Данъчна система


Категория на документа: Други


 Данъчна система

Данъчната система е една от най-важните съставни части на финансовата система на една държава. Тя включва законово определените данъци, тяхната организация и органите, които провеждат данъчната политика.

Видове данъчни системи

1. Монистична - изразява се в прилагането и съществуването на един-единствен данък;

2. Плуралистична - съвкупност от различен брой и вид съгласувани данъци;

3. Историческа - възникнала и развила се спонтанно чрез наслагване на нови данъци към вече съществуващите;

4. Рационална - при нея действието на отделните видове данъци и на всички заедно е съгласувано и подчинено на реализирането на предварително поставени цели и згдачи от държавата.
В България данъчната система е плуралистична, съчетание от исторически наследени и рационално изградени данъци.

2. Същност, функции и елементи на данъка

Данъкът е законно установено безвъзмездно и задължително плащане в полза на републиканския или общинския бюджет.

Данъците са фискални инструменти, които осигуряват приходите в държавния бюджет. Данъкът е законно, принудително, задължително и безвъзмездно плащане от физически и юридически лица на държавата за финансиране на публични разходи.

Данъците и таксите са основен инструментариум за регулиране на взаимоотношенията на фирмите с републиканския и местните (общинските) бюджети. Съвкупността от данъците формира данъчната система в държавата.

Елементите на данъка са:
Данъчен кредитор е властта, която има право да облага с данъци и да изисква тяхното погасяване.
Данъчен обект на облагане е всичко, към което е насочено данъчното облагане - Дейности, доходи, имущество и др.;
Данъчен субект (задължено лице) е физическо и юридическо лице, което е задължено да внесе дължимия данък.
Данъчен носител (платец) е лицето, което носи тежестта на данъчното облагане
Данъчна основа е стойността, която се приписва на даден актив или пасив, приход или разход от данъчните органи при определянето на данъчната (облагаемата) печалба, доход и т.н.

Данъчно задължение е произведението на данъчната основа и данъчната ставка. Това е сумата, която данъчният } трябва да внесе в държавния бюджет;
Данъчен кредит е елемент от данъчната област, който присъства във всички видове данъци. Данъчният кредит е законово дължим и данък, който при определени обстоятелства става недължим и подлежи на връщане. Данъчният кредит е най-характерен за ДДС и акциза;
Данъчен период е една календарна година (при определен вид данък може да бъде и друг срок). При приключване на годината лицата са задължени за внесат дължимия данък. Това е характерно за подоходното облагане. При други видове данъци срокът е по-къс. При акциза е 15 дни.
Данъчна преференция,, наричана "данъчна привилегия" в законодателството, се предоставя на отделни категории данъкоплатци, включително и като възможност да не се заплаща данък. Тя се отнася до отделни групи хора - с ниски доходи, инвалиди и др. Привилегията се ползва за намаляване на размера на данъчното задължение,.

3. Видове данъци и такси

Данъците и таксите са основните инструменти за регулиране на взаимоотношенията на предприятията с републиканския и обинските бюджети.

В зависимост от обекта на облагане данъците се разделят в четири групи:
1.Подоходни данъци - с тях се облагат доходите на физическите и юридическите лица. Към тях се отнасят:

1 Корпоративен данък;-с този данък се облага печалбата на местните юредически лица ,на чуждесранните юридически лица от мястото на стопанската дейност в Р.България.той преставлява 10%от облагаемата печалба.

2 Данък върху доходите на физическите лица -облагането на доходите по този закон се извършва по два начина .-облагане на доходите ,получени по трудови правоотношения,физическото лице е назначено на трудов договор.и облагане на доходите по извънтрудови взаимоотношения.

II. Оборотни данъци - с тях се облагат оборотите < г/р0 дажбите и покупките) на физическите и юридическите лица Кт, тях се отнасят:

1. Данък добавена стойност -е данък върху оборота и се налага върху крайното потребление с ддс се облагат доставките на стоки и услуги на територията на страната

2. Акциз- с акциз се облагат три вида стоки и услуги-вредни за здравето цигари алкохол ,луксозни стоки иуслуги и дефицитни-бензин,газ и др .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.