Чартърни превози


Категория на документа: Други
Чартърни превози

Договорът за морски превоз на товари е основен правен институт, уреден в КТК. По смисъла на чл. 101 с договора за превоз на товари едно лице, наречено превозвач, се задължава срещу определено превозно възнаграждение да превози с кораб до определено или място товар, който му е предоставен или ще му бъде предоставен от друго лице, наречено изпращач, и да предаде този товар на трето лице, наречено получател или на упълномощено от него лице. Разглежданият договор се характеризира със специфичен терминологичен апарат, който не се среща при другите договори - например термините "коносамент", "демюрейдж", "диспач", "марджийн" и т.н.

В нашата литература от преди влизането в сила на КТК, който установи термина - "договор за чартърен превоз", тези превозни договори бяха окачествени като вид на договора за фрахтоване на кораб, наречен рейсов чартър или договор за фрахтоване на кораб за определен рейс, който по своето съдържание се считаше за превозен договор.Първата концепция е най - силно отразена в френския закон № 66 - 420 от 18 юни 1966г. Италианският кодекс за навигация различава три вида договори : за наем на кораб, за фрахтоване и за транспорт. В английското право и в правото на САЩ обект на регулиране със закон са само договорите за превоз на отделни пратки. Договорите, сключвани под формата на чартър, се уреждат според прецедентното право. Като един от двата вида договори за фрахтоване, договорът наречен чартър - парти , може да има характер на превозен договор, когато превозвачът се задължава да извърши определен превоз , но може да бъде сключен, като тайм - чартър, димайз - чартър и беър боут - чартър.

В руската литература е посочено, че при съвременната правна уредба на договора за морски превоз на товари, разграничаването между двата вида превозни договори - договора за чартърен превоз и договора за превоз на отделни пратки и се извъшва въз основа на елеметите от тяхното съдържание.

При договорът за морски превоз на товари, превозвача се задължава да превози с кораб по море от едно пристанище до друго пристанище или място товар, който му предотавя или ще му предостави изпращачът и да предаде този товар на получателя или на упълномощеното от него лице, а изпращачът поема задължението да заплати на превозвача определено навло.За да бъде договора международен не е неоходимо да е излязъл извън пределите на страната.Достатъчно е да е сключен по международните търговски правила.Договорът може да бъде двустранен и възмезден, реален или консенсуален. Реален е договора при който сключването съвпада с началото на изпълнението, а консенсуален е този, при който сключването съвпада с постигането на съгласие между страните. Подписването на договора съвпада с на чалото на изпълнението му - предаването на товарителницата. Договорът може да бъде формален и неформален. Формален е този договор, за валидността на който се изисква определена форма, а при неформалния няма изискуема задължителна форма. По този договор превозвача се задължава да превози предоставен пу от изращача товар от една до друга държава и да предаде този товар на получателя. Изпращача се задължава да плати дължимата сума(навло) Той не е формален.Наличието и съдържанието му се доказва с чартъри, коносаменти и др.

Чартърът е най - старата от съществуващите форми на договора за морски превоз на товари. Той се е появил исторически с развитието на международната търговия и корабоплаване в периода на късното Средновековие. Чартърът е договор за бъдещ превоз (договор за фрахтоване на кораб), при което превозвача ще извърши превоза на товара с цял кораб, с определена част от товарното му пространство или в определено корабно помещение. Договорът за чартърен превоз може да бъде сключен за извършване на един или няколко рейса. Чартърните превози или така наречените чартърни проформи са типови форми на договора. Чартърните превози се прилагат в трамповото корабоплаване.
Задължения на превозвача:

- Да предостави мореходен кораб. Мореходността обхваща определени задължения, комплексно качество на кораба относно стъкмяване, корпуса и екипажа ;
- Да имаме индивидуализиране на кораба ( посочване на определен кораб с който ще се извърши рейса. Корабът трябва да бъде предоставен в определено място и време. Изпращачът при чартърните превози има право да определя товарното пристанище;

Задължения на изпращача :
- Предоставяне на товара - изпращача трябва да предостави товара на кея по протежение на кораба;
- Правото на субситут(замяна) на товара;
- Да предаде товарите със всички съпътстващи ги и необходими документи ;
- Задължение на изпращача е да постави точните знаци и марки върху товарите;
- Заплащането на навлото(превозна цена) - навлото е определено в пари дължима на превозвача престация по еквивалент на извършване или предстояща за извършване от него превозна или транспортна услуга.

В зависимост от условията, при които се фрахтува корабът, различаваме следните основни видове чартъри:
- Рейсов чартър. С рейсов чартър се фрахтува кораб за превоз на товар по определен рейс или рейсове.
- Тайм чартър. С тайм - чартър се фрахтува кораб за определен период от време за превоз на товари по море.
- Димайз чартър. С димайз - чартър се фрахтува кораб за определен период от време за превоз на товари по море.
- Дейли чартър. С дейли чартър се фрахтува кораб за превоз на товари по определен рейс.
- Беърбоут чартър. С този вид чартър се оформя сключването на договор за наемането на кораб без екипаж.

1.Рейсов чартър.

Рейсовите чартъри са писмени договори за превоз на товари в цели корабни партиди между две пристанища, сключвани между корабосовственик и товародател( чартьор). На практика това е договор за услуга , за която товародателя плаща определена цена, без да поема никакви допълнителни разходи по канала на реализация, освен тези, предвидени в договора за покупко/продажба или извърени от него в резултат на негови едностранни действия. Превозвачът поема всички разходи по превоза на товара плюс , ако чартъра предвижда това - всъщност много рядка практика , разходите за товарене / разтоварване или само едната от двете операции. Съгласно общоприетата практика са разработени и се прилагат както универсални, така и специализирани чартъри, като:
- Универсални: GENCON, основно версии 1967 и 1994; Scancon 56 - за работа със скандинавски чартъри; Nuvoy - 84 ;

Специализирани,например: Cubasugar - за захар, Grainvoy - за зърно, Worldfood - за хранителни продукти, Orevoy - за руда, Tankervoy 87, Shellvoy, Intertankvoy - за нефт и нефтопродукти, Africanfos - за фосфати от Африка и пр.

Като документ рейсовият чартър не е обвързан със задължителна структура и клаузи, но чартърната практика е институционализирала определени норми и препоръчителен набор от клаузи, част от които са разработени в готови текстове и препоръчани от BIMCO. Съществуват както отделни препоръчителни (recommended) клаузи като клаузата за военен риск "Voywar 1993" на BIMCO, така и съвместно издадените от BIMCO, FONASBA (Федерация на националните асоциации на корабните брокери и агенти), CMI (Международна палата по корабоплаване) и INTERCARGO (Международна асоциация на товародателите) "Правила за интерпретация на сталийното време в рейсовите чартъри 1993" - Voyage Charter Party Interpretation Rules 1993" и предшествуваните ги Charterparty Laytime Definitions 1980.

Освен това в издадените от BIMCO "Recommended Principles for the Use of Parties Engaged in Chartering and Ship's Agency Procedures (as supported by the Executive Committee of BIMCO at its meeting held in Munich in May 1969) се представят условията, които следва да се дискутират от брокерите на двете страни при изготвяне на превозния договор с цел залагането им в чартъра като базови данни, кореспондиращи с основните клаузи на избраната проформа.

При рейсов чартър за насипни товари, те са:
- Имена и адреси на регистрация на договарящите страни;
- Име на кораба, флаг, клас и характеристики;
- Пристанища и кейови места за товарене и разтоварване;
- Позиция на кораба в товарното пристанище (датите, между които корабът следва да се появи в товарното пристанище - laydays/ canceling dates или Laycan);
- Точно описание на товара;
- Норми, времена и условия за товарене и разтоварване;
- Норми на демюрейджа и диспача, ако има такъв;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Чартърни превози 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.