Цифров мултимер


Категория на документа: Други


В зависимост от вида на измервателния квантуващ преобразу-вател се различават цифрови уреди от време-импулсен тип, от ин-теграционен тип и др. Във всички цифрови измервателни уреди, изградени по структурната схема от фиг.1.2, се проявява т.нар. инструментална грешка. Тя се дължи на неточността на квантува-щия преобразувател. Обикновено приведената грешка на ИКП се прави равна на грешката от дискретност.

На фиг.1.3 е показана структурната схема на ЦИУ, обхванат от обща компенсационна ООВ (компенсационни ЦИУ).

Фиг.1.2. Структурна схема на цифрови уреди без компенсационна обратна връзка (уреди с непосредствено преобразуване)

Фиг. 1.3. Структурна схема на цифрови уреди с компенсационна обратна връзка (компенсационни цифрови уреди)

Измерваната величина u(t) постъпва на единия вход на компараторното (сравняващо) устройство К. След брояча на импулси се взема образуваната импулсна комбинация, преобразува се в аналогова величина чрез преобразувател код-аналог (ПКА) и след това се подава с обратен на входната величина знак на другия вход на компаратора. При изравняване на входната и компенсиращата величина (U=Uк) импулсите на изхода на компаратора К изчезват. Тогава се задейства дешифраторът ДШ и се отчита точната стойност на измерваната величина.

ГЛАВА II
ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СХЕМИ

Измервателните устройства, в които участват електронни преобразуватели, се наричат електронни измерителни уреди. Електрон-ните преобразуватели могат да бъдат мащабни, функционални, операционни и др. Най-широко приложение намират мащабните преобразуватели, в които входната и изходната величина са едно-родни, но изходната величина е много по-голяма от входната. Те се наричат електронни усилватели. В някои случаи с тях се усилва входната електрическа величина до ниво, удобно за преобразуване посредством измервателните преобразуватели. В други случаи изходният сигнал от тези преобразуватели се усилва преди да се подаде към показващия уред.

Електронните измервателни уреди (ЕИУ) имат следните харак-теристики:
- висока чувствителност;
- широк честотен обхват;
- малка консумация;
- голяма издръжливост на претоварване;
- многообхватност и т.н.

Благодарение на тези свои положителни качества ЕИУ са широко разпространени в различни области на измервателната техника и особено при измерването на високо честотни величини.

2.1. Електронни измервателни усилватели

В електронните уреди се използват много често измервателни усилватели. Те се различават от усилвателите с общо предназначение по някои допълнителни качества и особености. Вобикновените усилватели неточността и нестабилността на коефициента на усилване може да достигне 10 - 20 % (например нискочестотен радиоусилвател), без това да е от съществено значение. Точността, с която е известен коефициентът на усилване и неговата стабилност във времето, са основни качества на измервателните усилватели. От тях зависи и точността на цялото измервателно устройство. Докато за усилвателите с общо предназначение е достатъчно да се знае, че входното им съпротивление е по-голямо от дадена стойност, то входното съпротивление на измервателните усилватели трябва да бъде точно и стабилно във времето. Важно значение има т.нар. метрологична сигурност (надеждност) на тези усилватели, т.е. за колко време и с каква гаранция те запазват своята точност, чувствителност, бързодействие и т.н. Удовлетворяването на всички тези изисквания е сложна техническа задача, а от нейното правилно разрешаване зависят качествата на целия измерителен уред.

2.2. Основни структурни схеми на електронните волтметри.

Най-общите принципи за изграждане на сложните измервателни устройства се изясняват лесно с помощта на структурни схеми. В тях се показват символично отделните блокове на устройството и връзките помежду им.

а)

б)

в)

Фиг. 2.1.Волтметри с отворена схема

Със стрелка се означава посоката на предаване на енергията, която носи полезна информация. Действителните електрически връзки не се разкриват от структурната схема.

Всеки електронен волтметър се състои от няколко измервателни преобразувателя, свързани в определена последователност. Различа-ват се волтметри с отворена схема (без обратна връзка) и волтметри със затворена схема (с обратна връзка).

2.2.1. Волтметри с отворена схема.

Техните основни структурни схеми са показани на фиг.2.1. Означените блокове са както следва:
ВУ - входно устройство;
ИУ - измервателен усилвател;
ДП - диоден преобразувател;
И - индикатор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цифров мултимер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.