Църквата "Св. Стефан"


Категория на документа: Други


Историческа справка
Църквата "Св. Стефан" (т.нар. "Нова Митрополия") е един от най-забележителните паметници на територията на резерват "Старинен Несебър", който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. Строителната история на сградата включва три периода.
През Х - ХІ век върху терен, намиращ се над днешното пристанище на Несебър, се изгражда трикорабна базилика от т.нар. скъсен тип, като централният и кораб се издига значително над страничните. Вероятно той е бил покрит с цилиндричен свод и е бил носен от пиластри към западната и източната напречна стени и от две свободно стоящи колони, увенчани с резбовани капители. След период на разрушение (вероятно вследствие на природно бедствие), при което са били разрушени сводовите покрития над трите кораба, както и мраморния иконостас, чийто архитрав е вграден днес в предолтарното стъпало, храмът е възстановен и основно реконструиран в края на ХVІ век, а през ХVІІІ в. е добавен притвор. Църквата е построена от каменни блокове и тухли (opus mixtum).

2. Цели на проекта КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВА "СВ. СТЕФАН" В НЕСЕБЪР
3. Обхват и основни параметри
Под корниза на източната фасада за първи път са били употребени глазирани керамични елементи, типични за украсата на църквите от по-късните периоди (ХІІІ - ХІV в.)."Св. Стефан" е един от редките паметници в нашата страна с добре запазени стенописи от ХVІ-ХVІІІ век. Датата на изписването е отбелязана в ктиторски надпис, над южната врата на наоса 1599 година. Стенописната украса носи белезите на няколкократни изписвания от ХІ до ХVІІІ век. В интериора има макар и частично запазени остатъци от най-ранната стенна живопис, датирана от Х - ХІ век; през 14 век е изпълнена стенна живопис, фрагменти от която са запазени високо в южния кораб; в 1599 година е била завършена напълно стенната живопис, която и понастоящем изпълва изцяло интериора на наоса и през ХVІІІ век (1722 година) е изпълнена композицията "Страшния съд" на западната фасада, която своевременно е била оформена и защитена от атмосферата със съградения по същото време екзонартекс.

4. Идеи за промяна (дейности)
При строителството й са преупотребени множество архитектурни елементи - корнизи, капители, релефи от разрушени по-рано християнски сгради. През 1975 г. с финансова помощ от държавата са извършени архитектурни и конструктивни намеси, но около 30 години след това физическото състояние на паметника отново е много тежко.
Във връзка с това през 2003 г. БНК на ИКОМОС осигури средства от WMF (Световен фонд за наследството) и фондация "А.Г Левентис" за консервацията и реставрацията на паметника. Управлението, администрирането, научно-методическото ръководство и надзора на реставрационните дейности се изпълнява от БНК на ИКОМОС и "Културно наследство" ЕООД.
Основната цел на консервационната намеса при този паметник бе отстраняването на проблемите, засегнали паметника; защитата от по нататъшни вредни влияния и експонирането на ценностите на паметника.
Методологията на работата предвиждаше пълно проучване на обекта -in situ и на наличната документация за предишни консервационни намеси и съществуващите научни публикации. След установяването на "диагнозата" на паметника, се изготви концепция за реставрацията и експонирането на паметника с участието на всички специалисти и се представи за одобрение от оторизираните инстанции. Комплексната намеса включваше в основни линии следните видове дейности по отделните специалности:
АРХИТЕКТУРА
Изясняване на онези пунктове на паметника, които биха могли да дадат важни сведения за първообраза му; отваряне на прозорците в западния фронтон и разкриване на част от западната фасада на базиликата, скрита от таванската обшивка на уширението й от ХVІ век; осигуряване на правилна ходова линия за посетителите; осигуряване на допълнителна топлоизолация позволяваща максимално спазване на температурно-влажностните параметри; подобряване на покривния пакет с подмяна на керемидите.
КОНСТРУКЦИИ
Подсилване на носещите елементи; създаване на условия за пространствено взаимодействие на връхната покривна конструкция; предаване на усилията на зидовете към основите; укрепване на отворите по фасади, необходимо за непрекъснатост на зидовете, поемащи сеизмични товари; конструктивно префугиране на зидарията.
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
Реконструкция на електрическата система (главно табло; осветителната инсталация; захранване на климатичната система, полилеи). Приоритетно се решава въпроса за естетическото въздействие на стенописите при тяхното художествено осветяване. Извърши се изготвяне на инсталации, осигуряващи експлоатацията на паметника; дифузно осветление в интериора на църквата; художественото осветление на стенописите, съгласно изискванията на художника и архитекта; захранване на апарати и съоръжения по техническите задания на ОВК, ВК; мълниезащита.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ
Осигуряване на необходимото равновесие на относителната влажност и температура, създаващо гаранция за трайността на реставрационните намеси в стенната живопис и опазването на църковната мебел; проверка на акумулиращата способност на зидовете; стойности на температурата на въздуха в интериора - от 5-23 градуса (зимна и лятна); стойности на относителната влажност - около 55%; регулиране на температурните показатели включително компенсация при изменения на външната температура. Необходим обем на пресен въздух - 250 м3, отговарящ на 15 души посетители.
КОНСЕРВАЦИЯ НА СТЕНОПИСИТЕ
Основната причина за разрушителните увреждания в стенната живопис на църквата са неорганичните водоразтворими соли, кристализирали и хидратирали в порите на полихромния слой и варовия грунд към структурата.
Условие за пълноценната консервация и реставрация на живопистта е максималното ограничаване на капилярната и инфилтрационната влага в стените на църквата, както и наличието водоразтворими соли във въздуха.
За постигане на надеждност и стабилност на консервацията на стенописите се изготви концепция за оптималната граница на реставрационната намеса, и съвременен подход при експонирането на интериора. Тя обхваща естетическите аспекти; научно-историческото значение на декоративната система и иконографската програма на стенописите; параметрите на реинтеграцията на уврежданията и загубите в стенописите; техниката и стила на колоритната реинтеграция; технологичните аспекти на ретушите (адекватност на хроматични възможности и обратимост (отстраняемост) от автентичната повърхност на живописта).
ВОДОПРОВОД И КАНАЛ
Приоритет на проекта е окончателната защита на църквата от инфилтрационна влага посредством осушителни канали вътре и подобряване пасивната вентилацията на въздушен канал в северната част на църквата. За целта се извърши проектиране на въздушен канал от към юг; актуализиране на дворната дъждовна канализация и на външния въздушен канал; изграждане на водосточна система, отвеждаща покривните води; изграждане на вътрешен въздушен канал.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
Направа на вертикална планировка на южната, западна и източни терени около църквата при спазване на изискванията на специалностите АРХ и ВК.
ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА
Третиране на дървените конструкции с препарати осигуряващи защита от пожари. Осигуряване на инсталации за пожароизвестяване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До края на 2007г. бе реализирана архитектурно-конструктивната реставрация, отстранени бяха проблемите с влагата, част стенописите бяха окончателно реставрирани. Изготвени бяха и указания за поддръжка на сградата и режима и на ползване. През 2008 г. предстои окончателното завършване на реставрация на стенописите. След това ще бъде издадена книга за църквата "Св. Стефан".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Църквата "Св. Стефан" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.