Данъчна система


Категория на документа: Други-Данък върху превозните средства - обект на облагане са: превозните средства регистрирани за движение по пътната мрежа, корабите вписани в регистрите на българските пристанища и въздухоплавателните средства.

Субект на данъка са физически и юридически лица, които притежават превозни средства. Собствениците на превозни средства трябва да ги декларират в общината на постоянен адрес, в двумесечен срок от придобиването им.

Освободени от данък са превозните средства на държавните и общински органи със специален режим на движение, линейки и пожарни коли, коли на БЧК у други.
2.Преки подоходни данъци

Облагането на дохода се свързва с идеята, че прогресивното облагане е по съвършено и справедливо. Подоходното облагане се определя като справедлив данък, понеже отчита по-точно платежоспособността на данъкоплатеца и смекчава неравномерността при пазарното разпределяне на доходите.

Данъчното облагане на доходите е съществен елемент от финансовата система на държавата. Данъците върху доходите формират значителна част от приходите в бюджета на държавата. Структурата на данъчната система се променя в посока на нарастване на тежестта на данъчното облагане на имуществото. Тази тенденция с следствие от развитието на информационните технологии, което позволява да се обхванат доходите и да се контролира тяхното облагане и плащане.

Съществена характеристика на данъците върху доходите е единството на данъчната основа и на източника на средства за плащане на данъка.

Функции

-Фискална - тя е безспорна.

-Регулативна - чрез подоходните данъци държавата цели да балансира икономическата ефективност и социалната справедливост. Трябва много умело да се борави с елементите на тези данъци, защото оказват влияние върху поведението на всички участници в икономическия живот.

-Социална - подоходните данъци са средство за разпределение и преразпределение на доходите.

-Контролна - изискванията при деклариране на дохода и определяне на данъка позволяват да се контролира законосъобразността на доходите и правилното им отчитане.

Видове

Подоходно облагане на физически лица

Корпоративен данък

Данък, удържан при източника

Данък върху разходите

Алтернативни данъци

-Подоходно облагане на физически лица - личния подоходен данък е парично плащане със задължителен характер, което означава, че физическите лица извършват плащане в бюджета на държавата в съответния период от време. Данъчното облагане на доходите преминава през 3 фази:

1.Изчислява се величината на брутния доход за данъчно облагане от всички възможни източници като се приспаднат направените разходи за неговото получаване.

2.Изчислява се дохода подлежащ на облагане чрез приспадането на законно представените данъчни облекчения и намаления.

3.Изчислява се данъчното задължение, като произведение на подлежащия на облагане доход със данъчния размер.

С личен подоходен данък се облагат доходите на физически лица получени от различни източници: работна заплата, печалба от стопанска дейност, дивиденти, ренти, лихви и други.

Обект на облагане е чистия нетен доход на физически лица без направените разходи за неговото придобиване.

Субекти на облагането са местните лица за доходите произтичащи от източници в България. Данъчната основа се определя поотделно за посочените видове доходи чрез приспадане на необлагаемите суми.

-Корпоративен данък - облагането на юридически лица и техните доходи се извършва с отделен самостоятелен данък наречен данък върху печалбата (корпоративен данък). С него се облага финансовия резултат от стопанската дейност (печалбата) която се коригира тоест увеличава се или се намалява, като на облагане подлежи коригираната печалба.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.