Цифрова телевизия - переспективи и развитие


Категория на документа: Други


Варненски свободен университет
"Черноризец Храбър"

на тема:

Цифрова телевизия- развитие и перспективи

Изготвил: Проверил: .......................

Спец.''Маркетинг и PR''
Гр.Варна

1. Увод:

В края на 20. и началото на 21. век радиото и телевизията се изправят пред голям въпрос - дали ще продължат да съществуват във вида, в който досега са били или ще трябва бързо да търсят изход от предизвикателствата, които интернет им поставя?

Очевидно е, че те имат още потенциал и поле за развитие, но как да отговорят на промените в аудиторията и нейните потребности?

Принципът на медияморфозата, който произтича от идеите за коеволюция, конвергенция и комлексност очертава само една възможност: утвърдените форми за масова комуникация трябва да се променят в отговор на възникването на новите медии - единствената им друга възможност е те да загинат.1 Най-перспективната засега посока, която могат да поемат, е да бъдат изцяло дигитализирани. Какви са предимствата и има ли въпросителни, свързани с прехода от аналогово към цифрово излъчване са част от въпросите, на които ще се търси отговор в тази глава.

Едновременно с интернет в живота ни нахлу във всички сфери и дигитализацията. Дигиталните технологии заеха важно място в него и ние започнахме да ги използваме без дори да се замислим. За по-младото поколение те са даденост - компютри, мобилни телефони, плейърите за музика и др. Дигитализацията на заобикалящия ни свят с всеки изминат ден заема нови и нови пространства. Нейното прилагане е в основата на множество документи и решения, на практически изследвания и конференции. Една от тях е срещата "ICT 2010 - Digitally driven", която се проведе през месец септември 2010 г. в Брюксел. Основните теми бяха политическите приоритети като европейската програма в областта на дигиталните технологии и финансирането от ЕС за изследвания и нововъведения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) на стойност 2,8 млрд. евро за периода 2011 - 2012 г. Защо се отделя толкова много внимание и толкова много средства за това? Защото дигиталните технологии имат огромен потенциал да променят нашето всекидневие, а също така са от изключително значение за икономиката. На проведеното изложение, например, са представени разработки на робот, помагащ на болните, на хората с увреждания и на възрастните хора да живеят самостоятелно у дома, 3D-Coform - триизмерна дигитализация на артефакти и исторически паметници като начин за документиране на културното наследство на Европа, разработване на органични осветителни технологии, които са пет пъти по-ефективни от конвенционалните технологии и други. Дигитализацията вече навлиза в такива сфери на живота ни, за които до скоро това беше немислимо. В същото време най-масовото все още средство за комуникация - телевизията в по-голямата си част е аналогова.

2. Развитие на цифровата телевизия

Цифровизацията на радио- и телевизионното разпръскване е част от глобалното развитие на информационните и комуникационните технологии. Техният бърз напредък стимулира разнообразието на платформите, чрез които се разпространява аудиовизуално съдържание.

В унисон с приоритетите на политическата рамка i2010 за създаване на единно европейско информационно пространство, Европейската комисия стартира редица инициативи, целящи да подпомогнат технологичната конвергенция в условията на цифровизация. Сред тях са както актове за ефикасното управление на радио-честотния спектър и модернизирането на регулаторната рамка на аудиовизуалните услуги, така и нови препоръки за закрила на потребителите, на малолетните и на човешкото достойнство.

Следвайки логиката на Договора от Рим, с който през 1957 г. се създава Европейската икономическа общност - основа на сегашния Европейски съюз, радиоразпръскването като част от телекомуникациите, представлява услуга. Именно изискването за свободно движение на хора, услуги, стоки и капитали през границите на държавите-членки е основно за постигане на пан-европейските цели2. Три десетилетия по-късно, през 1986 г., в първата значима ревизия на Договора от Рим, Европейският единен акт си поставя за цел формирането на единен вътрешен пазар, включително и на услугите3. Договорът от Маастрихт от 1992 г. включва конкретно позоваване на аудиовизуалния сектор в член 151 относно културата4. С Договора от Амстердам от 1997 г. се потвърждава значението на общественото радио- и телевизионно разпръскване за демократичните, социалните и културните потребности на хората5. Договорът от Ница през 2001 г. добавя аудиовизуалната индустрия сред важните факторите на обединеното икономическо пространство6.

Преминаването от аналогово към цифрово радиоразпръскване има много позитиви: осигурява се достъп на широката публика до информационното общество и цифровото съдържание; създава се възможност за увеличаване на броя на програмите с национално и регионално предназначение; увеличава се и се гарантира свободата на избор за потребителите; осигуряват се условия за стимулиране на конкуренцията на пазара на телекомуникационните услуги и др. По отношение на използване на радиочестотния спектър цифровото радиоразпръскване е със значително по-висока ефективност в сравнение с аналоговата технология.

От особено значение, в контекста на бързото развитие на информационните и комуникационните технологии в рамките на силно конкурентните пазари, е дали стълбовете на европейския аудиовизуален модел (свобода на изразяване и достъп до информация, културно многообразие, закрила на непълнолетните, защита на потребителите, медиен плурализъм, както и нетърпимост към расова и религиозна омраза) ще запазят своята устойчивост.

Практиката показва, че аналоговото изключване е сложен процес. Разликите в правителствените политики, стратегиите на прехода, финансовата база и комуникационните подходи във всяка държава-членка сами по себе си са сериозни предизвикателства за ефективното и навременно финализиране на аналоговото изключване. Не добре управляваният преход може да доведе до непредсказуеми последици и да подведе под отговорност както иизпълнителната власт, така и медийните доставчици, в случай че някои домакинства останат без достъп до телевизионни услуги. Поради тази причина е необходимо внимателно планиране (технологично, финансово, регулаторно и социално), за да се гарантира, че възможните отрицателни последствия ще бъдат избегнати.

В един отворен и либерализиран пазар зрителите са тези, които в крайна сметка определят скоростта на проникване и разпространение на цифровата наземна телевизия. Ето защо общоевропейските мерки, стимулиращи по-нататъшното ефективно използване на радиочестотния спектър в аудиовизуалния сектор, са от голямо икономическо, социално и културно значение.

3. Развитие на цифровата телевизия в България

След неколкократни отлагания и промени на нормативни документи през 2013 година и у нас се случи онова, което вече е факт в останалите страни от ЕС - аналоговата ефирна телевизия вече я няма, а чрез позабравените стайни или външни антени могат да се приемат редица цифрови ТВ програми с много по-добро качество. Този процес стана популярен у нас под името "цифровизация" (съкратено от цифрово радиоразпръскване на ТВ и радио програми) и на практика осигурява гледане на много по-голям брой програми в сравнение с аналоговото радиоразпръскване, главно заради по-ефективното използване на радиочестотния спектър.

Според ст.н.с. Кирил Конов /автор на редица книги и учебници в областта/: "Под цифрова телевизия най-общо се разбира използването на цифрови методи за формиране, обработване, пренасяне, разпространяване и възпроизвеждане на видеоизображения и звукови сигнали".

Тъй като процесът по цифровизация в България започна доста по-късно от страните в ЕС, вместо по-стария стандарт за кодиране на сигнала MPEG2 е предпочетен по-новият MPEG4. Това подсили едно от основните предимства на цифровата ефирна телевизия - многообразието на програми, тъй като в честотния обхват на един сегашен аналогов телевизионен канал вече могат да се излъчват 8 до 10 програми с цифрово качество. По този начин цифровата телевизия може да предложи и разнообразие от тематични канали, включително публицистични, филмови, детски, спортни, научно-популярни, музикални и други програми.

Според някои специалисти освен изображения във формат 16/9 и поддръжка на многоканален дигитален звук Dolby 5.1, цифровата телевизия предлага и излъчване на HD канали, а в бъдеще - и интерактивност, включително обратна връзка на зрителите с дадено предаване, възможности за гласуване, поръчка на филми и други възможности.

Мнението на Кирил Конов е, че: "Основната причина за преминаване към цифрово разпространяване на ТВ програми е ефективното използване на радиочестотния спектър. - В един спътников транспондер вместо 1 аналогова ТВ програма се предават до 15 цифрови програми. В един кабелен канал с честотна лента 8 MHz вместо една аналогова ТВ програма се предават до 15 цифрови. В един наземен телевизионен канал вместо една аналогова ТВ програма се предават до 4-5 цифрови програми, кодирани по стандарта MPEG-2, и до 10 програми, кодирани по стандарта MPEG-4 (H.264)".

4.Новите възможности:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цифрова телевизия - переспективи и развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.