Цветна телевизия


Категория на документа: Други



(4.2) F = = rR + gG + bB,

където r+g+b=l.

Така чрез цветността F се описва качествено съответния цвят независимо от яркостта. Коефициентите r, g, b определят съотношенията, в които трябва да се смесят описаните цветове, за да се получи новият цвят F.

В системата R, G, В равно енергетичният бял цвят Е се получава при коефициенти r=g=b=l/3.

Неудобството на колориметричната система RGB е, че за получаването на голяма група реални цветове един от коефициентите r, g, b трябва да бъде с отрицателен знак, което математически се изразява с равенството

(4.3) F+rR=gG+bB.

Също така за възпроизвеждане яркостта на цвета се използуват и трите цветови компонента.

4.2.2. Колориметрична система X, Y, Z

При създаването на колориметрична система X, Y, Z се спазват условията:
- относителните коефициенти на спектралните цветове да нямат отрицателни стойности;
- яркостта на определен цвят да се определя напълно от една от компонентите на системата;
- координатите на равно енергетичния бял цвят да бъдат равни.

За основни цветове в колориметричната система се приемат символични - нереални цветове X, Y, Z, за които колориметричните уравнения (4.1), (4.2) имат вид

(4.3) mF=x'X+y Y+z'Z; F=xX+yY+zZ,

където x+y+z=l, x-x'/m, y= y'/m, z=z'/m, m=x'+y'+z'.

Представяйки X, Y, Z, като вектори в пространството всеки цвят може да се получи чрез геометрично сумиране на векторите X, Y, Z, като х', у', z' дават направлението на вектора и определят цветността, а яркостта се определя от стойностите нах', у', z'. При т=сte (4.3) е уравнение на плоскост в цветовото пространство за всички точки с яркост определена от т.

В колориметричната система XYZ, както и в системата RGB, белият цвят се определя от трицветни коефициенти x=y=z=l/3.

Като се ограничат векторите на основните цветове X, Y, Z равни на единица и се съединят точките x'+y'+z'=1 се получава равностранен триъгълник, който след проектирането му в равнината XY (z'=0) се получава цветовият триъгълник на фиг. 4.3. Равно енергетичният бял цвят (х=у=1/3) е отбелязан с точка Е.

Фиг. 4.3 Колориметрична система X, Y, Z

Всички реални монохроматични цветове се разполагат на подковообразна крива на спектралните цветове, наречена локус, вписана в триъгълника и се описват с положителни коефициенти х, у. Цветовете, получени от смесването на трите основни цвята RGB се ограничават от триъгълника, получен при съединяването на точките R,G,B. Цветовете от смесването на двата цвята от локуса се намират на правата, която ги съединява.

Пурпурните цветове се намират в триъгълника 400 пт, Е и 700 пт. Допълнителните цветова лежат на правата прекарана през т. Е и точките на пресичане на кривата на спектралните цветове. Цветовете, лежащи на цветовия график, се характеризират с чистота на цвета р=1, а за белия цвят р=0.

Енергетичната яркостна оценка на цвета се дава от ордината^, като геометричното място на точки с постоянни яркостни коефициенти са правите y=сte.
При анализа на определен цвят по цветовия график по зададени координати (фиг. 4.3) xА=0,5; уА=0,4 през точките с координати хА, уА и тези на белия цвят т. Е (xЕ=yЕ=0,333) се прекарва права линия. Цветовият тон се определя от пресичането на правата с локуса от близката страна на т. Е, т.е. =590 пт, а допълнителният цвят - далечната 400 пт. Наситеността на цвета се определя от

(4.4)

където уλ=0,425 е ординатата на цветовия тон.

В качеството на опорен бял цвят в цветната телевизия не се избира равно енергетичния в т. Е (х=у=0,333). Като европейски светлинен източник за цветна телевизия се избира точката с координати хет=0,313; уст=0,329.

В системите за цветна телевизия като основни цветове са приети цветовете на луминофорите в кинескопите, избрани така че да осигурят максимална площ на триъгълника за добра техническа реализация и добро светоотдаване. Координатите им са: червен (R) (xR=0,67; yR=0,33), зелен (G) (xG=0,2I; yG=0,71), син (В) (хB=0,14; уB=0,08).




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Цветна телевизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.