Данъчна система


Категория на документа: Други


* Фискална функция-тя е основна.Чрез данъците се акумулира основната част от държавните приходи, с които се финансират публични блага и потребности.

* Социална функция-чрез данъците се извършва преразпределение на доходите на населението с оглед на по-справедливо разпределение на потреблението.

* Регулативна функция-чрез системата на данъчните преференции и освобождаване държавата стимулира икономическата активност и заетостта.

* Контролна функция-чрез данъците се контролира точното отчитане на резултатите и доходите на данъкоплатците.

2.3. Елементи

Данъкът е сложна финансова категория, съставена от много елементи, задължителни за всички данъци. Елементи на данъка са:

==> Данъчен кредитор - този, който има право да облага с данъци и да изисква плащането им. В нашата страна данъчен кредитор е държавата.

==> Данъчен обект - това което се облага с данък ( доход, дейност, имущество )

==> Данъчен субект - физическо или юридическо лице, което е задължено да внесе дължимия данък. Това лице в е отношение на собственост или владение спрямо данъчния обект.

==> Данъчен носител - лицето, за сметка на което се плаща данъкът. Когато данъчния субект и данъчния носител са различни лица, налице е прехвърляемост на данъка. Тази характеристика е присъща на косвените данъци (акцизи,ДДС).

==> Данъчен мащаб - основен белег или качество на данъчния обект, който определя неговия измерител (стойностен или натурален) - доходът се измерва в парични единици, а парцелът земя в м2.

==> Данъчна единица - определен размер от данъчния мащаб, за който се отнася данъчната ставка.Например 1000 м2 земя, 100 лв. доход, 1000лв. стойност на имуществото.

==> Данъчна ставка (данъчен размер) - величината на данъка за една данъчна единица. Определя се в процент или в абсолютна сума.

==> Данъчна основа - това е броят на облагаемите единици върху които се начислява данъчното задължение. Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, като към нея се прилага данъчния размер.
==> Данъчно задължение - определя се като произведение на данъчната основа и данъчната ставка. Това е сумата, която данъчният субект трябва да внесе в бюджета.

==> Данъчни преференции - законово определение данъчни привилегии, които се предоставят на отделни групи данъкоплатци (инвалиди, хора с ниски доходи и други).

3.Начини за облагане

Поголовно облагане - при него обект на облагане е самата физическа личност, без да се държи сметка за нейното имуществено състояние и доходи. Това е най-старият и несправедлив начин. Днес не се прилага.

Пропорционално облагане - при него размера на данъка остава непроменен, а данъчното задължение се променя в зависимост от измененията в данъчната основа, тоест нараства пропорционално спрямо нарастването на данъчната основа.

Прогресивно облагане - при него размерът на данъка се изменя по предварително избрана прогресия в резултат на което данъчното задължение расте много по бързо спрямо нарастването на данъчната основа.

Този начин на облагане се счита като по справедлив в сравнение с пропорционалното облагане и се прилага главно при подоходното облагане.

Практиката познава различни възможности за прогресивно данъчно облагане в зависимост от изграждането на прогресиите:

- Ограничена прогресия - нарастването на данъчния размер достига до определено равнище след което облагането става пропорционално.
- Неограничена прогресия - данъчния размер нараства неограничено в зависимост от увеличението на данъчната основа.
- Обикновена прогресия - данъкоплатците се обособяват в класове в зависимост от величината на облагаемия доход.

Регресивно облагане - Характеризират се с прогресивно намаляване на данъчната ставка. При този тип данъци размерът на данъчното задължение нараства по-малко от нарастването на данъчната основа. Косвените данъци действат на практика като регресивни данъци, независимо от това, че формално данъчната ставка не се променя.

4.Видове данъци
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.