Дефиниции на някои понятия


Категория на документа: Други


Методите на ценообразуване основаващи се на разходите са 2 типа калкул. методи
* Метод разходи + (метод на пълните разходи)
* Метод на променливите разходи (на преките р-ди)

Формула разходи + върху р-дите за 1 продукция се начислява надбавка, в която се вкл. някои р-ди и желаната печалба, при което се получава продажната цена.

За ценообр. при разходи + трябва да се знае, че:
1) то е ориентир за изяснявяне на рискови фактори от вътрешнофирмен характер
2) осигурява начин за грубо определяне на фирмената цена
3) дава представа за отрасловото ценообр, при което фирмите се ръководят от това, че:
* калкул. цена служи като долна граница
* намалява се размера на надб., за да се увеличи стокооборота
* използва се диференцирана надбавка, различаваща се по продукти и потребители

Видове методи разходи +
* Метод на средните разходи - най-практикуван, но много рискован. При него се използват данни от минали години. Недостатък е, че разходите не могат да варират при различно равнище на производството.
* Метод "Кривата на опита" - основава се на бъдещите средни р-ди, които са на базата на цената при натрупване на технологичен и производствен опит. Прилага се в бързоразвиващи се производства. Недостатък е, че ако обема на продажбите не се определи правилно и р-дите на са на очакваното ниво, това ще доведе до загуби.
* Метод на стандартните р-ди - р-дите се опраделят въз основа на различните елементи на постоянните р-ди. Използва се в отрасли с висока концентрация на производство.
* Метод на целевите р-ди - прилага се при разработването на изделия, за които е известно при какви граници варират цените им. Прилага се в отрасли които произвеждат потреб. стоки за дълготрайна употреба.

Надбавката като структурен елемент на цената може да бъде абсолютна сума или относителна величина. Тя се определя като % от продажната цена или от разходите. Надбавките биват:
* Стандартни - посредниците при калкул. на цените си използват една и съща надбавка при всички стоки. Използва се когато разнообразието от стоки е много голямо. Фирмите от един бранш използват такава надбавка, защото р-дите им са почти еднакви.
* Различни - фирмите, работещи в различни части на канала на реализация използват различни надбавки при определяне на продажните цени. При придвижването на стоката от производителя до потребителя нарастването на надбавката характеризира ценовата структура на ценообр. при канала на реализация

Правила при определяне на надбавката от европейските фирми:
1) Надбавката трябва да е обратно пропорционална на р-дите за 1 изделие.
2) При ТМ надбавката трябва да е по-голяма, а цената по-малка отколкото при стоковите марки

Метод на променливите разходи - при него се цели намиране на оптимално съчетание м/у обема на продажбите, разходите и цените. Ценообр. започва с оценка на вероятния обем продажби при различни цени. Той изисква изходни данни за ценовата еластичност на D на продукц. и прогнози за обема на продажбите при различни цени.
Същността на ценообр. се основава на анализа на променливите р-ди.
Полож. разлика м/у променливите р-ди е др. х-ка на ценообр. основаващо се на преките р-ди.

Принципът на ценообразуване от печалбата и неговите особенности
При този метод е необходимо да се намери отговор по следните въпроси :
1. Колко доходоносна да бъде цената ?
2. На каква база да бъде определен желания % печалба в цената ?
3. В какво отношение трябва да се намират разходите, приходите и продажбите така че определената цена да не предизвика при еластично търсене съкращаване на продажбите и намаляване на приходите.

При определяне на рентабилността, която трябва да се съдържа в цените, се използват следните относителни показатели:
1. Печалба в/у продажбите
2. Печалба в/у инвестициите в производството
3. Печалба в/у активите

Цена с целева печалба върху продажбите
Използва се при определяне равнището на цените в канала на реализация, т.е. последните етапи на ценообр. Печалбата в този случай е определен % от обема на продажбите.

Цена с целева печалба върху инвестициите- използва се за определяне на:
* Надбавката във формулата разходи +
* Цената с целева норма на печалба върху инвестициите
В цената има целева норма на печалба, която е % от вложения в производството капитал.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дефиниции на някои понятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.