Данъчна система


Категория на документа: ДругиОбект на облагане са печалбата и доходите на местните и чуждестранните юридически лица.

Субекти на данъчните задължения са местните и чуждестранните лица за извършване стопанска дейност на територията на страната.

Данъчната основа е облаганата печалба, която се получава чрез редуциране на финансовия резултат със суми за прибавяне и суми за приспадане регламентирани в Закона за корпоративното и подоходното облагане. Данъка се внася в републиканския бюджет.

-Данък, удържан при източника - с такъв данък се облагат:

1.Дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица или на местни юридически лица, които не са търговци .Данъчната ставка за облагане на такива доходи е 7% от размера на дохода. Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.

2.Доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. Данъчната ставка за облагане на такива доходи е 10% от брутния размер на тези доходи. Данъкът е окончателен и се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите.

-Данък върху разходите - с такъв данък се облагат:

1.Представителните разходи, свързани с дейността. Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи са начислените разходи за съответния месец.

2.Социалните разходи, предоставени в натура на работници, служители и лица наети по договор за управление и контрол.

3.Разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Данъчна основа за определяне на данъка са начислените през календарния месец разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.
Данъчната ставка на данъка върху разходите е 10% . Данъкът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца в който е начислен разходът.

-Алтернативни данъци - те заместват корпоративния данък за определени дейности. Към тях се отнасят:

1.Данък върху хазартната дейност. Данъчно задължени лица са организаторите на хазартни игри. Данъчното облагане се осъществява по видове хазартна дейност.

2.Данък върху приходите на бюджетните предприятия. Приходите на бюджетни предприятия от стопанска дейност, както и от отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, се облагат с данък върху приходите за съответния период.

3.Данък върху дейността от опериране на кораби. Данъчнозадължени лица може да изберат облагане с такъв данък когато са дружества, регистрирани по Търговския закон, които оперират със собствени или с наети кораби, отдават кораби под наем, управляват кораби въз основа на договори за управление, комплектуват корабни екипажи и когато най-малко 60% от нетния монтаж е от кораби, плаващи под български флаг или флаг на друга държава, член на Европейското икономическо пространство. Данъчната основа се определя за един ден в експлоатация в зависимост от нетния тонаж на кораба по регресивна скала.

3.Косвени данъци

С косвени данъци се облагат реализираните обороти на стоки и услуги. Те се включват в цените на стоките и услугите и така тежестта им се прехвърля върху крайния потребител. Косвени данъци се плащат само при покупката на стоки и услуги и общият им размер се определя от размера на потреблението.

Облагането с косвени данъци се явява повторно облагане на доходите, веднъж обложени при получаването им с доходни данъци и повторно облагани при използването им за покупки на стоки и услуги с косвени данъци.

Облагането с косвени данъци е пропорционално. На практика косвените данъци имат регресивен характер, защото засягат в най-голяма степен потребителите с ниски доходи .

Видове

-Данък върху добавената стойност (ДДС) - данъкът върху добавената стойност е сравнително нов данък, който замести прилагания преди него данък върху оборота. В България данък върху оборота е въведен през 1948г. а през 1994г. е заменен с данък върху добавената стойност.

Обект на облагане е всяка доставка на стоки и услуги с място на изпълнение на траекторията на страната.

Субекти на данъка са регистрираните по ДДС лица за извършваната от тях дейност която е обект на облагане. На задължителна регистрация подлежат всички търговци, които в последователни 12 месеца реализират оборот над 50 000лв. и доброволна за над 25 000лв. Данъчната основа е стойността върху която се начислява данъка.

Освободени от облагане с ДДС са доставки свързани със: здравеопазването; социални грижи и осигуряване; образование, спорт или физическо възпитание; култура; вероизповедания. Доставки с нестопански характер, финансови услуги, застрахователни услуги и хазарт.

-Акцизи - Акцизът е косвен данък, който участва при формирането на цените на акцизните стоки. Акцизите са едни от най-старите данъци, но намират приложение и до днес. Основна характеристика на тези данъци е тяхната селективност тоест облагане на определени видове стоки и услуги. Акцизите изпълняват подчертано фискална роля, определена от високите данъчни ставки, и целят ограничаване на потреблението на акцизните стоки.

В България облагането на стоки и услуги с акциз е регламентирано със Закон за акцизите и данъчните складове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.