Цветна телевизия


Категория на документа: ДругиСИСТЕМИ ЗА ЦВЕТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

4.1. Основни принципи на цветната телевизия

Нормалното човешко зрение различава около 180 цветови тона и над 500 яркостни градации. С въпросите за анализа и измерването на цвета се занимава колориметрията (наука за цветовете), съгласно която цветът се определя с три величини: яркост, цветови тон и наситеност. Основните правила на които се обуславя колориметрията, са следните:

- всеки цвят се възпроизвежда чрез смесването в определено количество на три основни взаимно независими цвята, т.е. нито един от основните цветове не трябва да се получава от смесването на другите два;

- идентичността на първичния и получения чрез смесване цвят се запазва, ако на изменението на яркостта на първичния цвят съответства пропорционално изменение на яркостите на основните цветове в сместа;

- два еднакви цвята, независимо как са получени, се изменят по един и същи начин, ако към тях се прибави или извади трети цвят.

Трите основни цвята, избрани в колориметрията, са червеният (R) (=700 ), зеленият (G) (=546,1 ) и синият (В) (=435,8 ), т. н. трикомпонентна теория.

За предаване на цветно изображение по телевизионния канал съгласно трикомпонентната теория обектът трябва да бъде разложен в предаващата страна на три едноцветни (червено, зелено, синьо) изображения, които да бъдат предадени в приемната страна. В приемната страна цветното изображение се получава чрез наслагване на едноцветните, при което се получава смесване на цветовете.
Използуват се три основни вида смесване: оптическо, пространствено и бинокулярно.

Оптическо смесване се осъществява чрез едновременното или последователно наслагване на трите цвята, в резултат, на което се получава новият цвят. При едновременното смесване три черно-бели изображения, заснети през R, G, В филтри се проектират през такива филтри върху полупрозрачен екран - фиг. 4.1,а. При точно оптично съвместяване на изображенията се получава цветно изображение. Принципът на последователно смесване е показан на фиг. 4.1 ,б. Проектирането става чрез диск с цветни R, G, В филтри, въртящ се синхронно със смяната на едноцветните изображения в проектора.

a)

б)

Фиг. 4.1 Оптическо смесване

Пространственото смесване се извършва чрез излъчване на елементарни светлинни потоци от цветни R, G, В точки или линии, разположени в определен ред - фиг. 4.2,а. При разстояние на наблюдение, надвишаващо разрешаващата способност на зрението, общото излъчване от една RGB триада ще се възприема като един цвят.

Бинокулярно смесване се получава, когато при възбуждане на едноименни участъци от ретината на лявото и дясното око с различни цветове, в субекта възниква усещане за нов цвят - фиг. 4.2,6.

Докато оптичното и пространствено смесване се използува в съвременните телевизионни системи за получаване на цветни изображения, бинокулярното смесване намира приложение в цветните стерео телевизионни промишлени системи.

а) б)

Фиг. 4.2

В предавателната телевизионна тръба чрез оптично разделяне се получават електрически сигнали ER, EG, ЕB, съответстващи на основните цветове R, G, В, като наслагването на тези три сигнала за един кадър дават пълна информация за обекта.

Начинът на предаване на тази информация до телевизионния приемник определя системата за цветна телевизия. Всяка система за цветна телевизия трябва да отговаря на условията за съвместимост с черно-бялата, при което предаване на цветно и черно-бяло изображение трябва да се осъществява по предавателен канал с една и съща честотна лента, като черно-белите приемници приемат цветното изображение в черно-бял фон, а цветните осигуряват висококачествено чернобяло изображение при приемане на черно-бяла програма.

4.2. Колориметрични системи

Колориметричните системи позволяват чрез избор на няколко основни, взаимно независими цвята да се възпроизведат всички останали.

4.2.1. Колориметрични система R, G, В

За цветови измервания се използува системата R, G, В с основни цветове червен (R), зелен (G), син (В). Количествено и качествено светлинният поток може да бъде изразен като

(4.1) F'=r'R + g'G + b'B = mF,

където F' е полученият светлинен поток; r', g', b' - количеството червен (R), зелен (G), син (В) цвят; F - цветността на потока F'; m=r' +g' +b' - цветови модул. При определяне само на цветността F от (4.1) се получаваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цветна телевизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.