Часният сектор в индустрията


Категория на документа: Други


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
Факултет "Производствен и търговски бизнес"

ДОКЛАД

По: Индустриална икономика

На тема: Частният сектор в индустрията

Приватизационните процеси у нас стартират значително по - късно, след 1993г. Тяхното начало е приемането през 1992г. на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и създаването на Агенция за приватизация. По - малките стопански структури се приватизират чрез отрасловите ведомства.

Етапи на приватизацията: Най - общо развитието на приватизационните процеси в индустрията може да бъде разграничено на три основни периода:
* Първи период (1992- 1995г.): отличаващ се с твърде бавни темпове на приватизиране, познат под името "касова приватизация". Характерни за него са плахата приватизационна политика и разминаването между цели и реалност.
* Втори период (1996 - 1997г.): познат като период на "масовата приватизация". В основата му е осъществяването на приватизационни сделки на базата на инвестиционните бонове. Темповете на неговото разрастване за доста по - бързи и позволяват раздържавяването на значителен брой предприятия и засилване на конкуренцията между потенциалните купувачи.
* Трети период(1999- 2004г.): характерен негов белег е "работническо - мениджърската приватизация".

След 2004г. приватизационната политика на страната е изцяло съобразена с подготовката и последвалото присъединяване на страната към Европейската общност и е насочена към повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия.

Въпреки противоречивия характер на приватизационните процеси в страната в резултат на осъществените сделки за кратък период от време са раздържавени активи в размер на 22,08% от подлежащите на приватизация държавни активи. С това се поставя и началото на частният сектор в българската икономика. До 1990г. той не съществува в нейната структура. Едва след приемането на Търговския закон и на другите икономически закони е осигурена равнопоставеност на различните видове собственост. Това дава възможност за възникването на множество малки частни предприятия, които осигуряват сравнително по - бързите темпове на развитие на сектора.

Със стартирането на приватизационните процеси в индустрията се създава възможност за изграждане на стабилен, развиващ се динамично частен индустриален сектор. За съвсем кратко време от скромните 2,8% в структурата на индустриалното производство през 1992г. в края на 1998г. на него се падат около 15%. Произведената в този сектор през същата година продукция е с 20% повече в сравнение с 1995 година.
Относителният дял на продукцията на частните предприятия
През периода 1996 - 1999г. бележи трайни тенденции към нарастване. От скромните 15,4% през 1996г. само за три години тя достига 50,4%. Общо за този период продукцията на частният сектор е нараснала над три пъти.

Трайна тенденция през периода в частният индустриален сектор е нарастването не само на обема на продукцията, но и на броя предприятия. През 1999г. предприятията от индустриалния частен сектор достигат до 2408, което представлява 4% от всички предприятия в индустриалния сектор. В по - голямата си част те са предприятия от добивната промишленост, шивашкото производство и енергоразпределението. Трябва да се отбележи, че темповете на нарастване на броя на индустриалните предприятия въпреки посочените резултати са значително по - слаби от тези в останалите сектори на икономиката. Причините се крият в наличието на все още неприватизирани до този момент големи индустриални предприятия - монополисти, затруднения в снабдяването със суровини и материали, липса на данъчни преференции и др.

С влизането на Закона за приватизацията и след приватизационния контрол от 31.03.2002г. значително се засилват темповете на приватизация и се пристъпва към преструктуриране на индустриалното производство. През периода 2000 - 2006г. постепенно нараства броя на частните стопански структури в индустриалния сектор.

Настъпват и значителни изменения в произвежданата от частния индустриален сектор продукция. За разглеждания период относителният дял на продукцията на частните индустриални структури постепенно нараства и достига до 89,2%.

Европейските фондове и програми предоставиха широки възможности за разгръщане на частната предприемаческа инициатива и това намери своето отражение в икономическите показатели на страната. През 2007 - 2008г. нараства значително делът на частните предприятия от индустриалния сектор.

Структура на частния индустриален сектор: През 2008г. на частните предприятия от добивния сектор се падат 3,7% от произведената продукция в частния сектор.

Преработващите създават 87,7%, а предприятията от енергопроизводството - 6,3%. Тази структура като цяло е аналогична на общата структура на произведената промишлена продукция в националната икономика. В нея процентът на частните добивни предприятия е 4,2%, на преработващите - 81,4%, а на тези от енергетиката - 11,5%.

Данните доказват приоритетното място на частния сектор в индустриалното ни производство и ролата на преработващата промишленост за неговото развитие.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Часният сектор в индустрията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.