Цветна телевизия


Категория на документа: Другикъдето n е цяло число.

Фиг. 4.6 Уплътняване на честотния спектър на телевизионния сигнал

Принципът на уплътняване на яркостния сигнал ЕY с цветовия сигнал ЕB е показан на фиг. 4.7.

a) Блокова схема б) Честотен спектър

Фиг. 4.7 Уплътняване на яркостния сигнал ЕY с цветовия сигнал ЕB

Изборът на цветовата подносеща се определя от следните условия:
- за да не влияе върху структурата на дребните детайли в черно-бялото изображение тя трябва да бъде разположена най-високо в честотния спектър на яркостния сигнал;
- най-високата честота от спектъра на цветовия сигнал и цветовата подносеща трябва да отговарят на неравенствата fmax<0,5.fцв; fцв + fmax 6,25 MHz.

4.3.4. Сигнали на цветовата разлика

Във всички стандартни системи за цветна телевизия вместо сигналите на основните цветове ER, EG, ЕB се използуват сигналите на цветовата разлика.

• Сигнали на цветовата разлика ER-Y, EG-Y, ЕB-Y

Цветоразностните сигнали ER-Y, EG-Y, ЕB-Y се получават от основните с уравнения

ER-Y = ER - EY = 0,70. ER - 0,59.EG - 0,11 ЕB
(4.10) EG-Y = EG - EY =-0,30. ER +0,41.EG - 0,11. ЕB

ЕB-Y = ЕB - EY =-0,30. ER - 0,59.EG +0,89. ЕB .

Тъй като зрителната система е най-чувствителна към яркостните изкривявания, яркостните съставящи се изключват от сигналите на цветовата разлика. В цветните телевизионни системи се предават сигналите EY, ER-Y, ЕB-Y, като се изключва цветоразностния сигнал EG-Y, който в приемната страна се възстановява с матрица от равенството

(4.11) EG-Y = - 0, 51. ER-Y - 0,19. ЕB-Y.

Изключването на сигнала ЕB-Y се приема поради ниското отношение сигнал/шум в сравнение с другите сигнали и голямото относително тегло на яркостния сигнал в зеления цвят и широката честотна лента.

Предимствата на сигналите на цветовата разлика са, че на тях съответстват реални цветове, не съдържат информация за яркост, получени са по математичен път и лесно се формират с матрици, заемат ограничена честотна лента от 0 до 1,5 MHz, разположени са симетрично около абцисната ос и не съдържат средна съставка, имат малка амплитуда, намаляват смущенията в изображението, в приемната страна лесно се възстановяват основните цветове
(4.12) ER-Y + EY = ER ; EG-Y + EY =EG ; ЕB-Y + EY =EB .

Фактът, че при цветоразностните сигнали пълната яркост на изображението се определя само от яркостния сигнал, а цветоразностните сигнали не влияят върху яркостта на изображението, така наречения принцип на постоянната яркост, позволява:

• при възникване на смущения в канала за цветност да не се променя яркостта. Действително при въздействие на смущение А в цветоразностните сигнали следва

(4.13) ER.Y A=0,7ER.-(),59EG-0,11EB+A Ев. Y л=-0,3ER.-0,59EG+0,89ЕВ+Л ,

откъдето изменението на основните цветове и яркостта в приемника ще бъдат

Era=Er.ya+ Еу=Ек+А
(4.14) Ева=Ев.га+EY=EB+A EGA=EY-0,51 ER_YA-0,19ER.YA+A

Еул= 0,3Era+0,59 ЕсА+0,11ЕВА=0,ЗЕя+0,59Ес+0,11ЕИ=Еу=Се;

• ограничението на честотната лента на сигналите за цветност да не влияе на резките яркостни преходи и детайлността на изображението в чернобял вид.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цветна телевизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.