Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми


Категория на документа: Други


а б

в

Фиг. 1.6

Коефициентът на предаване по мощност
(1.12а)
е отношението на активната изходна мощност Po = UoIo и доставяната от генератора активна мощност PG = EGIi. Връзката му с КРdB (в децибели) е
(1.12б) и .

Предавателна характеристика. Тя представлява графично изображение на зависимостта на изходния сигнал (Uo или Io) на четириполюсника от входния му сигнал (Ui или Ii). При линейните четириполюсници предавателната характеристика е права линия (1 на фиг. 1.7) и някаква крива (2) при нелинейните четириполюсници. Предавателните характеристики на реалните линейни четириполюсници не са точно права линия, но приблизително съвпадат с нея в определен обхват на входните и изходните напрежения (крива 3 на фиг. 1.7).

Фиг. 1.7

ЧЕТИРИПОЛЮСНИ ПАРАМЕТРИ И ЕКВИВАЛЕНТНИ СХЕМИ

I. Четириполюсни параметри.

Независимо от схемата на включване ( ОЕ, ОБ или ОК ) транзисторът може да се разгледа като четириполюсник - " черна кутия " с вход и изход, където I1 и U1 са входните ток и напрежение, а I2 и U2 са изходните (Фиг.1). Те са различни за отделните схеми на включване. Например за схема ОЕ: I1=IB, U1=UBE, I2=IC и U2=UCE.

Фиг. 1

При разглеждане на транзистора като четириполюсник се описват съотношенията между токовете и напреженията във външните изводи на елемента, без да се разглеждат пораждащите ги физически явления и процеси. Този подход позволява да се изведат обобщени формули, валидни за всички схеми на свързване на транзистора. Използваните параметри не отразяват пряко конкретни физически процеси, но могат лесно да се определят експериментално.

В общият случай транзисторът е нелинеен елемент. Но в полето на статичните му характеристики винаги може да се избере малка област, в границите на която зависимостите между токовете и напреженията с известно приближение да се смятат за линейни. При работа на транзистора с малки сигнали (в линеен режим) всяка от величините I1, U1, I2 и U2 има малка постоянна съставка (съответната координата на работната точка) и променлива съставка с малка амплитуда (от сигнала). Променливите съставки i1, u1, i2 и u2 могат да бъдат представени като диференциални изменения на токовете и напреженията в околностите на работната точка. Следователно при усилването на сигнали с малки амплитуди транзисторът може да се разглежда като активен линеен четириполюсник, за които да се приложи теорията на четириполюсниците.

Между величините I1, U1, I2 и U2 съществуват функционални зависимости. Ако две от тях се изберат за независими променливи, другите две се определят еднозначно от характеристиките на транзистора. При разглеждане на връзките между входните и изходни величини на четириполюсника са възможни шест варианта за избор на независими променливи и съответно шест различни системи уравнения - табл. 1.

Съгласно теорията на линейните активни четириполюсници зависимостта между входните и изходните токове и напрежения се определя със система от две линейни уравнения, в които участват четири коефициента. Те определят свойствата на четириполюсника и се разглеждат като негови параметри, които могат да бъдат измерени и изчислени.

Таблица 1
Независими величини
I1, I2
U1, U2
I1, U2
U2, I2
U1, I1
U1, I2
Зависими величини
U1, U2
I1, I2
U1, I2
U1, I1
U2, I2
U2, I1
Система параметри
z
y
h
aСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.