тя се описва още като парична форма и парично название на стойността. Стойността от своя страна се представя като субстанция на цената, законът за стойността - като закон на цените, а цената - като стойностна категория или стойностно понятие.

Цената е разменната стойност на едно благо срещу друго при неговата покупко - продажба. Разменната стойност изразява количествените отношения, в които една стока се разменя срещу друга. Тя е по-развита форма на стойността, но съществуват затруднения при определяне на точната величина на разменната стойност.

Цената на стоката е паричен израз на нейната ценност, предоставена от производителя и оценена от потребителя. Това е съвременната дефиниция за цената, която изхожда от потребителите, от техните интереси като водещ мотив в ценообразуването.

Цената отразява оценката на изправения пред различни алтернативи потребител. И производителят и потребителят са икономически фигури, които правят своя избор за производство и потребление сред множество варианти на стоки и цени. Поради ограничеността на доходите потребителите избират стоките и услугите обект на покупка. Ако те могат да притежават достатъчно от всичко, което желаят, няма да имат този проблем.

3. Видове търговски ограничения

В разнообразието от търговски ограничения най-често срещани са: митническата политика и митата, минималните експортни цени, квотите, експортните такси и др.
Митническата политика включва система от мероприятия, които държавата провежда чрез митата с цел стимулиране или ограничаване на външнотърговския стокообмен при различните стоки. Митото е вид косвен данък, с които се облагат вносните и износните стоки при преминаването им през държавната граница. Плащането му има задължителен характер и се извършва въз основа на митническа тарифа.
Минималните експортни цени се прилагат спрямо селскостопанските стоки, които имат жизнено значение за личното потребление на населението.

Заедно с тарифните ограничения върху ценообразуването на стоките от внос и за износ, влияние оказва и франкировката. Тя е тясно свързана със структурната цена и във външнотърговската практика се нарича база на цената. Условието за франкировка урежда две основни групи въпроси:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценообразуване на стоки за износ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.