Данъчна система


Категория на документа: Други


1.Според начина, по който се изземват данъците

-Преки данъци - те се изземват непосредствено от лицата и фирмите. Такива данъци се налагат върху имуществото, богатството и дохода (ДДФЛ, КД, данък върху недвижими имоти и други).

-Косвени данъци - калкулират се в цените на стоките и услугите и тежестта им се прехвърля върху крайния потребител (Акциьи, ДДС и други).

2.Според причините за налагането и продължителността на прилагането им

-Редовни - всички законово определени и системно прилагани от държавата данъци.

-Извънредни - имат еднократно действие и се налагат по повод на извънредни обстоятелства (природни бедствия, война и други).

3.Според бюджета, в който се акумулират

-Държавни - ДДС, акцизи, мита, данък върху печалбата, които се събират в държавния бюджет.

-Местни - данък върху имуществото, наследствата, даренията и други които се събират в общините.

4.Според предварителното уточняване на разходите, които ще се финансират данъците се разделят на общи и целеви. Голяма част от данъците са общи данъци, като се свързват с финансирането на всички разходи на държавата. Целеви характер имат плащаните данъци за социално осигуряване (здравно, пенсионно осигуряване и при безработица).

Втора глава

1.Преки имуществени данъци

Данъците върху имуществото са едни от най-старите данъци с които и сега продължават да се облагат физически и юридически лица. Те се представят като персонални понеже се заплащат от собствениците или ползвателите на имуществото. Богатството може да се дефинира като обща стойност от чистите активи които са собственост на даден индивид. То може да се използва като средство за получаване на доходи или като средство което носи полезност на неговите притежатели. Облагането на имуществото в това число жилищата, сградите, земята и други със данъци се извършва периодично (годишно). Може да се облага и еднократно при смяна на собствеността, наследствата, даренията.Облагането на богатствата е под формата на местни данъци за общините.

Видове

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху наследствата

Данък върху придобиване на имущества

Данък върху превозните средства

-Данък върху недвижимите имоти - този данък служи като инструмент за регулиране на участието на гражданите в провежданите мероприятия по архитектурно-жилищното устройство на населените места и за регулиране на използването на жилищните площи и производствените сгради.

Обект на облагане са сгради, поземлени имоти в населените и извън населени места които според устройствения план имат жилищни, обществено обслужващи, производствени, вилни, спортни и развлекателни функции.

Освободени от този данък са имотите с публична общинска и публична държавна собственост, сградите на БЧК, сградите на висшите училища и академии, паркове, музеи и други.

-Данък върху наследствата - той е парично плащане със задължителен характер по повод движението на имущества и капитали по наследствен път.

Обект на облагане са наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани както и имуществото в страната на чуждите граждани. Данъчно задължени лица са наследниците по закон или завещание . Те са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по местожителство на наследодателя.

-Данък върху придобиване на имущество по дарение и по безвъзмезден начин - облагането е еднократно.

Обект на облагане с данък са: имуществата придобити при дарение, както и недвижимите имоти придобити по безвъзмезден начин. Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Освобождават се от данък: придобитите имущества от държавата и общините.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.