Данъкът в системата на държавните приходи


Категория на документа: Други


2.2 Данъкът в системата на държавните приходи

1 Теоретични основи на данъка. Във връзка с установяването на данъка като главен метод на акумулиране на финансови средства възникват 2 въпроса: кое е оснванието на държавата за събиране на данъци; какво представлява данъкът.
През отделните епохи основанието на държавата да изземва под формата на данък част от материалните блага и доходите на физическите и юридическите лица се е мотивирало по различен начин:
А)като се изхожда от обстоятелството, че държавата е върховен собственик на цялата територия, се е считало че тя има право на вечна рента върху нея.
Б)според римското право данъкът се е третирал като задължение на реалността.
В)според теорията за обществения договор данъкът се третира като задължение на гражданите към държавата срещу ползите и услугите, които тя им осигурява@
Г) в по-ново време е разпространена теорията за финансовия суверенитет на държавата като основание за събиране на данъци.
В литературата са известни 3 осн.теории за същността на данъка:
-осигурителна- привърженици монтескьо жирарден и др. Тук данъкът е осигурителна или застрахователна вноска.
-жертвена- привърженици Жан Батист Сей- държавата е обективна необходимост и в името на това гражданите следва да правят жертва за развитието и.
- еквивалентна- данъкът е цена на публичните блага.
Данъкът е сложна финансово икономическа категория, той има 3 страни- правнотехническа, социалноикономическа, и военно политическа. От правно техническа гледна точка данъкът е законо съобразно задължително, безвъзмездно, принудително плащане. От икономическа гледна точка данъкът е част от доходите на физическите и юридическите лица. От социална гледна точкаданъкът осъществява преразпределение на доходите. От военно политическа гледна точка данъкът е финансова основа на военното дело.
Същността и ролята на данъка се изразява в изпълняваните от него функции, те са: фискална, социална, икономическа, екологическа, контролна.
Разглеждайки функциите на публичните финанси може да се заключи, че разпределителната функция е основна за тях. Данъците в частност също изпълняват разпределителна функция, те осъществяват разпределението на БВП, на доходите на отделните икон.субекти. В процеса на разпределение, чрез данъците се осигуряват доход на държавата.
2 Елементи на данъка. Те са: предмет (обект на данъка)- всичко онова, към което е насочено данъчното облагане.; субект (платец)- физическото или юридическото лице, което се намира в отношение на собственост, владение, ползване с обекта на данъка; данъчен носител- физическо или юридическо лице, което действително понася данъчното задължение; данъчен дестинатор- това е предполагаемия носител на данъка; данъчен кредитор (искател)- по дефиниция товае държавата, която въвежда налага и събира данъци; данъчен мащаб- определено качество, белег, свойство на обекта на данъка въз основа на което се установява задължението на платеца; данъчна единица- това е конкретно определена част от мащаба на данъка; данъчна основа- броят на облагаемите данъчни единици върху които се изчислява данъчното задължение; данъчен размер (ставка, процент)- данъкът, с който се облага една облагаема данъчна единица; данъчно задължение- произведението на данъчната основа по данъчния размер.
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъкът в системата на държавните приходи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.