Данъчна система


Категория на документа: ДругиСъгласно чл.2, на ЗАДС на облагане с акциз подлежат следните групи стоки:
* Алкохол и алкохолни напитки
* Тютюневи изделия
* Енергийни продукти и електрическа енергия
* Автомобили

Обект на облагане с акциз са посочените в закона стоки, произведени на територията на страната или внесени от други държави. Износът на тези стоки не се облага. Облагат се стоките се стоките, които са предмет на крайно потребление.

Субект на облагане с акциз са физически и юридически лица, които произвеждат, въвеждат на територията на страната и внасят акцизни стоки.

-Мита - те са косвен данък, който се включва в продажната цена на стоките и така се прехвърля върху крайния потребител. Мита се налагат върху стоки, които са обект на международни сделки.

Субект на облагане с мита са физически и юридически лица, които осъществяват внос или износ на стоки. Плащането на мита има задължително-принудителен характер и както всички данъци изпълнява фискална функция. Митата осигуряват приходи, които постъпват непосредствено в държавния бюджет. Държавата използва митата като средство за регулиране на международния обмен.

В България, както в много други страни, се установява тенденция на намаляване на ролята на митата. Причини за това са:

* Приемането на страната като равноправен член на Европейския съюз
* Членството на България в световната търговска организация
* Двустранни търговски отношения с много държави
* Наличието на свободни безмитни зони и други

4.Данъчната система в България

Данъчната система на Република България се състои от данъци, направени за условията на преход към пазарна икономика. Нейните недостатъци се заключават в силно изразения централизиран характер и силно изразения фискализъм (груба защита на фиска).

Програмата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013 година е разработена с цел преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза и за възстановяване на българската икономика. Правителството е определило седем основни приоритети на своето управление. Първият и основен приоритет е насочен към повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика.

Данъчната политика е сърцевината на икономическата и фискална политика на държавата и важен инструмент за регламентиране на макроикономическите пропорции. Политиката в областта на данъците освен като ключов елемент на фискалната политика, следва да се разглежда и като важен лост за насърчаване на преките чуждестранни инвестиции, икономическия растеж и заетостта.

Данъчната политика на българското правителство в основните си елементи е ориентирана към запазване стабилността на икономиката в условия на криза, стимулиране на бизнеса и инвестиционната активност чрез :

* облекчаване данъчното облагане на бизнеса и достигане на минималните нива за облагане в рамките на Европейския съюз;
* опростяване на данъчната система и прецизиране на данъчното законодателство с цел по-голяма прозрачност и разбираемост за данъкоплатците и елиминиране на вътрешни противоречия и несъвършенства в практиката за облагане и контрол;
* запазване на данъчните ставки на преките данъци в комбинация с по-ниска осигурителна тежест за работодателите, в подкрепа на икономическия растеж и заетостта;
* запазване на по-висок дял в облагането на косвените данъци в сравнение с преките данъци.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.