Данък удържан при източника


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа на тема:

Данък удържан при източника от доходи начислени на чуждестранни лица

Разработил: Приел:
Мартин Свиленов Свиленов Гл.Ас. Р.Бобев
Фак.№ 1320562

София 2014г.

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда облагане на посочените в чл.12 доходи с източник от Република България, когато са начислени в полза на чуждестранни юридически лица (ЧЮЛ) и не са реализирани от тях чрез място на стопанска дейност в страната по смисъла на ДОПК. Тези доходи са следните:

> доходи, произтичащи от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата или общините;
> доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от участия в местни юридически лица;
> лихви, включително съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
> доходи от наем на движимо и недвижимо имущество;
> авторски и лицензионни възнаграждения;
> възнаграждения за технически услуги;
> възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
> възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице;
> доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство;
> доходи от сделки с недвижимо имущество, идеални части от него или ограничени вещни права. В този случай за да се приложи данъчният механизъм, недвижимото имущество следва да се намира в страната.

Посочените доходи от източник в страната на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната подлежат на облагане с данък при източника. Данъкът се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, както и с изключение на доходите от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.
Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по ЗКПО, както и относно доходите от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, както и с изключение на доходите от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната, данъкът при източника се удържа от получателя на дохода.

Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с дялове от капитала на публични дружества, дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, когато разпореждането с тези финансови инструменти е извършено на български регулиран пазар на ценни книжа. Също така не се облагат и с данък при източника авансовите плащания, които са във връзка с изброените по-горе доходи.

При определянето на източника на доход по чл. 12 мястото на изплащането на дохода не се взема предвид.

Съществуват две приложими данъчни ставки:
* - 5% за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
* - 10% за всички останали видове доходи с източник Република България.

Когато получателят на дохода е регистриран за данъчни цели в държава, с която България има сключен международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, данъчната ставка може да бъде намалена или лицето може да бъде освободено от задължение за заплащане на данъка, в зависимост от разпоредбите на съответния международен договор.
Платците на доходи в полза на ЧЮЛ, подлежащи на облагане с данък при източника, са длъжни да удържат данъка при изплащането на дохода и да го внесат в приход на бюджета както следва:
* В случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане - срокът е тримесечен от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода;
* Във всички останали случаи - срокът е до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода.

Процедурата за прилагане на СИДДО, предвижда:
когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО до НАП не се подава, а получателят на дохода следва да предостави на платеца:
удостоверение, че е местно лице на другата държава по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година, през която е реализиран дохода;
декларация, че е действителен получател на дохода;
декларация, че не разполага с място на стопанска дейност в Република България;

Практически примери:

1) След установяване на годишната печалба и заплащането на дължимите данъци на ЕООД , чиито собственик е например руско ООД , собственикът решава да вземе печалбата за себе си в размер на 10 000лв като я разпредели под формата на дивидент. За целта ЕООД изплаща на собственика - Руското ООД - 9 500 лв. и внася 500 лв. данък, като подава съответните декларации, удостоверяващи този факт. В случая, въпреки че ООД-то е получател на дохода, данъкът се изисква не от него, а от ЕООД - платеца. Разпоредбата е много подобна на постановките, уредени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (и често ЗДДФЛ препраща към ЗКПО), където "платецът" е длъжен да удържи и внесе дължимите данъци от "платеното" на лицето.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данък удържан при източника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.