Данъци и данъчно облагане


Категория на документа: Други


Нов български университет

Курсова работа

по

Данъци и данъчно облагане

BAEB586D

Лице родено на 31. декември 1959 г. упражнява през 2011г. дейност като съдружник ООД и се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт ( 8 % за фонд Пенсии а здравните 5 % в УПФ на ДЗПО). През цялата година той е внасял авансово осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 320 лв. (нанася се по месеци в колона 4 от таб.1 и 2 на справката.) През 2011г. лицето е получило доходи от дружеството за участие с личен труд - 10200 лв. След приключване на годината лицето подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ със съответните приложения и справката за окончателниш размер на осигурителния доход за 2011г.

Таблица 1 и Таблица 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход се попълва по следния начин:

Лицето формира годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5,2 от Таблица 1 и Таблица 2, вписва облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд в същото дружество, деклариран в Приложение 1, част 1, с вписан код 09 в редове 5-7 в размер на 10200лв. Месечния осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражняване дейността ( 10200 : 12 месеца = 850 лв.) и се попълва за всеки месец в колона 5.2 на таблиците. Обшият осигурителен доход върху който са внесени авансово осигуретелни вноски за годината е 3840 лв.и се попълва на ред 13, в колона 4 в таблиците ( 320лв. х 12 месеца = 3840 лв).

В колона 6 се попълва сборът от осигурителните доходи, върху които са внесени осигурителните вноски ( колони 3+4 )- в конкретния случай коната 6 съвпада с колона 4.

В колона 7 се вписва сумата от общия осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на доходите, вписан в колона 3 и колони от 5.1 до 5.5. В случая колона 7 съвпада с колона 5.2. Сумите, вписани в колона 7 не могат да надвишават максималния размер на осигурителния доход за съответния месец ( показан в колона 8 ).

Общият годишен размер на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски е 6360 лв. ( 10200 лв. - 3840 лв. = 6360 лв. ) и се изчислява като разликата на сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6. Тозо доход се попълва в т.1 под Таблици 1 и 2.

Размерът на осигурителната вноска за довнасяне за ДОО е 508.80лв. ( 8% от 6360лв). Тази сума се записва в т.2 под Таблица 1 се пренася на ред 2.1.2 част 2 Таблица 2 от Приложение № 1 на данъчната декларация.

Размерът на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО е 318 лв.( 5% от 6360лв.) тази сума се записва в т.3 под Таблица 1 се пренася наред 2.1.4, част 2, Таблица 2 от Приложение 1 на данъчната декларация.

Размерът на осигурителната вноска за довнясяне за здравно осигуряване е 318 лв. ( 5% от 6360 лв.) тази сума се записва в точка 2 под Таблица 2 и се пренася на ред 2.1.6, част 2, Таблица 2 от Приложение 1 на данъчната декларация.

По аналогов начин се попълва справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011г. с Таблица 1 и Таблица 2 и от лицата, упражняващи трудова дейност само като: едноличен търговец или лице упражняващо свободна професия или занаятчийска дейност, или собственик на ЕООД, които са декларирали облагаем доход в съответното приложение.

Таблица 1:
За определяне на окончателния размер на осигурителния доход върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.

Осигурителен доход

Месеци
Доходи от дейност по чл.4,ал.1 и ал.2 от КСО, върху които се дължат осигурителни вноски
Избран осигурителен доход върху който са внесени авансово осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица


Месечен осигурителен доход от трудова дейност като:

Общ осигурителен доход за месеца върху който са внесени осигурителни вноски к.3+к4
Общ осигурителен доход за месеца върху който се дължат осигурителни вноски не по голям от макс. осигурителен доход к3+/к5.1 до к5.5/
Максимален размер на осигурителния доход

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъци и данъчно облагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.