Централна медицинска библиотека


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНА:

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ

НА ТЕМА:

ВИДОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
НА
ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. СПЕЦИАЛНИ НАУЧНИ БИБЛИОТЕКИ

II. ЦМБ. ВИДОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

III. ИЗТОЧНИЦИ

I. СПАЦИАЛНИ НАУЧНИ БИБЛИОТЕКИ

На територията на град София функционира много добре развита мрежа от специални научни библиотеки (БАН; ЦМБ; ЦТБ; ЦСБ).Всяка една от тези библиотеки разполага с богати фондове от специализирана периодика, справочни издания, монографии, и др. видове документи.Богатият опит на кадрите, които извършват дейност в тези библиотеки, спомага за качественото обслужване на специалистите от съответната област.Тези библиотеки са отлични консултативни центрове и се ползват и от студентите и преподавателите при търсене на профилирана и актуална информация.Към тях функционират добре организирани информационни звена, чиито задачи се свързват предимно с подбирането на литература, реферирането и, издаването на различни по тематика информационни издания и най - вече - осигуряването на достъп до тях.Също така, те предоставят обзорно - аналитична и фактографска информация под формата на данни, факти, сведения, справки и таблици. Промените, характерни за информационното пространство ,като значими субсидии на науката, непрекъснатото нарастване на документите, процесите на диференциация и интеграция на науката и бързото навлизане на нови технологии в сферата на информационното обслужване превръщат съвременните специални научни библиотеки в добре организирани и ефективно работещи информационни центрове.

II. ЦМБ. ВИДОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Централна Медицинска Библиотека е основана през 1918 г.Тя е самостоятелна институция в структурата на МУ - София, изпълнява достойно своята основна мисия и функции вече 90 години.Главната и мисия е да извършва информационно обезпечаване на учебния, преподавателски и изследователски процес. Библиотеката представлява интерес за студенти, преподаватели, специализанти и докторанти от факултетите и колежите на МУ-София, както и медицински специалисти от Университетските болници.Това е най - богатата библиотека в страната в областта на медицината и фармацията.Комплектува, обработва, съхранява и предоставя информация относно монографии, научна периодика, дисертации, медицински атласи и специализирана учебна литература. В библиотеката работят квалифицирани информационни и библиотечни специалисти, както и лекари с научно-информационна квалификация, оказващи помощ при работата с всички видове информационни ресурси на библиотеката. Като академична институция има много добро сътрудничество и координация с другите библиотеки към медицинските университети в страната: Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.Поддържа и международни книгообменни връзки и сътрудничество с библиотеки и информационни центрове от 52 страни в света.Освен двете основни бази данни в областта на медицината MEDLINE и EMBASE, медицинската библиотека осъществява достъпа до множество специализирани бази данни в областите на фармацията, медицината и стоматологията.Библиотеката осигурява свободен достъп до мултимедия в помощ на модерното обучение, последните години се комплектуват и видеофилми по тематични серии. Изключително често се провеждат групови и персонални обучения на читатели, за работа с различни медицински издания и търсене на релевантна информация в съответната област в Интернет.Към ЦМБ е обособен и Център за медицинска информация.Основната му дейност е съсредоточена в издаване и разпространяване на медицински списания и обзори по актуални проблеми.Центърът поддържа и собствени бази данни за лекарствена информация, която се заплаща.Базата данни се разпространява и на книжен носител.

ИЗТОЧНИЦИ:
1. Шуманова, Нина. // За библиотеките, за информацията и за още нещо...:Знания за начинаещи. - София, Лик, 2001 г.
2. www.medun.acad.bg

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Централна медицинска библиотека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.