Данък върху добавената стойност


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕНЕРНО - ИКОНОМИЧЕСКИ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема: Данък върху добавената стойност

АВТОР : ПЛАМЕН КРУМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛ : ДОЦ.Айнаджиев
ФАК. No. S 9724

26 Юли 2002 г.
град Благоевград

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Данъкът върху добавента стойност е косвен данък , който увеличава крайната цена на потрблението.На определените етапи на стопанската дейност данъкът е пропорционален на новодобавената стойност и чрез метода на приспадането избягва двойното облагане на едни и същи обороти.Данъкът облага сделките , а не паричния поток.Сделката е прехвърляне на права върху стоки или извършването на услуги.

С ДДС се обалгат само сделките , извършвани по занятие и с цел реализиране на приход в рамките на независима икономическа дейност . Сделките по занятие не са инцидентни , случйни сделки.

Необлагаеми сделки :

1.Сделки със стоки за износ

2.Сделки с услуги за износ

Вносът като облагаема сделка :
Вносът на стоки е преминаването на стоката през митническата граница,както и при влизането и в страната от безмитна зона или антрепозитен склад.

Данъкът за внасяните стоки се начислява и събира от митническите органи по реда за събиране на митата. За внасяните в страната стоки митническите органи начисляват данък , независимо дали вносителят е регистрирано лице по ДДС .

Данъкът се определя върху митническата облагаема стойност , увеличена с дължимите мита , такси и акцизи.

Дата на изпълнение на сделката е датата на издаване на данъчната или опростената фактура или датата , на която най-късно е следвало да се издаде фактурата . Данъчната фактура се издава в тридневен срок от датата на прехвърляне на правата върху стоката или извършване на услугата.

Сделки освободени от облгагане биват:

1.Безсрочни

2.Със срок на освобождаване

Облагаема стойност (данъчна основа) :

При пазарните условия облагаемата стойност на ДДС не може да бъде друга освен договорената стойност на сделката между двата стопански субекта , която винаги е в левове.

Стойноста на сделката за целите на облагането е сумата , дължима на изпълнителя от получателя по сделката или от трето лице . определа в левове , която включва и :
- акцизите, данъците и таксите дължими за сделката
- получените от изпълнителя(продавача) субсидии и суми за финансирания , свързани със сделката
- получените от продавача лихви и неустойки по сделката.

Регистрация и прекратяване на регистрациятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данък върху добавената стойност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.