Цветна телевизия


Категория на документа: ДругиПредаването на сигналите ER.Y u Ец-y или техните линейни комбинации с Еу ще възпроизвеждат яркост

(4.15) B=0,3(EY+ EG.Y)+0,59(EY- EG.Y)+0,11(EY+ EB.Y)= =EY+0,3 ER+0,59 EG_Y+0,11 EB.Y,

откъдето се установява, че за да се изпълнява принципът на постоянната яркост е необходимо

(4.16) 0,3 Er.y+0,59 Eg-y+0,1 1 EB.y=0.

От (4.16) се намира връзката (4.11) между Eg. у и цветоразностните сигнали ER. у u EB.Y.

Принципът на постоянната яркост е приложим за цветни телевизионни системи, чийто камерен канал има γ=1. При стесняване на честотната лента на единия от цветоразностните сигнали цветното изображение се влошава поради получаване на цветни окантовки от преходните процеси.

• Сигнали на цветова разлика EI и EQ

Като се използуват особеностите на цветовото зрение са въведени цветоразностните сигнали EI и EQ. Степента на съкращение на честотната лента за цветова информация зависи от избора на основните цветове. Ето защо за цветните телевизионни системи с тясна честотна лента на яркостния сигнал (NTSC - ΔfY<5 MHz) се избират цветоразностните сигнали EI с честотна лента Δf=1,3 MHz на ниво 3 dB и EQ Δf=0,4 MHz на ниво 2 dB.

Фиг. 4.8 Цветовата диаграма

За целта векторът на цветоразностния сигнал Еь съответстващ на оранжевите и синьозелените цветове се разполага в цветовата диаграма - фиг. 4.8, между червения и жълтия цвят, изпреварвайки цветоразностния сигнал Ек.у на 33°, а сигналът Е0, се разполага над синия цвят, изпреварващ сигналът ER. Y на 33°.

Като се използуват геометричните съотношения от фиг. 4.8 за цветоразностните сигнали Е[ u Eg се получава

(4.17) Е, = a,ER.Ycos33 °- a2EB.ycos570 Eg = ctiER_Ycos57 °- а^Ев-уСояЗЗ °

откъдето при коефициенти на компресия cti=0,87695; а2=0,49283 следват зависимостите

(4.18) Е,= 0,74Ея.г-0,27Ев.у EQ = 0,48ER.y+ 0,41EB.Y

Въвеждането на коефициентите на компресия намалява смущенията върху яркостния сигнал EY.

Цветоразностните сигнали EI и EQ притежават основните свойства на сигналите ER-Y, ЕB-Y като за тях също е в сила принципът на постоянната яркост.

4.3.5. Изпитателно изображение "Вертикални цветни ленти"

Формирането на цветоразностните сигнали в цветните телевизионни системи най-добре се представя при разглеждане на изпитателно изображение "вертикални цветни ленти", фиг. 4.9. Вертикалните цветни ленти включват: трите основни цвята R, G, В; трите им допълнителни цвята - синьозелен [С], виолетов [М], жълт [Y]; бяла [W] и черна [BL] ленти. Те са подредени по степента на намаляване на яркостта EY и се използуват за изчисление, настройка и контрол на работата на апаратурата.

Фиг. 4.9 Изпитателно изображение "вертикални цветни ленти"

4.4. Система за цветна телевизия NTSC

Системата NTSC (National Television System Committee) е разработена през 1954г. САЩ и е възприета като стандартна в Канада, Япония и редица други страни.

4.4.1. Начин на предаване

Предаването на цветовата информация в системата NTSC се осъществява с цветоразностните сигнали EI и EQ в спектъра на яркостния сигнал EY на една цветова подносеща. За предаването на двата цветови сигнала с една цветова подносеща се използува квадратурна амплитудна модулация на две носещи трептения с една и съща честота, но дефазирани на 90° - фиг. 4.10,а. На фиг. 4.10,6 квадратурната модулация се извършва в балансни модулатори БМ1 и БМ2, с което в значителна степен се намаляват смущенията от трептенията с цветова носеща честота в канала на яркостта - носещите са потиснати. След сумиране на сигналите след модулацията в суматор 2/ се получава

(4.19) E"e=E,(cos щ^+ЗЗ °) +E0sin(ак^+ЗЗ0) =E"cimsin (<ц^+(р),

където
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цветна телевизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.