Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми


Категория на документа: Други


● позволяват да се приложи добре разработената теория на четириполюсниците за анализ на схемите с транзистори.

Недостатъците са :

● зависят по сложен начин от температурата, режима и честотата;

● те са различни за различните схеми на свързване;

● не дават възможност за непосредствено тълкуване на резултатите от анализа.

ІІ.Четириполюсни еквивалентни схеми

На всяка система четириполюсни параметри съответстват еквивалентни схеми на транзистора, елементите на които се изразяват с параметрите на схемата. На фиг. 2 е показана z-еквивалентната схема на транзистора, която следва непосредствено от уравненията (4). Недостатък, които създава неудобства при нейното използване, е липсата на схемна връзка между входната и изходна верига.

Избягвайки недостатъците на схемата от фиг.2 и на основание на уравненията на
четириполюсника със z-параметрите, на фиг. 3 е показан Т-образен модел на еквивалентна схема на транзистора, съдържащ съпротивления (z-параметри) и един зависим източник на напрежение, управляван от входния ток.

На фиг.4 е показана еквивалентната схема на транзистор, при използване на h-параметрите. Еквивалента схема, моделира транзистора според уравненията (11) на четириполюсника. Схемата съдържа два зависими източника: генератор на ток в изходната верига, който изразява влиянието на входния ток върху изходния, и генератор на напрежение , който изразява влиянието на изходното напрежение върху входната верига.

На фиг.5 е показана еквивалентната схема с използване на y-параметрите на транзистора, според уравнения (6). Схемата намира приложение за анализ при високи честоти.

В качество на обобщена еквивалентна схема се използва П-образната еквивалентна схема, показана на фиг. 6.

Ако за схемата от фиг.6 се съставят уравнения на зависимостите на входния и изходния токове от входното и изходно напрежение и тези зависимости се приравнят с аналогичните им от y-параметрите (6), то параметрите на обобщената П-образна еквивалентна схема могат да се представят чрез y-параметрите:

( 12 )

На фиг. 7 е показана пълната обобщена П-образна еквивалентна схема на транзистора с използване на y-параметрите на транзистора.

Показаните еквивалентни схеми изразяват само формално съответствие между уравненията на транзистора като четириполюсник и съответната електрическа схема. Независимо от това с тяхна помощ анализът на електронните схеми с транзистори се опростява значително.

УПРАЖНЕНИЕ
ПАРАМЕТРИ НА ЧЕТИРИПОЛЮСНИЦИ
Цел на упражнението. Запознаване с основните първични и вторични параметри на четириполюсниците.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Всяка електрическа верига с две двойки съединителни клеми (фиг. 1) се нарича четириполюсник. Едната двойка, означена с (1'-1") се нарича вход и към нея обикновено се свързва източник на сигнал.

Фиг. 1

Другата двойка клеми (2'-2") е изход и към нея се свързва потребител. Независимо от схемата на четириполюсника, неговите свойства се описват чрез система от две уравнения, даващи връзка между входното напрежение U1 и ток I1 и изходното напрежение U2 и ток I2, като са възможни 6 независими комбинации. Коефициентите пред независимите променливи в тези уравнения се наричат първични параметри на четириполюсника, които се означават като z- ,y- ,h- и т.н. Най-често те се използват за създаване на еквивалентни схеми на четириполюсниците.

Определяне на у- и h-параметри. Това са най-често използваните параметри. Приложението на у-параметрите е главно в областта на високите честоти, а на h-параметрите - в областта на ниските честоти.

За определяне на у-параметрите се използва системата уравнения

(1)

(1)

в която U1 и U2 са независими променливи. Първичните параметри на четириполюсника са y11, y12, у21 и y22.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.