Читалище "Oбединение" - Kърджали


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

РЕФЕРАТ

Народно читалище " Обединение 1913 " и ролята му в развитието на културната политика на гр. Кърджали

Изготвил: Преподавател:

София
2014

На 22 декември 1913г. читалище "Обединение" започва дейността си като първият културен институт в гр. Кърджали. Училищният инспектор Кирил Ванков, заедно с откриването на първото българско училище в гр. Кърджали инициира и създаването на читалище в града. Избрано е читалищно настоятелство с председател Кирил Ванков. Уставът е утвърден на 19.02.1914г. Името "Обединение" е символ на стремежа на основателите му към обединение на всички групи и етноси в града за неговото културно израстване. През юни 1921г. представители на читалище "Обединение", есперантско дружество "Стело" и дружество "Беломорски юнак", подкрепяни от всички културно-просветни и благотворителни дружества, решават да построят общ салон, който да отговаря на културните нужди на града. В кино салона на сградата на "Общ дом" са прожектирани първите филми в града. По настояване на Иван Чавдаров, завършил образованието си в Париж, през 1928г. към читалище "Обединение" се създава Театрален комитет. За ръководител е привлечен актьорът Атанас Христов и съпругата му която също е актриса. Към тях се присъединяват самодейци от града. През 1930г. се формира нова театрална група от професионални артисти. Тя носи името "Кърджалийски драматичен театър". През април същата година излиза първият брой на Мастанлийски окръжен читалищен вестник - вестникът на читалище "Обединение", изцяло посветен на културното развитие на региона и дейността на читалището като културно средище. Читалището поставя началото и на Окръжна методическа библиотека в Кърджали. По решение на Министерството на просветата и културата и на Националния съвет на ОФ от 1 април 1959 г. в град Кърджали се създава Окръжна библиотека на базата на читалищната библиотека с фонд около 25 000 тома, предимно художествена и научно - популярна литература. През 1961 г. започва работа за изграждане на нова сграда за нуждите на читалището и библиотеката в града, която отваря врати през 1969 г. В нея са създадени много добри условия за богата и разнообразна работа. Създават се нови форми на художествена самодейност, лекционна и учебно-възпитателна дейност - школи, курсове по спортни и състезателни танци, вокални групи, битови състави, хорове, кръжоци по изобразителни изкуства. Работи и киноклуб, който разполага с 2 камери, технически средства за снимане и обработка на филми. През 70-те и 80-те години на 20 в. към читалището има мъжка и женска вокални групи, вокално-инструментален, сатиричен и естраден състав, политически театър, състави по художествено слово и състезателни танци. Появяват се още литературен кръжок, школа за спортни танци, лектория "Трибуна на учения", школа за чужди езици - немски, френски, английски. През декември 1980 г. се формира Клуб на хумориста. През 1983 г. е изградена школа по приложни занаяти - ковано желязо, моделиране, керамика, дърворезба и художествена тъкан. За учебната 1984 -1985 г. е създадена Детско-юношеска школа по народни художествени занаяти - изработване на накити, художествена тъкан, етнографски кукли. Открити са курсове за подготовка на кандидат-студенти. На 29 май 1984 г. с Указ на Държавен съвет читалище "Обединение" е наградено с орден "Кирил и Методий", първа степен.

С богатата си стогодишна история читалище "Обединение" е изиграло голяма роля в културното развитие на града и околностите. Днес то продължава да бъде един от основните културно-просветни институти на територията на град Кърждали, като успешно участва в живота на гражданите чрез всестранната дейност, която развива. Днес в читалището функционират: школа по народни танци; дамски хор "Незабравки" ; дамска вокална група "Ахрида" ; школа по балет; детска театрална формация. Всички те са част от богатия културен календар на читалището и са отличени през годините с много награди от участия в различни фестивали. Дейността на читалището е насочена към привличане на участници без значение от техния етнос, възраст или социално положение. Читалището разполага с литературен салон кръстен на името на Петя Караколева (кърджалийска авторка на произведения за деца и възрастни, влезли в националната литературна съкровищница) на 16 юли 2008 г. Салонът съществува от 1996 г., като дейността му е много интензивна - организират се премиери на книги, част от които национални, представят се издателства и отделни автори. В салона се организира и първият детски фестивал с участието на деца от кърджалийски читалища по творчеството на Петя Караколева, както и работна среща, посветена на издаването на творчеството и. През 2007 г. с подкрепата на Министерство на културата е осъществен спектакълът "Войната на трите козлета" на детската театрална формация към народно читалище "Обединение" по пиесата на Петя Караколева.

Народно читалище "Обединение" взима участие за реализиране на редица съвместни инициативи и проекти с различни неправителствени организации. Сред тях са:

1. Проект "Заедно против насилието", подкрепен от Български фонд за жените по програма "Живот без насилие". Служителите в кабинета оказват съдействие на пострадали при попълване на молби до полицията и съда. Кабинетът предоставя и безплатни консултации с психолог и юрист. Събират се данни за всички служби, които работят по проблема с домашното насилие: полиция, съд, отдел "Закрила на детето", местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съответните служители и техните координати, работно време и т.н. Тази информация и нормативните документи: Закон за защита от домашно насилие, Закон за закрила срещу дискриминацията, Закон за закрила на детето и др., са огласени в информационни справочници, които се предоставят на всички читалища в община Кърджали. Секретарите на читалищата в селата на община Кърджали се обучават да помагат на жертвите на насилие и да ги насочват към Специализирания кабинет за защита на жени - жертва на насилие. Идеята е читалищата като организации, близки до хората, да посредничат между пострадалите от домашно насилие в техните села и организациите и институциите, които предлагат помощ и подкрепа в областния център. Читалищата като граждански организации предлагат информация и представят пред своите общности важността на проблема и по този начин променят съществуващите нагласи, че домашното насилие е личен проблем.

2. Проект МИКЦ (Младежки информационно-консултантски център) подкрепен от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Насочен е към млади хора от 14 до 35 години от област Кърджали, както и към неправителствените организации, държавни и общински структури, работещи по проблемите на младежкото развитие.
Изработени са информационни брошури и плакати, които представят центъра и услугите които предлага. Те се разпространяват в учебните заведения в Кърджали и чрез мрежата на читалищата - в повечето населени места от областта. Изготвя се информационен бюлетин, който достига до всички ползватели на услугите на центъра чрез сайта на проекта. Всички услуги, консултации и обучения, предлагани от центъра, са безплатни. Информационните услуги се извършват на място в читалището, по телефон, по поща или по e-mail. Получава се информация за Европа - за Европейския съюз, неговата история, институции и политики; за правата и задълженията на гражданите на ЕС; за активно включване в обществения живот чрез възможностите за обучение и участие на доброволци в различни организации в Европа; възможности за продължаване на образованието; за намиране на работа в ЕС. Консултациите са индивидуални или групови и се осъществяват на място, по електронен път или по друг възможен начин. Работят експерти в следните направления: Правна среда, Професионална ориентация, Квалификация и преквалификация, Младежко предприемачество, Младежка мобилност, Разработване и управление на проекти, Изкуство и култура, Информационни технологии.

Предвидени са и обучения под формата на еднодневни или двудневни семинари за Развитие на социални умения, Превенция на зависимости, Подготовка и реализиране на младежки проекти, Опазване на околната среда и развитие на екокултура. Всички обучителни инициативи се основават на интерактивните методи и техники като основа на неформалното образование. Най-атрактивна за младежите се очаква да бъде "Свободната зона". Чрез нея биха се създадат възможности за тяхната творческата реализация. Ще се предоставят възможност за осъществяване на най-интересните и дори нестандартни идеи на младите хора. Към тази зона постоянно ще функционират "Клуб на доброволеца" и "Клуб таланти". В рамките на "Свободната зона" инициирано ще бъде отбелязването на множество значими дати. Партньори по проекта са Община Кърджали, Областна администрация - Кърджали и РЕКИЦ "Читалища" - Кърджали. Чрез тях ще бъдат включени всички читалища като опорни точки за популяризиране дейността на МИКЦ и за създаване възможности жителите на съответното място да се ползват от услуги, предлагани от центъра. Читалищата ще бъдат включени като партньори при реализирането на дейностите в рамките на "Свободната зона" като по места ще се организират различни инициативи.

3. Проект " Бъдеще за чаплите". За опазване на чапловата колония и за подобряване условията на живот на тези ценни водолюбиви птици се работи по проект "Бъдеще за чаплите", подкрепен от Фондация "Еко Общност" и Фондация "Чарлз Стюарт Мот". В Кърджали, в самия център на града, се намира чаплова колония, която гнезди в стара корекция на коритото на река Арда. Тъй като липсва достатъчно информация за уникалността на колонията и за проблемите по опазването на чаплите, читалището кандидатства по програма "Място за живот" със свой проект. Той е осъществен в продължение на 7 месеца - до май 2009 г. в партньорство с Областна администрация Кърджали, Община Кърджали, Проект "Родопи" на ПРООН, Местна кабелна телевизия "КейбълТел", Държавно горско стопанство - Кърджали, СОУ "Отец Паисий". Проведена е кръгла маса с всички заинтересовани страни. На нея е дискутирано интегрирането на чапловата колония в общинските планови документи, както и включването на колонията в пакетите на туроператорите. Подписано е рамково споразумение за съвместно управление на колонията. Възстановена е растителността във влажната зона на реката, като преди това е изготвен залесителен план и са осигурени 100 фиданки - елша, черна топола, върба. Тези дръвчета ще бъдат бъдещите местообитания на водолюбивите птици. За изпълнение на тези дейности е създаден Еко клуб към читалището. В него 20 млади хора са обучени за доброволци и за провеждане на мониторинг на водолюбиви птици.

Реализирането на тези и други проеки са от огромна полза за ползвателите на читалищата, те са отнесени към по уязвимите групи в обществото(жени и младежи). Читалищата са на преден план в реализирането на регионалната културната политика заложена от Министерството на културата на територията на цялата страна, като тяхната обществена значимост е добре осъзната. Не бива да се забравя, че в малките населени места читалищата са едни от основните културни центрове или с други думи местата, които имат основна роля за образователното, културното и информационно развитие на обществото. Още с появата си български читалища се утвърждават като чисто български институции. Към средата на XIX век се засилва ролята и на читалищната библиотека като неотменна необходимост в живота на българите. Читалищата и библиотеките към тях носещи славата на "уникални" обществени институции изиграли във времето "изключителна историческа роля" за духовното развитие на човечеството извървяват дълъг път до превръщането си в съвременни комуникационни и информационни центрове задоволяващи съвременните образователни, информационни и култуни потребности на своите ползватели. И днес те остават привлекателен културен център за всички хора, без значение тяхната възрастова, религиозна, социална или друга принадлежност. Само чрез постоянно изработване на нови или взаимстване на добре утвърдени и успешни практики за работа, тези институции биха могли да останат неизменна част от живота на хората помагайки им по лесно да се приобщят към съвременната глобализирана комуникационна и инфонформационна среда.

Източници:
1. http://obedinenie-kj.com/
2. http://mc.government.bg/

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Читалище "Oбединение" - Kърджали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.