Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми


Категория на документа: Други


в г
Фиг. 2

Чрез аналогични разсъждения върху формули (2б) - (2г) се получават схемите за измерване на останалите у-параметри и формулите за изчисляването им от фиг. 2. Съпротивлението на. R1 от фиг. 2б трябва да бъде колкото е възможно по-малко от Хс1 = 1/ωC1, за да не се нарушава режимът на късо съединение на входа. Същевременно съпротивлението R1 трябва да е достатъчно голямо, за да се получи достатъчен пад на напрежение. По принцип не се препоръчва той да е по-малък от 10 mV, защото започват да влияят шумовете (обикновено те са около 1 mV). Същото се отнася и за резистора R2 от фиг. 2в. Съпротивлението на R2 от фиг.2г трябва да е съизмеримо с предполагаемата стойност на y22 (аналогично на фиг. 2а).

Измерването на h11 става по същата схема, както на y11. Това следва от формула (4а). Останалите h-параметри се измерват по схемите от фиг. 3, където са дадени и формули за изчисляване на параметрите.
(4)

Фиг.3

Вторични параметри. Най-голямо приложение имат следните параметри - коефициент на предаване по напрежение при празен ход на изхода:
(5а)

- входно съпротивление при празен ход на изхода:
(5б)

-изходно съпротивление при празен ход на входа:
(5в)

Измерването на трите параметъра става по схемите от фиг.4, които следват непосредствено от формули (5).

(5)

Фиг.4

Съпротивленията на R1 и R2 се избират равни съответно на предполагаемото входно и изходно съпротивление на четириполюсника, с което се осигурява максимална точност на измерването

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ

Описание на опитната постановка. Използваният в упражнението лабораторен макет е даден на фиг. 5. Четириполюсникът А представлява двустъпален резистивен делител на напрежение. Той се захранва от тонгенератор, осигуряват синусно напрежение с ефективна стойност до 3 V. За измерване на входните и изходните сигнали се използва променливотоков електронен волтметър.
Задача 1. Измерване на у-параметрите на четириполюсника А. Провежда се при честота няколко кНz. Последователно се осъществяват схемите от фиг. 2, като за измерване на y11 се взема R1 = 4.3kΩ, за y12 - R1 = 150Ω, за y21 - R2 = 150Ω и за y22 - R2 = 1.3кΩ.
Фиг. 5
(6)

Изчисляването на параметрите става по формулите, дадени на фиг. 1.2. Съставя се таблица, в едната графа на която се нанасят опитно измерените стойности на у-параметрите, а в другата - теоретично изчислените по формулите от Приложение 1. Прави се сравнение на теоретичните и експерименталните стойности.

Задача 2. Измерване на h-параметрите на четириполюсника A.

Параметърът h11 не е необходимо да се измерва, а се изчислява по формула (4а). Измерването на останалите параметри отново се извършва при честота няколко кНz, като се използват схемите от фиг. 3. За измерване на h21 се поставят резисторите R1 = 4.3kΩ и R2 = 150Ω, а за измерване на h22 - резисторът R2 = 4.3kΩ.

Теоретичното изчисляване на h-параметрите се извършва по формулите в Приложение 1. Отново се съставя таблица за сравняване на теоретичните и експерименталните стойности.

Задача 3. Измерване на вторичните параметри на четириполюсника А.

Измерването се осъществява при честота 1 кНz чрез схемите от фиг. 4. При това се поставят R1 = 3.9кΩ и R2 = 1.3кΩ. Изчисляват се теоретично вторичните параметри по формулите от Приложение 1 и се съставя таблица за сравняването им с експерименталните резултати.
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

1. Дайте определения на у-параметрите и начертайте схемите за тяхното измерване.

2. Дайте определения на h-параметрите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четириполюсници - параметри и еквивалентни схеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.